Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška (úroveň B2)

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je prověřit schopnost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma. Zkoušku si lze zapsat již v bakalářském programu i bez předchozího složení zkoušky JA001.  

Podrobnější informace o zkoušce jsou v osnově JA002 v IS MU.

STRUKTURA ZKOUŠKY (platná od kad. roku 2015-16)

A)  PÍSEMNÁ ČÁST

 • Poslech s porozuměním 
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu detailům, najít synonyma pro opisné výrazy, hlavní myšlenku, detail) 
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, lexikum akademického jazyka, logická návaznost, parafráze, spojovací výrazy, tvorba otázek)
 • Psaní na zadané téma s využitím jazykových funkcí 
   

B)  ÚSTNÍ ČÁST

Prezentace vztahující se ke studovanému oboru + následná diskuse

 

Gramatika ke zkoušce JA002

 1. Prohloubení gramatiky JA001
 2. Podstatná jména – množné číslo slov latinského a řeckého původu (např. nucleus-nuclei, radius - radii, analysis - analyses, hypothesis - hypotheses, axis - axes, etc.)
 3. Tvoření slov - pomocí předpon a přípon (např. malnutrition, counterbalance, developed x developing, moisture - moisten, adhesion - adhere....)
 4. Spojovací výrazy (např. however, even though, although, while, whereas, despite, in spite of, on the contrary, due to, since, therefore, as ...)
 5. Kolokace sloves do, make, have, take, give (kolokace=častá spojení slov, např. to make a suggestion, to take notes...)
 6. Souslednost časů
 7. Způsobová slovesa s minulým infinitivem činným i trpným, vyjadřování jistoty, (ne)pravděpodobnosti (he must have done, he may have done, he can´t have done..., it could have been caused by...., it might have formed ...), doporučení (you should have done)
 8. Podmínkové věty – všechny typy
 9. Přací věty (I wish you were here)
 10. Vazba podmětu s infinitivem (He is said to be clever. English grammar appears to be the only trouble. It is supposed to be very demanding.)
  Vazba podmětu s minulým infinitivem (Grammar is likely to have caused the failure. The lakes are supposed to have formed...)
 11. Vazba předmětu s infinitivem (I want you to help me. I do not find it easy to get up early.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 21055 od 10.8.2011