Bakalářské a magisterské studium

Legislativa

Opatření děkana č. 6/2012

Název: Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity

V souladu s ustanoveními Zákona č. 111/1998 Sb., Statutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen Statut) a Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity (dále jen Studijní řád) vydávám následující opatření, které nahrazuje opatření č. 5/2009:

K článkům 2 a 4

Za koordinaci přípravy akreditace bakalářského nebo magisterského studijního programu a všech jeho oborů je dle čl. 27 Statutu zodpovědný garant studijního programu. Za realizaci studijního programu je dle čl. 26 Statutu zodpovědný ředitel pověřeného ústavu, popřípadě ředitelé pověřených ústavů, za realizaci studijního oboru ředitel pověřeného ústavu, popřípadě jeden z ředitelů pověřených ústavů stanovený děkanem. Přiřazení studijních programů a jejich oborů k ústavům je určeno zvláštním opatřením děkana. Posuzováním žádostí o výjimky ze Studijního řádu, žádostí o uznávání předmětů absolvovaných v předchozích studiích apod., o kterých dále rozhoduje proděkan pro studium, a řešením organizačních a technických problémů spojených se studiem ředitel ústavu obvykle pověřuje svého zástupce pro pedagogické záležitosti.

Garanta oboru stanoví garant programu po projednání s ředitelem ústavu.

Garanti studijních programů (stav k 20. 4. 2012)

 • Matematika (Bc. i NMgr.): Doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • Fyzika (Bc.): prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • Aplikovaná fyzika (Bc.): prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • Fyzika (NMgr.): prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
 • Ekologická a evoluční biologie (Bc. i NMgr.): doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
 • Experimentální biologie (Bc. i NMgr.): prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • Antropologie (Bc. i NMgr.): doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • Chemie (Bc. i NMgr.): prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • Biochemie (Bc..): doc. Ing. Martin Mandl CSc.
 • Aplikovaná biochemie (Bc..): doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • Biochemie (NMgr.): prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • Geografie a kartografie (Bc. i NMgr.): prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • Aplikovaná geografie (Bc.): doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • Geologie (Bc. i NMgr.): doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Zástupce ředitelů pro pedagogické záležitosti (stav k 20. 4. 2012):

 • Ústav matematiky a statistiky: RNDr. Pavel Horák
 • Ústav fyzikální elektroniky: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky: Mgr. Michael Krbek, Ph.D.
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
 • Ústav botaniky a zoologie: RNDr. Božena Koubková, Ph.D.
 • Ústav experimentální biologie: doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
 • Ústav antropologie: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • Ústav chemie: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • Ústav biochemie: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • Geografický ústav: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • Ústav geologických věd: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • Institut biostatistiky a analýzy LF a PřF MU: prof.Ing.Jiří Holčík, CSc.
 • Národní centrum pro výzkum biomolekul: zastupuje doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

K článku 6, odst. (3)

Fakultní pravidla jsou uvedena v opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.

K článku 8, odst. (3)

Za rozsah a formální aspekty nabídky témat bakalářských, případně diplomových prací v daném studijním oboru zodpovídá ředitel ústavu, který je zodpovědný za realizaci tohoto oboru.

Zvolené téma práce je z balíku témat v IS převedeno do studijní evidence v IS na základě písemného zadání podepsaného studentem a vedoucím práce a schváleného ředitelem ústavu, popřípadě osobou, kterou ředitel pověří.

V případě, že student odborného studia studuje navíc příslušný obor se zaměřením na vzdělávání (samostatně, nikoliv v dvouoborové kombinaci), není pro toto pedagogické studium povinen vyhotovit samostatnou závěrečnou práci.

K článku 8, odst. (4)

Pokud student absolvuje dva nebo více předmětů, jejichž obsah se podstatně překrývá, budou mu uděleny kredity pouze za předmět s nejvyšší kreditovou hodnotou. O míře překryvu obsahů rozhoduje garant studijního oboru.

K článku 9, odst. (2)

Na začátku semestrální výuky vyučující seznámí studenty s podmínkami ukončení předmětu při případné omluvené absenci v povinně prezenční výuce, není-li tato informace již obsažena v popisu předmětu.

K článku 9, odst. (3)

Vzhledem k povaze studia na Přírodovědecké fakultě je bloková výuka možná jen ve výjimečných případech. Je přitom nutné dodržovat následující zásady.

 1. O tom, které kurzy budou vyučovány formou blokové výuky, rozhoduje pověřený ředitel ústavu.
 2. Termíny kurzů vyučovaných blokově zaměstnanci PřF nebo MU musí byt zveřejněny v IS před začátkem období pro zápis předmětů.
 3. Pokud bloková výuka povinných a povinně volitelný předmětů zasáhne do období semestrální výuky, lze ji zařadit pouze (a) do prvního týdne výuky, (b) do posledního týdne výuky, (c) na stanovený den v týdnu. V případech (a) a (b) je pro daný obor a ročník v nutné míře zkráceno období pravidelné výuky dle týdenního rozvrhu. Varianta (c) připadá v úvahu pouze v případě, že nedojde ke kolizi s jinými předměty, které jsou pro daný obor povinné nebo povinně volitelné.
 4. V mimořádných případech (kurz vyučovaný hostujícím profesorem nebo externistou, laboratoř sloužící k výuce je z nepředvídaných důvodů dostupná pouze omezenou dobu semestru apod.) rozhodne o zařazení výukového bloku ředitel ústavu, jde-li o závažnější změny rozvrhu děkan.
 5. Bloková výuka volitelných předmětů nesmí narušit výuku jiných předmětů.

K článku 11, odst. (1)

V každém z prvních dvou semestrů studia v bakalářských programech jsou studenti Přírodovědecké fakulty povinni zapisovat povinné a povinně volitelné předměty podle doporučeného studijního plánu. Ve druhém semestru tato povinnost neplatí, pokud studentovi zápis daného předmětu znemožňuje absence ay prerekvizity předmětu ze semestru prvního. Právo na zápis dalších předmětů dle vlastního uvážení studentů není tímto ustanovením dotčeno.

K článku 11, odst. (4)

Na všechny předměty se vztahuje povinnost registrace v období pro registraci předmětů. Pokud tuto povinnost student nesplní, může mu být omezením kapacity předmětu znemožněn jeho zápis. Volitelný předmět, který si zaregistruje méně než pět studentů, nemusí být nabídnut k zápisu. O tom, zda bude předmět vypsán, rozhodne příslušný ředitel ústavu.

K článku 11, odst. (10)

Na přírodovědecké fakultě je minimální limit počtu studentů stanoven u volitelných předmětů na pět osob. Výuku povinných předmětů zrušit nelze. O tom, zda bude konání předmětu zrušeno, rozhodne příslušný ředitel ústavu. Rozhodnutí ředitele ústavu může přezkoumat a případně zrušit děkan.

K článku 14, odst. (1)

Student může požádat i o uznání předmětu, který absolvoval v předchozím studiu a který není ve vztahu ke studiu, pro něž je uznáván, povinný nebo povinně volitelný. Žádost musí být opatřena vyjádřením garanta studijního programu, nebo pedagogického zástupce příslušného ředitele ústavu (v případě nejasnosti rozhoduje ředitel), který posoudí vztah předmětu ke studijnímu programu.

Žádosti o uznání předmětu ze studia, které nebylo řádně ukončeno, zpravidla není vyhověno v těchto případech: (a) předmět byl úspěšně ukončen až s využitím druhého opravného termínu a (b) předmět byl ukončen s hodnocením „D“ nebo „E“.

Žádá-li student o uznání předmětu, jehož výuka probíhá v aktuálním období, musí tak učinit během prvních tří týdnů výuky.

K článku 14, odst. (4)

Předměty, které byly povinné v předchozím řádně ukončeném studiu (§55 zákona), se v novém studiu uznávají pouze s nulovou kreditovou hodnotou. Povinně volitelné předměty z předchozího studia je možné uznat i s kredity pouze do výše, o kterou počet získaných kreditů v daném povinně volitelném bloku překročil povinně předepsanou minimální hodnotu daného bloku v předchozím studiu.

K článku 16, odst. (3)

Pokud seznam vyučujících předmětu uvedený v IS MU obsahuje jedinou osobu, je rozhodováním o výsledku ukončení předmětu pověřena zpravidla tato osoba. Pokud seznam obsahuje více osob, je rozhodováním zpravidla pověřena jedna nebo několik osob z tohoto seznamu; za jejich výběr je zodpovědný ředitel příslušného ústavu.

K článku 21, odst. (2)

Povinnost opakovat volitelný předmět podle odstavce 1 nemusí být naplněna v případě, kdy student splnil všechny podmínky přístupu ke státní závěrečné zkoušce a přihlásil se k její poslední části. O povolení neopakovat neukončený předmět student požádá prostřednictvím ISu. Na omezení dané čl. 21 odst. (2) není třeba brát zřetel.

K článku 22, odst. (2a)

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce, může student o tuto možnost požádat prostřednictvím aplikace v ISu. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a nadřízeným ředitelem ústavu.

K článku 22, odst. (3)

Ředitel příslušného ústavu může v případech odůvodněných charakterem výuky stanovit pro odevzdání bakalářských, popřípadě diplomových prací dřívější termín, než ukládá harmonogram akademického roku, ne však před 30. dubnem (toto ustanovení se týká pouze jarního semestru).

Práce musí být odevzdána jednak formou uložení elektronické verze v IS MU podle čl. 22, odst. (3) Studijního řádu, jednak odevzdáním minimálně dvou výtisků práce v nerozebiratelné vazbě na studijním oddělení. Výtisky opatřené razítkem fakulty pak student doručí na ústav, kde budou probíhat obhajoby.

Zápočet z předmětu „Bakalářská práce 2“, „Diplomová práce 4“ je možné udělit až poté, co je práce skutečně odevzdána.

V případě, že nastávají důvody k nezveřejnění některých částí bakalářské, popřípadě diplomové práce dle Opatření rektora č. 3/2009, informuje o této skutečnosti vedoucí práce písemně proděkana pro studium. Stručně důvody objasní a uvede termín, ke kterému pominou. Se souhlasem proděkana je pak práce v IS, popřípadě i v knihovně zveřejněna ve zkrácené podobě.

K článku 22, odst. (3)

Student má právo přistoupit k obhajobě, i když je v některém z posudků hodnocena stupněm F.

K článku 22, odst. (7)

Opakovat neúspěšnou součást státní zkoušky v tomtéž semestru je možné pouze v bakalářském studiu a jen v případě, kdy byl neúspěšný řádný termín vykonán v jarním semestru. Vymezení období pro termíny opakovaných zkoušek je součástí harmonogramu akademického roku.

K článku 22a a 22b, odst. (1)

Všechny podmínky nutné k přístupu ke státní závěrečné zkoušce, nebo její jednotlivé součásti, stanovené Studijním a zkušebním řádem, tímto opatřením nebo daným studijním programem, musí být splněny nejméně tři pracovní dny před její konáním.

K článku 22b, odst. (1)

V bakalářském stupni je podmínkou přístupu k první části státní zkoušky absolvování zkoušky z angličtiny. Před zkouškou z pedagogicko psychologického základu v učitelském studiu je nutné mít splněny všechny odpovídající předměty v povinném rozsahu a splňovat podmínku b) tohoto odstavce. Ke zkoušce z pedagogicko psychologického základu se student přihlásí v semestru, ve kterém je současně přihlášen ke státní zkoušce z některého z oborů víceoborového učitelského studia.

K článku 22a, odst. (3) a 22b, odst. (6)

Úmysl absolvovat státní zkoušku v daném semestru student vyjádří zápisem předmětu „státní zkouška“ v období pro zápis předmětů.

Pokud student během semestru písemně či e-mailem nepožádá studijní oddělení o zrušení zápisu předmětu „státní zkouška“ považuje se existence zápisu tohoto předmětu k termínu odevzdání závěrečné práce daného harmonogramem akademického roku za závaznou přihlášku ke SZZ.

K článku 23, odst. (4)

Oponenta závěrečné práce určuje ředitel příslušného ústavu.

Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji proděkana pro studium. Toto opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

V Brně dne 23. 4. 2012

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr ., děkan


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 131232 od 24.10.2011