Akademický senát

Závěry a usnesení přijatá v 10. funkčním období (2017-2020)

14. zasedání dne 13. května 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Chemie a Chemistry a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.
 3. Akademický senát PřF MU  schválil Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU  schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU  projednal Opatření děkana Zajištění možnosti dostudování pro studenty studijních oborů.
 6. Akademický senát PřF MU  projednal Opatření děkana Pokyny pro vypracování dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě MU.
 7. Akademický senát PřF MU  projednal Pokyn děkana Mzdové nároky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty.
 8. Akademický senát PřF MU  byl informován o výsledcích proběhlých výběrových řízení na pozice ředitelů ústavů PřF MU.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín prvního zasedání v podzimním semestru na 7. října 2019.

 

13. zasedání dne 8. dubna 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 16 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a buněčná biologie o další studijní plán se specializací Buněčná biologie a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy vzniku dvou navazujících magisterských studijních programů, Buněčná biologie a Biotechnologie, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2019.
 4. Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2019 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 5. Akademický senát PřF MU projednal opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 

12. zasedání dne 11. března 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2019.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2019.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení: Ekologická a evoluční biologie, Ecological and Evolutionary Biology, Anatomie a fyziologie rostlin, Plant Anatomy and Physiology, Antropologie, Anthropology, Biochemie, Biochemistry, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Biomolecular Chemistry and Bioinformatics, Fyzická geografie, Physical Geography, Genomika a proteomika, Genomics and Proteomics, Geologie, Geology, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing, Mikrobiologie, Microbiology, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Molecular and Cell Biology and Genetics, Sociální geografie a regionální rozvoj, Social Geography and Regional Development,  Matematika a statistika, Mathematics and Statistics, Životní prostředí a zdraví, Environmental Health Sciences, Fyzika, Physics.

 

11. zasedání dne 10. prosince 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 4. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana Organizační řád PřF MU.
 5. Akademický senát PřF MU projednal závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád centra RECETOX.
 7. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

 

10. zasedání dne 12. listopadu 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a marketing.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil Bc. Michaelu Kubovou členkou Legislativní komise AS PřF MU.

 

9. zasedání dne 8. října 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU projednal směrnici děkana Etický kodex pracovníků PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU byl informován o zprávě Doktorandské komise AS MU.
 5. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. listopad 2018, 10. prosinec 2018 a 11. březen 2019, vždy od 15 hodin.

8. zasedání dne 14. května 2018

Závěry a usnesení:

 1. Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu PřF MU byla zvolena Veronika Křešťáková.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:
  Bakalářský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika;
  Navazující magisterský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 8 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2017.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2017.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil Mgr. Davida Krumla, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

 

7. zasedání dne 16. dubna 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2018.
 5. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 6. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Ochrana přírody
  • Geoenvironmentální rizika a sanace
  • Učitelství biologie pro střední školy
  • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy
  • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
  • Učitelství chemie pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy

 

6. zasedání dne 12. března 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Biochemie
  • Ekologická a evoluční biologie
  • Experimentální a molekulární biologie
  • Fyzika
  • Fyzika - nanotechnologie
  • Geografie a kartografie
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Životní prostředí a zdraví

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Aplikovaná geografie a geoinformatika
  • Aplikovaná matematika
  • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
  • Biochemie
  • Biologie člověka
  • Botanika
  • Experimentální biologie rostlin
  • Experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Fyzika
  • Fyzická geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Mikrobiologie
  • Molekulární biologie a genetika
  • Sociální geografie a regionální rozvoj
  • Zoologie
  • Životní prostředí a zdraví

 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU vyzývá děkana, aby připravil pravidla a realizoval transparentní způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, přiměřeně k odměňování členů Akademického senátu MU stanoveném ve Vnitřním mzdovém předpisu MU účinném od 29. prosince 2017.

 

5. zasedání dne 19. února 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., proděkanem pro studium, prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc., proděkanem pro informační systémy a ekonomiku, doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., proděkanem pro vnější vztahy a doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., proděkanem pro rozvoj a kvalitu.
 2. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU:
  Interní členové z MU: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr., prof. RNDr. Milan Novák, CSc., prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., a prof. Rikard von Unge, Ph.D.
  Externí členové: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně), doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc (Mikrobiologický ústav, AV ČR), doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně), prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno), prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.. (Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky), Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage s.r.o., GeoServices), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, (Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU), a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU).
 3. Akademický senát PřF MU projednal v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrhy těchto studijních programů:
  Bakalářské studijní programy:

  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Biochemie
  • Ekologická a evoluční biologie
  • Experimentální a molekulární biologie
  • Fyzika
  • Fyzika - nanotechnologie
  • Geografie a kartografie
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Životní prostředí a zdraví

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Aplikovaná geografie a geoinformatika
  • Aplikovaná matematika
  • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
  • Biochemie
  • Biologie člověka
  • Botanika
  • Experimentální biologie rostlin
  • Experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Fyzika
  • Fyzická geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Mikrobiologie
  • Molekulární biologie a genetika
  • Sociální geografie a regionální rozvoj
  • Zoologie
  • Životní prostředí a zdraví

 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2018/2019.
 5. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. března, 16. dubna, 14. května a 8. října 2018.

4. zasedání dne 11. prosince 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU projednal znění opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. Akademický senát ustavil dočasnou komisi, jejímž úkolem je připravit analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání realizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU.  Členy komise jsou RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová, Bc. Jan Janeček, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Barbora Nežiková, Bc. Vladimíra Šťastná a Bc. Ondřej Vymazal. Časová působnost komise je omezena do konce roku 2018.
 4. Předsedou komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 5. Předsedou Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 6. Předsedou Ekonomické komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman.
 7. Členem Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

 

3. zasedání dne 20. listopadu 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2018 až 2022 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., proděkanem pro kvalitu.

 

2. zasedání dne 6. listopadu 2017

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

1. zasedání dne 9. října 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu  PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory  Akademického senátu  PřF MU byla zvolena Bc. Natálie Nádeníčková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Petru Fišerovou  (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Jiří Hladík), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika), doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. (volební obvod biologie, náhradník doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.) a doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (volební obvod Chemie). Předsedou Volební a mandátové komise byl zvolen doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, PhD., Mgr. Petru Fišerovou, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., Mgr. Tomáše Havelku, Mgr. Radovana Kareše, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Veroniku Křešťákovou, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D., a Mgr. Romanu Sedmíkovou.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise RNDr. Milana Baláže, Mgr. Tomáše Havelku, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., Bc. Natálii Nádeníčkovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a Bc. Ondřeje Vymazala.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a prof. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín svého zasedání, na němž bude projednán návrh na jmenování děkana, na 20. listopadu 2017 od 15 hodin.
 10. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Disciplinární komise PřF MU ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Bc. Jan Janeček, Mgr. Barbora Nežiková a Bc. Vladimíra Šťastná.
 11. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2018 až 2020 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 12. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2016.
 13. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU za rok 2016.
 14. Akademický senát PřF MU byl informován o proběhlých výběrových řízeních na pozice ředitelů Ústavu geologických věd a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.
 15. Akademický senát PřF MU stanovuje tyto termíny svých řádných zasedání v podzimním semestru 2017: 6. listopadu, 20. listopadu a 11. prosince. První řádné zasedání v jarním semestru 2018 se bude konat dne 19. února 2018. Zasedání začínají vždy v 15 hodin.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1464 od 30.10.2017