Zúčastněná pracoviště

PřF MU  

Oddělení genetiky a molekulární biologie
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

Oddělení lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Brno
pracoviště Dětská nemocnice
Černopolní 9, 613 00 Brno

 

 

Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189 v rámci OLG FN Brno 

Zaměření laboratoří

Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytogenomiky jsou specializované laboratoře s diagnostickou, výzkumnou a výukovou činností, které sdružují cytogenetické laboratoře Přírodovědecké fakulty MU (Oddělení genetiky a molekulární biologie ÚEB) a Fakultní nemocnice v Brně (Oddělení lékařské genetiky) a úzce spolupracují s Babákovou myelomovou skupinou (Ústav patologické fyziologie LF MU).


Nosným tématem činnosti těchto laboratoří je výzkum nestability genomu člověka na úrovni strukturních i početních změn chromozomů pomocí molekulárně cytogenetických metod. Získané poznatky mají významné aplikace v klinické medicíně, slouží k odhalování příčin některých vrozených geneticky podmíněných onemocnění či k bližší charakterizaci biologických vlastnosti zhoubných nádorů. V laboratořích se koná pravidelná teoretická i praktická výuka cytogenetiky studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU v Brně v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorandských programů včetně vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací.


Výzkumné aktivity našich laboratoří jsou zaměřeny na studium chromozomových aberací pomocí technik metafázní a interfázní fluorescenční hybridizace in situ (FISH), techniky MLPA a technologií array-CGH a sekvenování nové generace (NGS). Ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a řadou jiných lékařských pracovišť se podílíme na rychlém zavádění specializovaných molekulárně cytogenetických vyšetření do klinické praxe a provádíme molekulárně cytogenetické analýzy pro potřeby prenatální genetické diagnostiky, postnatální cytogenetiky a onkocytogenetiky.