Akademický senát

(PDF verze této zprávy)

Zpráva o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2018

předkládaná akademické obci v souladu se čl. 13 odst. 2 Statutu Přírodovědecké fakulty MUNI a čl. 6 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MUNI.

 

Obsah:

 1. Složení Akademického senátu PřF MUNI.
 2. Složení komisí Akademického senátu PřF MUNI.
 3. Přehled vnitřních předpisů a dalších norem PřF MUNI schválených Senátem v roce 2018.
 4. Zasedání Senátu a přijatá usnesení a závěry.
 5. Přehled účasti jednotlivých členů Senátu na zasedáních.

 

1. Složení Akademického senátu PřF MUNI

V průběhu roku 2018 došlo k několika personálním změnám ve studentské komoře Akademického senátu PřF MUNI (dále jen "Senát"). Z celkového počtu pěti povolených výměn členů studentské komory Senátu v rámci daného funkčního období (čl. 15 odst. 1 písm. a Volebního řádu Senátu) byly tedy ke konci roku 2018 vyčerpány již čtyři výměny. Navíc, v souvislosti s plánovaným zánikem svého mandátu z důvodu ukončení členství v akademické obce PřF rezignovala dne 14. května 2018 na začátku 8. zasedání Senátu Bc. Natálie Nádeníčková na funkci předsedkyně studentské komory Senátu. Bezprostředně poté byla v tajné volbě členy studentské komory jednomyslně zvolena předsedkyní této komory Veronika Křešťáková.

Předseda

Předseda komory akademických pracovníků

Předsedkyně studentské komory

Členové komory akademických pracovníků

Členové studentské komory

 

2. Složení komisí Akademického senátu PřF MUNI

Volební a mandátová komise

Ekonomická komise

Legislativní komise

Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání

Dočasná komise, jejíž časová působnost byla omezena do konce roku 2018.

 

3. Přehled vnitřních předpisů a dalších norem PřF MUNI schválených Senátem v roce 2018

V roce 2018 byly Senátem schváleny a dne 11. ledna 2019 nabyly účinnosti tyto dva vnitřní předpisy fakulty:

Dalšími fakultními normami schválenými Senátem v roce 2018 jsou:

 

4. Zasedání Senátu a přijatá usnesení a závěry

V roce 2018 se konalo sedm zasedání Senátu, čtyři v jarním a tři v podzimním semestru. V následujícím textu jsou uvedeny pouze přijatá usnesení a závěry, úplná znění zápisů ze zasedání jsou veřejně dostupná na dokumentovém serveru IS MUNI.

 

Na 5. zasedání dne 19. února 2018 Senát:

 1. Vyslovil souhlas se záměrem děkana jmenovat doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., proděkanem pro studium, prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc., proděkanem pro informační systémy a ekonomiku, doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., proděkanem pro vnější vztahy a doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., proděkanem pro rozvoj a kvalitu.
 2. Vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MUNI:
  Interní členové z MUNI: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr., prof. RNDr. Milan Novák, CSc., prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., a prof. Rikard von Unge, Ph.D.
  Externí členové: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně), doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc (Mikrobiologický ústav, AV ČR), doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně), prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno), prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.. (Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky), Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage s.r.o., GeoServices), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, (Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU), a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU).
 3. Projednal v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MUNI návrhy těchto studijních programů:

Bakalářské studijní programy:

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Biochemie
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Experimentální a molekulární biologie
 • Fyzika
 • Fyzika - nanotechnologie
 • Geografie a kartografie
 • Geologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Matematika
 • Životní prostředí a zdraví

Navazující magisterské studijní programy:

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná matematika
 • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Biochemie
 • Biologie člověka
 • Botanika
 • Experimentální biologie rostlin
 • Experimentální biologie živočichů a imunologie
 • Fyzika
 • Fyzická geografie
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Geologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Matematika
 • Mikrobiologie
 • Molekulární biologie a genetika
 • Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Zoologie
 • Životní prostředí a zdraví
 1. Schválil opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2018/2019.
 2. Stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. března, 16. dubna, 14. května a 8. října 2018.

Na 6. zasedání dne 12. března 2018 Senát:

 1. Vyslovil souhlas v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MUNI s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MUNI ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Biochemie
  • Ekologická a evoluční biologie
  • Experimentální a molekulární biologie
  • Fyzika
  • Fyzika - nanotechnologie
  • Geografie a kartografie
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Životní prostředí a zdraví.


Navazující magisterské studijní programy:

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná matematika
 • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Biochemie
 • Biologie člověka
 • Botanika
 • Experimentální biologie rostlin
 • Experimentální biologie živočichů a imunologie
 • Fyzika
 • Fyzická geografie
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Geologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Matematika
 • Mikrobiologie
 • Molekulární biologie a genetika
 • Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Zoologie
 • Životní prostředí a zdraví.
 1. Vyslovil souhlas se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MUNI.
 2. Vyzval děkana, aby připravil pravidla a realizoval transparentní způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, přiměřeně k odměňování členů Akademického senátu MUNI stanoveném ve Vnitřním mzdovém předpisu MUNI účinném od 29. prosince 2017.

Na 7. zasedání dne 16. dubna 2018 Senát:

 1. Vyslovil souhlas se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MUNI.
 2. Schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MUNI jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 3. Schválil celkový investiční rozpočet PřF MUNI jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 4. Schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MUNI v roce 2018.
 5. schválil rozdělení finančních prostředků PřF MUNI pro rok 2018 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 6. Vyslovil souhlas v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MUNI s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MUNI ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ochrana přírody
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Na 8. zasedání dne 14. května 2018 Senát:

 1. Zvolil hlasy studentské komory Veroniku Křešťákovou předsedkyní této komory.
 2. Vyslovil souhlas v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MUNI s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MUNI ke schválení:
  Bakalářský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika;
  Navazující magisterský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.
 3. Vyslovil souhlas v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 8 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MUNI s návrhem navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MUNI ke schválení.
 4. Schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MUNI v roce 2017.
 6. Schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MUNI v roce 2017.
 7. Zvolil Mgr. Davida Krumla, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MUNI.

Na 9. zasedání dne 8. října 2018 Senát:

 1. Schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MUNI.
 3. Projednal směrnici děkana Etický kodex pracovníků PřF MUNI.
 4. Byl informován o zprávě Doktorandské komise AS MUNI.
 5. Stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. listopad 2018, 10. prosinec 2018 a 11. březen 2019, vždy od 15 hodin.

Na 10. zasedání dne 12. listopadu 2018 Senát:

 1. Byl informován o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a marketing.
 2. Schválil Statut PřF MUNI.
 3. Schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MUNI.
 4. Zvolil Bc. Michaelu Kubovou členkou Legislativní komise AS PřF MUNI.

Na 11. zasedání dne 10. prosince 2018 Senát :

 1. Schválil Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MUNI.
 2. Schválil Statut PřF MUNI ve znění předloženém děkanem.
 3. Schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MUNI ve znění předloženém děkanem.
 4. Projednal Opatření děkana Organizační řád PřF MUNI.
 5. Projednal závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
 6. Schválil Organizační řád centra RECETOX.
 7. Byl informován o činnosti Doktorandské komise AS MUNI a Platformy pro doktorské studium.
 8. Zvolil doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MUNI.

 

5. Přehled účasti jednotlivých členů Senátu na zasedáních

Komora akademických pracovníků

 

19. února 2018

12. března 2018

16. dubna 2018

14. května 2018

8. října 2018

12. listopadu 2018

10. prosince 2018

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

Mgr. Jiří Bartoš, PhD.

x

x

x

x

x

x

x

RNDr. Martin Culek, Ph.D.

x

x

x

o

x

x

o

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

x

x

o

x

x

x

o

doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

x

x

x

x

x

o

x

Mgr. David Kruml, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

o

x

x

o

x

x

x

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

x

x

x

x

x

o

x

Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

o

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

x

x

x

o

x

x

x

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

x

x

o

x

x

x

x

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

x

o

x

o

x

x

x

 

Studentská komora

 

19. února 2018

12. března 2018

16. dubna 2018

14. května 2018

8. října 2018

12. listopadu 2018

10. prosince 2018

Mgr. Petra Fišerová

x

x

x

x

x

x

o

Bc. Michal Hubáček

x

x

x

x

o

o

o

Bc. et Bc. Jan Janeček

x

o

o

x

x

x

x

Bc. Lenka Jurasová

x

x

x

o

x

x

x

Bc. Veronika Křešťáková

x

x

x

x

x

x

x

Bc. Michaela Kubová

-

-

-

-

x

x

x

Bc. Radim Lískovec

o

o

o

o

x

x

o

Mgr. Natálie Nádeníčková

x

x

x

x

-

-

-

Mgr. Barbora Nežiková

x

x

x

x

x

x

x

Mgr. Jan Rokos

x

x

x

x

x

x

x

Mgr. Romana Sedmíková

x

x

o

x

x

x

x

Bc. et Bc. Vladimíra Šťastná

x

x

x

x

x

o

x

Bc. Ondřej Vymazal

x

x

x

x

x

x

x

 

x – přítomen

o – omluven

(-) – nebyl členem Senátu

 

V Brně dne 23. ledna 2019

 

                                                                                  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

                                                                                     předseda AS PřF MUNI


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 954 od 29.1.2018