Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JA001 Odborná angličtina - zkouška (úroveň B1)

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a orientovat se ve studovaném oboru.

Podrobnější informace o zkoušce jsou v osnově JA001 v IS MU.

 

STRUKTURA ZKOUŠKY (platná od akad. roku 2015-16)

 

A)  PÍSEMNÁ ČÁST

 • Poslech s porozuměním
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost...)
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, slovní zásoba z akademické angličtiny, logická návaznost, větné transformace, tvoření slov a slovní druhy, spojovací výrazy, tvorba otázek...)
 • Psaní (krátký písemný útvar dle zadání, např. email)

 

B) ÚSTNÍ ČÁST

 1. Define two terms from your field of study and support them with relevant examples. 
 2. Present a (controversial) problem related to your field of study. 
 3. Describe and explain a process / notion / experiment within your field of study. 
 4. Compare and contrast phenomena from your field of study. 
 5. Classify systems in your field of study. 
 6. Describe a cause and effect relationship from your field of study. 
 7. Speculate on an issue from your field of study. 

 

 Gramatika ke zkoušce JA001

 1. Tvorba otázek
 2. Spojky, spojovací výrazy
 3. Časy
 4. Trpný rod
 5. Podmínkové věty (První a druhý kondicionál)
 6. Vedlejší věty (časové, přívlastkové, účelové)
 7. Vztažná zájmena
 8. Modální slovesa a jejich opisné infinitivy
 9. Slovesné vazby (-ing, infinitiv)
 10. Předložky
 11. Slovní druhy a tvoření slov

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 33106 od 10.8.2011