Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JA001 Odborná angličtina - zkouška (úroveň B1)

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a orientovat se ve studovaném oboru.

Podrobnější informce o zkoušce jsou v osnově JA001 v IS MU.

STRUKTURA ZKOUŠKY (platná od akad. roku 2015-16)

A)  PÍSEMNÁ ČÁST

 • Poslech s porozuměním
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost...)
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, lexikum akademického jazyka, logická návaznost, parafráze, spojovací výrazy, tvorba otázek...)
 • Psaní (krátký písemný útvar dle zadání)

B) ÚSTNÍ ČÁST

Tematické okruhy dle studovaného oboru, akademická témata (studium, profese...)

 

Gramatika ke zkoušce JA001

 1. Slovosled oznamovací a tázací věty, tázací dovětky (...isn‘t it?)
 2. Přítomný čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 3. Vyjádření budoucnosti (will, going to, přítomným časem průběhovým)
 4. Minulý čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 5. Předpřítomný čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 6. Rozdíly v užití časů : (např. I have known him for 4 years. Znám ho 4 roky., I met him yesterday. Potkal jsem ho včera., I have met him. Potkal jsem ho.)
 7. Předminulý čas
 8. Způsobová slovesa (can, may, must a jejich opisný infinitiv: např. to be able/allowed to, to have to..., vyjádření pravděpodobnosti a určitosti v přítomnosti: např. he may/must come...)
 9. Nepravidelná slovesa
 10. Trpný rod
 11. Podstatná jména - počitatelnost, nepočitatelnost, podstatná jména vyskytující se pouze v jednotném čísle (např. information is...., advice, homework, knowledge, luggage, experience =zkušenost, progress, physics, politics, athletics, what´s the news aj.; nepravidelné množné číslo - halves, knives, wives x roofs, analysis, axis, synthesis, hypothesis, nucleus, radius, criterion aj.)
 12. Přídavná jména a příslovce – stupňování, fast, = podst. jm. i př. jm., high x highly = jiný význam! aj.
 13. Zájmena
  • neurčitá (např. little, a little, few, a few, much, many, none, other ...)
  • zvratná a zdůrazňovací (např. myself)
 14. Slovesa pojící se s -ing tvary x nebo s infinitivem (stop smoking x stop to have lunch)
 15. Předložky
 16. Spojky
 17. Tvoření slov
  • slovní druhy (pozor na změny v hláskách např. deep, depth, to deepen, long - length - lengthen, strong - strength - strengthen, wide - width - widen, deep - depth - deepen, high - height - heighten, steep - steepness...)
  • pomocí záporných předpon a přípon (např. known – unknown, possible - impossible, relevant-irrelevant; useful-useless)
 18. Vedlejší věty
  • časové (např. When/as soon as I can, I will call you.)
  • podmínkové tzv. skutečné - Coditional 1 (if = jestliže; Jestliže bude pršet … If it rains…), tzv. neskutečné - Conditional 2 (if = kdyby; Kdyby pršelo … If it rained …..)
  • účelové (např. He came to see me. We stopped to have lunch. )
  • vztažné (rozdíl mezi vztažnými zájmeny who, which, that)

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/welcome.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm

 

 

Ústní část zkoušky - odborná témata dle oborů

Biology

 1. Describe an experiment of your choice. State its purpose, materials, procedures, results and conclusion.

 2. Human body: name all the systems of the human body, then compare and contrast two organs in the human body. Describe their size, position and function.

 3. Choose one animal and classify it according to its habitat/ conservation status/ eating habits/ social behaviour/ activity patterns/ reproduction techniques/ parental investment/ etc.

 4. Describe a process within the field of biology (e.g.: plant life cycle, plant pollination, photosynthesis, blood circulation, food digestion, etc.) Include the sequence, or manner, place and purpose of individual stages of the chosen process.

 5. Define a biological term (e.g.: microorganisms, invasive species, heredity, ecotoxicology, etc.). Clarify your definition with supportive examples.

 6. Talk about a problematic area within a biological context (e.g.: malnutrition, environmental change) explaining its causes and consequences.

 7. Describe with as much detail as you can the two pictures (plants, cells, labs, bacteria). Talk about their similarities and differences.

 8. State your own opinion on a controversial issue relating to your field of study (e.g.: genetic engineering, diets, research and ethics, quota on women in science, etc.).

 9. Present Masaryk University to a foreign student / visiting professor.

 10. Speculate about the likelihood of a scientific theory/ hypothesis connected to biology    (e.g.: origin of the man, climate change, the authorship of a scientific breakthrough, etc.) 

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, cause and effect, comparing/contrasting, describing (appearance, process...), defining.

 

Physics

 1. present Masaryk University/the Faculty of Science and describe your field of study
 2. classify matter and present different states of matter, their properties and transitions from one state of matter to another
 3. describe an experiment of your choice, state its purpose, materials, procedures, results and conclusion
 4. describe the structure of the atom, properties of the individual parts, and mention the most common models of the atom
 5. define the most common types of energy and explain how energy may be generated
 6. explain the difference between speed and velocity and discuss Newton´s Laws of Motion using some cause-effect markers
 7. describe the process of the solar system creation, compare two planets in the solar system
 8. define time and space in terms of classical physics, and compare it with the notion of spacetime as presented by modern theories (Einstein, possibility of time travel)
 9. define light, compare white light and laser light, and give examples of how lasers are used in medicine, physics, and other areas
 10. explain the difference between electricity and magnetism, mention some components of the electric circuit and how they may be connected

 

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, cause and effect, comparing/contrasting, describing (appearance, process...), defining.

Geography

 1. Describe an experiment of your choice. State its purpose, materials, procedures, results and conclusion. OR: Describe two instruments, their parts, purposes and the ways of using them.
 2. The Earth’s atmosphere: name all the regions of the atmosphere, then compare and contrast neighbouring regions - describe the temperature change, approximate/relative height and functions.
 3. Mention different ways of classifying climate, then choose two climate zones and describe them according to the classifying categories chosen by you.
 4. Describe a process within the field of geography (e.g. a geomorphological, environmental or demographic process, etc.) Include the sequence, or manner, place and purpose of individual stages of the chosen process.
 5. Define two technical terms related to the description of the globe (e.g. equator, meridians, longitude, latitude, etc.). Clarify your definition by giving examples or explaining the purposes and implications of using these terms.
 6. Talk about a complex problem within a geographical context (e.g. desertification, water scarcity, environmental change, etc.) explaining its causes and consequences.
 7. Describe with as much detail as you can the two pictures of the Earth’s continents in different map projections. Talk about their similarities and differences, plus advantages and disadvantages of the specific projections.
 8. State your own opinion on a controversial issue relating to your field of study (e.g. human-caused climate change, alternative sources of energy, counter-urbanization, etc.)
 9. Present Masaryk University to a foreign student / visiting professor.
 10. Describe some characteristics of economic classification of countries. Speculate about the impacts of a tendency or a trend (e.g. international aid, migration, subsidizing, etc.) 

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, cause and effect, comparing/contrasting, describing (appearance, process...), defining.

Geology 

 1. Describe the position and role of geology in relation to other natural sciences. What are its objectives and methods?
 2. The solid Earth: describe the compositional layers of the Earth, tectonic plates and the impact on life on the planet.
 3. Rock types: classify the main types of rocks, give examples. Describe the rock cycle.
 4. Describe a process within the field of geology (e.g. seismic activity). Include the sequence of individual stages of the chosen process.
 5. Define two technical terms related to the description of the Earth (e.g. landforms, weathering, tectonic plates, etc.). Clarify your definition by giving examples.
 6. Talk about a complex problem within a geological context (e.g. desertification, water scarcity, environmental change, etc.) explaining its causes and consequences.
 7. Solar system geology: Compare different planets of the solar system in terms of conditions for life (atmosphere, temperature, gravity, etc.).
 8. Compare the different kinds of volcanoes characteristic of various geological settings (e.g. related / unrelated to plate boundaries). What hazards are posed by different kinds of eruption?
 9. State your own opinion on a controversial issue relating to your field of study (e.g. human-caused climate change, alternative sources of energy, etc.).
 10. Present an example of latest research in geology and discuss its significance.

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, cause and effect, comparing/contrasting, describing (appearance, process...), defining.

 

Chemistry

 1. Describe an experiment of your choice. State its purpose, materials, procedures, results and conclusion.
 2. Accident prevention: name dangerous substances, describe possible dangers and explain the principles of precautions and first aid.
 3. Mention different ways of classifying chemical reactions OR chemical elements. Then choose one or two types and describe them according to the classifying categories chosen by you.
 4. Describe a process within the field of applied chemistry OR biochemistry (e.g. new materials, food production, vaccination response, etc.) Include the sequence, or manner, place and purpose of individual stages of the chosen process.
 5. Define a specific type of inorganic compounds (e.g. ionic compounds, acids, etc.), clarify your definition with supportive examples, give details about chemical bonds and nomenclature.
 6. Talk about a problematic area within a chemical context (e.g. plastics, pesticides, fertilizers, etc.) explaining its causes and consequences.
 7. Describe with as much detail as you can the two pictures (e.g. atomic structure, chemical elements, molecules). Talk about their similarities and differences.
 8. State your own opinion on a controversial issue relating to your field of study (e.g. opposition to vaccination, overusing antibiotics, chemical weapons, etc.)
 9. Present Masaryk University to a foreign student / visiting professor.
 10. Speculate about the likelihood of a hypothesis connected to chemistry or biochemistry   (e.g. climate change, benefits of a specific scientific breakthrough, new cure for cancer, etc.) Support you speculations with stating possible impacts.

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, describing (appearance,process), defining, comparing, expressing cause and effect.

Mathematics

 1. present Masaryk University/the Faculty of Science and describe your field of study
 2. classify number systems, describe basic mathematical operations and present properties of selected integers
 3. describe the role of theorems in mathematics, compare two types of proof, give an example of a theorem and explain its importance
 4. classify plane figures and describe two figures in more details
 5. classify solids and describe two solids in more details
 6. explain the role of measurement in mathematics with the notions of “ratio” and “proportion” and present examples from various areas  
 7. explain what a function is, give two examples of functions and describe their graphs
 8. choose an area of applied mathematics (e.g. statistics) and describe which types of problems from that area can be solved by mathematical methods
 9. present a mathematical problem, e.g. from the area of algebra (matrices, equations,...) sets or geometry, and describe its solution (e.g. a calculation, proof, algorithm, construction …)
 10. discuss the notion of infinity, present an example of paradox/problem which involves infinity or infinitesimals

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, describing (appearance,process), defining, comparing, expressing cause and effect.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31131 od 10.8.2011