Akademický senát

7. funkční období (část 2010 a 2011)

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 29. listopadu 2010

 1. AS schvaluje doplnění vědecké rady PřF MU o prof. RNDr. Mojmíra Šoba, DrSc. a RNDr. Karla Kirchnera, CSc.
 2. AS schvaluje návrh děkana na rozdělení části FPP na ústavy.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 8. listopadu 2010

 1. AS podporuje akreditaci oborů Chemoinformatika a bioinformatika, Genomika a proteomika a Aplikovaná matematika pro víceoborové studium.
 2. AS vyhlašuje doplňující volby do SKASu dle předloženého harmonogramu a schvaluje pro jejich zajištění komisi ve složení Mgr. Anna Ogrocká (předsedkyně), Bc. Veronika Ostapčuk, Roman Gogela.
 3. AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2011/2012.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 11. května 2010

Akademické senáty Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty upozorňují na fakt, že zvyšování počtu studentů MU nad kvóty stanovené MŠMT v minulých několika letech nevedlo k adekvátnímu nárůstu příjmů univerzity, ale naopak ke snížení částky připadající na výuku jednoho studenta. Tímto došlo k poklesu příjmů těch fakult, které se v přijímání studentů chovaly racionálně. Vedle odstranění tohoto neekonomického chování univerzity, potažmo jednotlivých fakult (LF a PřF nevyjímaje), považují akademické senáty LF a PřF za nezbytné odstranit z mechanismů tvorby univerzitního rozpočtu rovněž prvky výrazně diskriminující hospodářskou a z projektů hrazenou činnost, v které spatřujeme potenciál růstu příjmů všech fakult a tedy i MU jako celku. Akademické senáty LF a PřF upozorňují na fakt, že současné principy tvorby univerzitního rozpočtu vedou ke ztrátě vědecké i pedagogické konkurenceschopnosti LF a PřF oproti analogickým fakultám ostatních „kamenných“ univerzit v České republice a dostatečně nemotivují získávat finance ze všech dostupných zdrojů.

Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům doložitelně jednat s vedením MU ohledně změny rozpočtových pravidel, které by vedly k racionalizaci tvorby jak přínosu jednotlivých fakult, tak jejich odvodů. Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům o tomto jednání podávat AS kvartálně písemnou zprávu. Dále ukládají svým děkanům připravit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje svých fakult s významným akcentem na hospodaření a tento předložit nejpozději k 30. 10. 2010 příslušnému akademickému senátu k projednání.

Akademické senáty LF a PřF podporují iniciativu rektora vytvořit komisi, která se bude zabývat principy tvorby rozpočtu s tím, že by tato komise měla být svolávána pravidelně. Akademické senáty LF a PřF věří, že činnost této komise napomůže nalézt pravidla vhodná pro budoucí rozvoj nejen LF a PřF, ale i ostatních fakult MU a vyzývají vedení svých fakult, aby činnosti této komise věnovali maximální pozornost a podporu.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 10. května 2010

 1. AS schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření a činnosti Fakulty.
 2. AS schvaluje předložené opatření děkana 2/2010
 3. AS schvaluje rozpočet Fakulty pro rok 2010
 4. AS podporuje akreditaci bakalářského oboru Modelování a výpočty

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 22. března 2010

 1. Přestože AS dlouhodobě nesouhlasí s principy tvorby univerzitního rozpočtu, které poškozují PřF jakožto výzkumně zaměřenou fakultu, jako podporu svému děkanovi pro další jednání AS schvaluje předložený dílčí rozpočet Fakulty.
 2. AS souhlasí s udělením předložené vyjímky (obor Matematická biologie) z opatření děkana 3/2008.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 22. února 2010

 1. AS schvaluje zřízení ústavu Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí a souhlasí se zrušením ústavu Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii k 1. 3. 2010
 2. AS schvaluje organizační řád Centra pro výzkum toxických látek v prostředí po zapracování již schválených dílčích změn
 3. AS schvaluje složení vědecké rady PřF MU
 4. AS schvaluje děkanem předložené opatření děkana 1/2010 Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011 po zapracování schválených úprav
 5. AS podporuje jmenování doc. RNDr. Z. Bochníčka, Dr. proděkanem pro studium
 6. AS podporuje jmenování prof. RNDr. V. Kanického, DrSc. proděkanem pro výzkum vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium
 7. AS podporuje jmenování prof. RNDr. Z. Došlé, DrSc. proděkankou pro vnější vztahy
 8. AS podporuje jmenování prof. RNDr. J. Janyšky, DrSc. proděkanem pro informační systémy

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 23. května 2011

 1. AS podporuje akreditace studijního oboru Genomika a proteomika studijního programu Biochemie
 2. AS souhlasí s vyjímkou v počtu kreditů (160 v bakalařském a 94 v magisterském) za povinné a povinně volitelné předměty v stud. obotu Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
 3. AS schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti PřF na období 2011-2015
 4. AS schvaluje podmíky stipendijních programů fakulty dle předloženého OD 3/2011.
 5. AS vyhlašuje volby do AS dle harmonogramu, uveřejněného v zápisu z tohoto zasedání a ustanovuje příslušné volební komise ve složení uvedeném v tomtéž zápisu.
 6. AS pověřuje předsedy komor zorganizovat setkání s kandidáty do nového AS. Případné náklady akce budou financovány z prostředků fondu AS, který je součástí rozpočtové rezervy děkana.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 11. dubna 2011

 1. AS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty
 2. AS schvaluje opatření děkana - pravidla rozdělování fin. prostředků v roce 2011
 3. AS schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2011

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 14. března 2011

 1. AS schvaluje předložený dílčí rozpočet fakulty

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2280 od 30.10.2014