Akademický senát

Závěry a usnesení AS v 8. funkčním období 2011-2014

1. zasedání dne 10. 10. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Novým předsedou AS PřF MU se stal Dipl-Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 2. Novým předsedou Komory akademických pracovníků (KAP) se stal Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., předsedou Studentské komory (SK) se stala Mgr. Eva Majerová.
 3. Byla zvolena dokumentační komise (Buryška, Lízal), ekonomická komise (Gloser, Kašparovský, Kunc, Mikulík, Souček, Šimoníková, Vašina, Warchilová), legislativní komise (Kalvoda, Krepl, Lízal, Majerová, Petráňová, Prát, Zejda, Zemánek), studijní komise (Buryška, Daňková, Dvořák, Majerová, Roblová, Řezáč, Souček, Šerý, Warchilová), za nové členy Disciplinární komise byli navrženi Daňková, Prát, Šimoníková.
 4. Senát schvaluje podmínky přijímacího řízení pro rok 2011/2012 bez návrhu o prominutí přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.
 5. Senát projednal reakreditace a akreditace studijních programů fakulty.
 6. Volba nového kandidáta do Rady vysokých škol byla odložena na příští zasedání, kam budou navržení kandidáti pozváni.
 7. AS zvolil komisi pro zajištění voleb do AS MU ve složení: Kalvoda (jako předseda), Zejda (člen), Prát (člen).
 8. Senát se dohodl s děkanem, že děkan připraví Opatření děkana v souvislosti s jazykem závěrečných prací, které zveřejní na příštím zasedání senátu.
 9. Předseda AS na rozšířeném kolegiu děkana připomene ředitelům ústavů, že mají zvát členy AS na jednání Rady ústavu.
 10. Další zasedání AS se bude konat 14. 11. 2011.

2. zasedání dne 14. 11. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 1 po zapracování projednaných úprav.
 2. Představeni předsedové komisí. Ekonomická – doc. Vašina, Legislativní – dr. Lízal a Studijní – Mgr. Roblová.
 3. AS PřF MU hledá zapisovatele z řad studentů. Navrhované stipendium 500,- Kč/zápis včetně úprav.
 4. Pokračuje hledání vhodného kandidáta do Rady vysokých škol. Nenajde-li se do příštího zasedání nikdo, kdo by kandidoval, pak senát postaví svého místopředsedu dr. Kašparovského jako vlastního kandidáta.
 5. Senát schválil jako nového člena Vědecké rady dr. Brosku.
 6. AS PřF počká na opatření děkana, které bude výkladem k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu MU a bude zahrnovat i doporučení k jazykům závěrečných prací jako upřesnění příslušného ustanovení v uvedeném předpise. Bude předjednáno se studijní a legislativní komisí.
 7. Dnem 14. 11. 2011 vyhlašuje Akademický senát PřF volby do AS MU. Do 28. 11. 2011 budou zveřejněna stanoviska navržených kandidátů a od 12. do 19. 12. 2011 proběhnou prostřednictvím ISu elektronické volby.
 8. Senát souhlasil s návrhem děkana jmenovat za člena Disciplinární komise prof. Šmardu.
 9. AS PřF vyzval děkana, aby prostřednictvím Ekonomické komise senátu informoval senát o tom, jak se vyvíjí jednání o pravidlech rozpočtu na univerzitě.
 10. Příští zasedání AS se uskuteční 12. 12. 2011.

3. zasedání dne 12. 12. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 2
 2. Probíhají volby do AS MU – 9 pracovníků a 4 studenti.
 3. Zvoleným zástupcem do RVŠ je dr. Kašparovský.
 4. Senát doporučuje postoupení žádosti o akreditaci nového oboru Chemoinformatika a bioinformatika rektorovi a potažmo akreditační komisi.
 5. Předseda legislativní komise předá tajemnici připomínky AS PřF ke vznikajícímu Provoznímu řádu. Ty by měly být zapracovány.
 6. Schválena disciplinární komise ve složení: Prof. Došlá, Prof. Glatz, Prof. Šmarda, Bc. Daňková, Bc. Prát a Lucie Šimoníková
 7. Schválen dodatek k přijímacímu řízení pro rok 2012. Studenti mohou požádat o prominutí přijímacího řízení do navazujícího magisterského oboru na základě průměru z povinných a povinně volitelných předmětů. K tomuto účelu byla zavedena v ISu aplikace umožňující průměr spočítat.
 8. Příští zasedání AS PřF bude 12. března 2012.

4. zasedání dne 12. 3. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 3
 2. Senát projednal opatření děkana k výši poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013.
 3. Byl schválen návrh velkého rozpočtu, rozpočtu Fakulty a Opatření děkana 4/2012.
 4. Předseda a místopředsedové AS PřF projednají a na příštím zasedání představí podobu dokumentového serveru AS PřF včetně navržených pravidel pro vkládání a čtení vložených dokumentů.
 5. AS PřF nominuje Doc. Mazala a dr. Baláže za členy ekonomické komise AS MU.
 6. Příští zasedání senátu se bude konat v pondělí 16. dubna 2012.

5. zasedání dne 16. 4. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 4.
 2. AS PřF projednal opatření děkana ke Studijnímu  a zkušebnímu řádu  Masarykovy univerzity.
 3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2011 byla AS PřF schválena.
 4. AS PřF schválil následující strukturu a správu dokumentového serveru AS:
  Složka „Zápisy ze zasedání“ – veřejně přístupná;
  „Studentská komora“ – veřejně přístupná, podložky omezeny dle potřeby;
  „Interní dokumenty“ – přístupná pouze členům AS PřF;
  Ostatní složky – přístup po přihlášení do ISu
  Práva spravovat má předseda a místopředsedové senátu, u složky se zápisy také dokumentační komise.
 5. Usnesení: Odpovědné osoby jsou povinny reagovat na jakékoliv podněty v Knize přání, stížností a pochval v přiměřené lhůtě (14 dnů).
 6. Senát žádá pana děkana a paní tajemnici o prověření funkčnosti a nastavení aplikace Kniha přání, stížností a pochval.
 7. Příští zasedání senátu se bude konat v pondělí 14. května 2012.

6. zasedání dne 14. 5. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 5.
 2. Senát schválil úpravu stávajícího Opatření děkana „Výuka a tvorba studijních programů“.
 3. AS PřF schválil nový Provozní řád PřF MU.
 4. Usnesení AS PřF: Senát doporučuje podstoupení žádosti o akreditaci nového programu Pokročilé materiály a nanovědy s obory Pokročilé mikrotechnologie a nanotechnologie a Pokročilé materiály.
 5. Senát projednal okolnosti snížení stipendií doktorských studentů
 6. Bylo navrženo znovuzavedení registrací předmětů studentům prvních ročníků studijním oddělením po zajištění nového informačně-technického řešení.
 7. Senátor Kašparovský informoval o obsahu blížícího se druhého zasedání Rady vysokých škol, materiály z jednání budou k dispozici na dokumentovém serveru AS.

Další zasedání senátu se uskuteční začátkem podzimního semestru.

7. zasedání dne 8. 10. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 6.
 2. Senát prodiskutoval aktuální situaci převodu pracoviště FGP pod pracoviště NCBR.
 3. Senát schválil navržené přesuny financí z FPP a Rezervního fondu PřF.
 4. Byly schváleny podmínky přijímacího řízení.
 5. V případě zásadních změn v podmínkách přijímacího řízení, které by mohly v budoucnu nastat, bude třeba senát informovat v dostatečném předstihu.
 6. Byl připomínkován vzor Provozního řádu pavilonů v UKB, k jehož schválení se senát vrátí po zapracování připomínek a návrhů.
 7. Senát byl informován o podstatných skutečnostech z jednání Rady vysokých škol
 8. Příští zasedání senátu se uskuteční 12. 11. 2012.

8. zasedání dne 8. 10. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 7.
 2. Děkan informoval AS PřF o postupu a pravidlech tvorby univerzitního rozpočtu.
 3. AS PřF projednal opatření děkana č. 13/2012 „Realizace programů celoživotního vzdělávání“ a Opatření děkana č. 1/2013 „Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014“
 4. AS PřF projednal návrh na změnu čl. 3 písm. h) Provozního řádu PřF MU a doporučil děkanovi jiný postup než změnu Provozního řádu
 5. Senát PřF navrhuje informovat akademiky o plánovaných rektorských a děkanských volnech v předstihu prostřednictvím e-mailu a zveřejněním v harmonogramu období na ISu
 6. AS PřF schválil za novou členku disciplinární komise Mgr. Terezu Warchilovou.
 7. Příští zasedání se uskuteční 11. března.

9. zasedání dne 11. 3. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 8 ze dne 10. 12. 2012.
 2. AS PřF schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty.
 3. AS PřF schválil návrh rozpočtu fakulty, včetně investičního rozpočtu s rozdělením prostředků do finančních fondů fakulty.
 4. Příští zasedání se uskuteční 15. dubna.

10. zasedání dne 15. 4. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 9.
 2. AS PřF projednal a schválil pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU na rok 2013.
 3. AS PřF projednal a schválil rozdělení finančních prostředků fakulty na rozpočet centralizovaných nákladů a rozpočty jednotlivých ústavů PřF v roce 2013.
 4. AS PřF projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2012.
 5. Akademický senát PřF zvolil za nového člena Vědecké rady PřF MU prof. Viktora Beneše z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 6. Akademický senát PřF projednal děkanem předložený návrh na prodloužení funkčního období  prof. Svobodovi jako řediteli Ústavu antropologie PřF MU.
 7. AS PřF schválil návrh na pokrytí odpisů za letošní rok prostřednictvím Fondu provozních prostředků PřF.
 8. Projednán byl návrh na výjezdní zasedání senátu s tím, že se k tématu senát ještě vrátí na příštím zasedání.
 9. Příští zasedání se uskuteční 13. května.

11. zasedání dne 14. 10. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 9 a 10.
 2. AS PřF MU schválil následující usnesení:
  Akademický senát PřF MU schvaluje podmínky přijímacího řízení 2014/2015 ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě ve znění změn navržených děkanem fakulty.
 3. Senát Fakulty se seznámil s harmonogramem k rozpočtu MU.
 4. AS PřF projednal Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a Opatření děkana Uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů a oborů.
 5. Senát Fakulty se vyjádřil pro návrh poplatku za studium ve výši 18 000 Kč a k navýšení poplatku za studium v cizím jazyce z 3900 EUR na 5000 EUR.
 6. AS PřF schválil komisi k přípravě projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty v následujícím složení:
  prof. Ondřej Došlý (předseda)
  prof. Eduard Schmidt
  doc. Pavel Kubáček
  doc. Marie Kummerová
  doc. Zdeněk Losos
  Mgr. Simona Hušková
 7. Senát schválil návrh harmonogramu pro přípravu projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty

Oznámení:

Plánované zasedání AS PřF MU se 13. května 2013 pro nedostatečný počet senátorů studentské komory neuskutečnilo. Proběhlo pouze krátké informační jednání.

12. zasedání dne 11. 11. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 11.
 2. AS PřF MU byl seznámen s tím, že jediným kandidátem na funkci děkana je stávající děkan doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 3. Senát se nevyjádřil proti návrhu na spojení mimořádného zasedání AS PřF společně se Shromáždění akademické obce PřF MU, které se uskuteční 18.11.2013 od 16:00 a jehož jediným bodem bude diskuse s kandidátem na děkana.
  Další jednání AS PřF se uskuteční jako mimořádné a to v pondělí 18. listopadu v 16:00 společně se Shromážděním akademické obce v aule PřF MU.
 4. AS PřF MU souhlasil s čerpáním částky 450 000 Kč z Fondu provozních prostředků pro uhrazení nezpůsobilých nákladů při čerpání projektových prostředků.
 5. Senátoři vyjádřili souhlas s čerpáním částky 200 000 Kč z Rezervního fondu za účelem předfinancování projektu OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0086 CEPLANT.
 6. AS PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyzikální elektroniky se změněným čl. 2 tj. novým vnitřním členěním ústavu (zbytek org. řádu zůstává beze změn,  nové znění bude třeba nechat podepsat současným ředitelem ústavu, děkanem a předsedou Senátu)..
 7. Senát PřF v rámci diskuse vyjádřil znepokojení nad postupem vedení univerzity v souvislosti s návrhem změny poplatků za studium.

13. zasedání – mimořádné (spojené se shromážděním akademické obce)

– žádná usnesení

14. zasedání dne 11. 12. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 12 a 13.
 2. Novým děkanem PřF MU byl zvolen doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 3. Akademický Senát PřF MU projednal předložené akreditační materiály oborů Antropologie a Biofyzikalni chemie

15. zasedání dne 10. 3. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 14.
 2. Akademický Senát PřF MU projednal předložené akreditační materiály oborů Chemie konzervování a restaurování a Správní geologie.
 3. Jako nového zástupce do sněmu Rady vysokých škol schválil AS fakulty RNDr. Pavla Lízala, PhD.
 4. AS PřF MU projednal a podpořil návrh na nového proděkana a úpravu úkolů některých proděkanů stávajících.
 5. AS PřF MU schválil následující nové členy vědecké rady PřF MU: Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.; Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.; Doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.; Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.; Doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc.
 6. Akademický senát PřF schválil následující usnesení k návrhu rozpočtu fakulty:
  1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje rozpočet Přírodovědecké fakulty MU na rok 2014 (tzv. Velký rozpočet PřF MU), podle návrhu děkana fakulty
  2. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty MU na rok 2014, podle návrhu děkana fakulty
  3. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty MU za rok 2013, podle návrhu děkana fakulty.

16. zasedání dne 14. 4. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 15.
 2. AS PřF MU schválil Opatření děkana č. 1/2014: Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014.
 3. Akademický senát PřF MU schválil rozpočet a návrh rozpočtu centralizovaných nákladů PřF MU na rok 2014.
 4. AS PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2013.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013.
 6. AS PřF MU schválil změny v Opatření děkana: Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty MU.
 7. Akademický senát PřF MU požádal pana děkana, aby na příštím zasedání navrhnul senátu změnu statutu PřF ve věci stanovení výše poplatků spojených se studiem.

17. zasedání dne 19. 5. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 16.
 2. AS PřF MU schválil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech. uskutečňovaných na fakultě uvedené v Opatření děkana č. x/2014 Pravidla a podmínky přijímacího řízení a dále specifikované v brožurce „Informace o přijímacím řízení 2015/2016“.
 3. Akademický senát PřF projednal Návrh Opatření děkana č. x/2014 Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a vyjádřil podporu návrhu, aby se zápočet za závěrečnou práci udílel ještě před jejím odevzdáním.
 4. AS fakulty projednal návrh Opatření děkana x/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.
 5. AS PřF MU podpořil zvýšení poplatků za studium v navrhované výši.
 6. Akademický senát PřF ustanovil volební komise pro volby do AS PřF MU a jejich předsedy pro jednotlivé volební obvody takto:
  Biologie – dr. Pavel Lízal (předseda), dr. Iveta Hodová, dr. Petr Hrouda
  Fyzika – doc. Petr Vašina (předseda), dr. Mojmír Meduňa, dr. Ondřej Caha
  Matematika – doc. Zdeněk Pospíšil (předseda), doc. Martin Kolář, doc. Michal Kunc
  Chemie – doc. Pavel Kubáček (předseda), dr. Tomáš Kašparovský, doc. Petr Zbořil
  Vědy o Zemi – doc. Martin Ivanov (předseda), doc. Petr Kubíček, doc. Milan Jeřábek
  Studenti – Helena Janyšková (předsedkyně), Mgr. Pavel Dvořák, Natálie Nádeníčková
 7. AS vyhlásil termín konání voleb do Akademického senátu PřF MU pro funkční období 2014-2018 na období od 15. 9. 2014 do 24. 9. 2014 (včetně).

 

 

 

 

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2645 od 28.8.2014