Akademický senát

Závěry a usnesení AS v 9. funkčním období (2014-2017)

19. zasedání dne 25. 5. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

18. zasedání dne 15. 5. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát bere na vědomí návrh na čerpání fondů v roce 2017.
 5. Současný akademický senát žádá senát, vzešlý z právě probíhajících voleb, aby vyhodnotil zkušenosti akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací Centra zahraniční spolupráce a aby dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně vymezení okruhu osob oprávněných provádět výuku.

 

17. zasedání dne 24. 4. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. Akademický senát zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a doc. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

 

16. zasedání dne 10. 4. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty v roce 2017.
 3. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Statut PřF MU.
 4. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. Akademický senát zvolil Doc. RNDr. Petra Zbořila, CSc., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.
 6. Akademický senát vyzývá členy Legislativní komise, aby se aktivně zúčastnili zasedání této komise, popřípadě aby zvážili svoji rezignaci na členství v této komisi.

 

15. zasedání dne 13. 3. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém  děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. Akademický senát schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 3. Akademický senát schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016 do fondů ve znění předloženém děkanem.
 4. Akademický senát projednal znění vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. Akademický senát zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Jiřího Hladíka (volební obvod studentů, náhradník Jan Tylk), Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. (volební obvod matematika, náhradník RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika, náhradník Mgr. Miroslav Jagelka), doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D. (voelbní obvod biologie, náhradník doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.) a doc. RNDr. Petra Kubíčka, CSc. (volební obvod vědy o Zemi, náhradník doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.).
 6. Akademický senát zvolil doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D., předsedou Volební a mandátové komise.

 

14. zasedání dne 12. 12. 2016

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát projednal opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2017/2018.
 2. Akademický senát schválil vnitřní předpis Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát byl seznámen se stavem příprav rozpočtu MU na rok 2017.
 4. Akademický senát byl seznámen s výzvou ESF Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.
 5. Akademický senát odložil volbu Volební a mandátové komise na příští zasedání.

 

13. zasedání dne 14. 11. 2016

Usnesení:

 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podporuje konání akcí k důstojným oslavám 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva a státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, např. Sedmnáctého studentského vč. MUNI jede na Albertov organizovaných Masarykovou univerzitou či symbolické cesty z místa rodiště Jana Opletala do Prahy organizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Akademický senát vyzývá studenty PřF k aktivní účasti na některé z těchto jmenovaných akcí.

 

12. zasedání dne 10. 10. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 11. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS byl obeznámen s informacemi o výsledcích letošního přijímacího řízení.
 4. AS projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2017/2018.
 5. AS schválil Organizační řád Ústavu biochemie.
 6. AS byl informován o přípravě a znění Statutu MU.
 7. AS byl informován o současném stavu podávání projektů v OP VVV.
 8. AS souhlasí s čerpáním dodatečného 1,5 miliónu Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium.
 9. AS byl informován o legislativních změnách a z nich plynoucích povinnostech fakulty.

 

11. zasedání dne 9. 5. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 10. zasedání.
 2. AS schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS schválil Výroční zprávu o činnosti  za rok 2015.
 4. AS projednal vnitřní předpis fakulty Volební řád akademického senátu PřF MU.
 5. AS vyhlásil doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU.
 6. AS schválil volební komisi pro doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU ve složení Bc. Petr Chrást (předseda), Bc. Helena Janyšková, Bc. Marek Lahoda.

10. zasedání dne 11. 4. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 9. zasedání.
 2. AS projednal prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Statistika a analýza dat.
 3. AS projednal prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Geologie aplikovaná a environmentální.
 4. AS schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2016 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 5. AS schválil výroční zprávu o hospodaření  za rok 2015.
 6. AS schválil dlouhodobý záměr PřF MU na období 2016 až 2020.
 7. AS zvolil členem legislativní komise Dr. Milana Baláže.
 8. AS schválil přestavbu podkrovních prostor budovy děkanátu v areálu Kotlářská.
 9. Příští zasedání AS je plánováno na 9. května 2016.

 

9. zasedání dne 14. 3. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 8. zasedání.
 2. AS schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 3. AS schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 4. AS schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015 do fondů.
 5. AS schválil Opatření děkana č. 2/2016 Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016.
 6. AS zvolil členem dokumentační komise Mgr. Tomáše Buryšku.
 7. Příští zasedání je plánováno na 11. dubna 2016.

 

8. zasedání dne 7. 12. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis ze 7. zasedání.
 2. AS schválil Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky.
 3. AS projednal reakreditaci navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj.
 4. AS projednal reakreditace doktorských studijních oborů Regionální geografie a regionální rozvoj, Fyzikální chemie a Materiálová chemie.
 5. AS byl informován o závěrech pracovní skupiny zabývající se působením studijního oddělení v Univerzitním kampusu Bohunice.
 6. AS schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 7. AS souhlasí s čerpáním 3 miliónů Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 14. března 2016.

 

7. zasedání dne 9. 11. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 6. zasedání.
 2. AS projednal záměr akreditovat navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie.
 3. AS projednal záměr akreditovat bakalářský a navazující magisterský studijní obor Proteinové inženýrství a biotechnologie.
 4. AS pověřuje děkana, aby v případě úspěšné akreditace studijních oborů Proteinové inženýrství a biotechnologie akreditační komisí Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže před jejich otevřením inicioval jednání ředitelů Ústavu experimentální biologie a Ústavu biochemie ohledně vyjasnění případných střetů zájmů.
 5. AS byl seznámen s výsledky ankety "Studijní oddělení v UKB".
 6. AS schválil opatření děkana Provozní řád fakulty.
 7. AS byl seznámen se stavem příprav dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty MU.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 7. prosince 2015.

 

6. zasedání dne 12. 10. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 5. zasedání.
 2. AS zvolil za členy disciplinární komise prof. RNDr. Zuzanu Došlou, DrSc., prof. RNDr. Zdeňka Glatze, CSc., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., Mgr. Irenu Honsnejmanovou, Bc. Natálii Nádeníčkovou a Bc. Filipa Smrčku.
 3. AS se seznámil s analýzou přijímacího řízení v letech 2014 a 2015.
 4. AS schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. AS projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2016/2017.
 6. AS projednal opatření děkana Organizační řád fakulty.
 7. AS schválil přístupová práva k interním dokumentům senátu na Dokumentovém serveru IS pro pana děkana a paní tajemnici.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 9. listopadu 2015.

 

5. zasedání dne 11. 5. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápis ze 4. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana č. 2/2015 Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS projednal Opatření děkana č. 3/2015 Opatření ke studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 4. AS projednal nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách.
 5. AS schválil opatření děkana č. 4/2015 Výuka a tvorba studijních programů - výjimka pro obor  Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách.
 6. AS schválil Výroční zprávu o činnosti za rok 2014.
 7. AS byl seznámen s výsledky výběrového řízení na místa ředitelů ústavů Přírodovědecké fakulty.
 8. AS byl seznámen s plánovaným čerpáním Fondu provozních prostředků.
 9. AS vyzývá vedení fakulty, aby předložilo úpravu provozního řádu fakulty, článek 3, na říjnovém řádném zasedání AS.
 10. AS zvolil členem ekonomické komise Mgr. Radovana Kareše.
 11. AS zpřístupnil zástupcům PřF a MU v Radě vysokých škol složku Interní dokumenty AS na dokumentovém serveru v Informačním systému MU.
 12. AS byl informován o podnětu obdrženém od Ing. Hána, jednatele AHK Group, s.r.o.
 13. AS vyzývá vedení fakulty, aby AS předložilo na řádném říjnovém zasedání detailní informace o přijímacím řízením pro akademický rok 2016-2017.
 14. Příští řádné zasedání AS je plánováno na 12. října 2015.

 

4. zasedání dne 13. 4. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápis z 3. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana č. 1/2015 Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015.
 3. AS schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015.
 4. AS schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015.
 5. AS schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2014 do fondů.
 6. AS schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2015 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů předložené děkanem.
 7. AS schválil návrh na čerpání centralizovaného Fondu provozních prostředků PřF MU na rok 2015 předložený děkanem.
 8. AS schválil návrh na čerpání Fondu reprodukce investičního majetku PřF MU na rok 2015 předložený děkanem.
 9. AS schválil výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2014.
 10. AS vzal na vědomí iniciativu studentské komory AS, spočívající v realizaci dotazníkové ankety adresované studentům PřF a zabývající se činností studijního oddělení děkanátu a Centra zahraniční spolupráce.
 11. Příští zasedání AS je plánováno na 11. května 2015.

 

3. zasedání dne 8. 12. 2014

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápisy z 1. a 2. zasedání.
 2. Komora studentů AS zvolila za svého předsedu Marka Lahodu.
 3. AS se seznámil s novelou opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 4. AS souhlasí s čerpáním 3 miliónů Kč z fondu provozních prostředků v roce 2015 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium, a to pro překlenutí mezery mezi OPVK a OPVVV.
 5. AS projednal možnost trvalé přítomnosti zaměstnance studijního oddělení v UKB.
 6. AS projednal možnost zřízení alternativních vstupů do areálu fakulty na ulici Kotlářská.
 7. Senát byl seznámen s postupem řešení půjčování skříněk studentům a pořízení dalších laviček do koridorů v UKB.
 8. Senát vyzývá vedení fakulty, aby předložilo úpravu provozního řádu fakulty, článek 3.
 9. Senát byl seznámen s výsledky voleb do AS MU.
 10. Senát byl seznámen s informacemi ze zasedání sněmu Rady vysokých škol.
 11. Příští zasedání AS je plánováno na 9. března 2015.

 

2. zasedání dne 10. 11. 2014

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU žádá vedení fakulty o vypracování "studie proveditelnosti" alternativních vstupů do areálu Kotlářská.
 2. Předsedou ekonomické komise AS byl zvolen doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 3. Předsedou legislativní komise AS byl zvolen Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 4. Příští zasedání AS je plánováno na 8. prosince 2014.

 

1. zasedání dne 13. 10. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Novým předsedou AS PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 2. Novým předsedou Komory akademických pracovníků (KAP) byl zvolen doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., předsedkyní Studentské komory (SK) byla zvolena Mgr. Tereza Warchilová.
 3. Byla zvolena dokumentační komise (Vymazal, Zejda), ekonomická komise (Baláž, Buryška, Gloser, Holík, Kašparovský, Koláček, Lochman, Mikulík, Šerý, Šimoníková, Zejda, Zemánek), legislativní komise (Kalvoda, Krepl, Kudrle, Lahoda, Nádeníčková, Schlaghamerský, Šerý), studijní komise (Lahoda – předseda, Holík, Krepl, Kruml, Smrčka, Sváčková, Tvrdoňová, Vymazal, Warchilová).
 4. Zástupcem akademické obce PřF MU v Radě vysokých škol byl zvolen RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 5. Senát schválil pravidla podmínek přijímacího řízení pro rok 2015/16 v upřesněném znění.
 6. Senát vyzval vedení fakulty, aby připravilo nové znění opatření děkana Podmínky a pravidla přijímacího řízení v nejbližším možném termínu.
 7. Senát jmenoval volební komisi pro volby do AS MU ve složení Šerý (předseda), Mulíček, Buryška.
 8. Předseda AS připomene ředitelům ústavů, že mají zvát členy AS na jednání Rady ústavu.
 9. Zasedání senátu se budou konat obvykle vždy druhé pondělí v měsíci v 15:00, příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 10. 11. 2014.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3281 od 30.10.2014