Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie "dalšího vzdělávání" a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Opatřením děkana 3/2018 Realizace programů celoživotního vzdělávání.

Účastník Celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia. Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání.

V rámci celoživotního vzdělávání je na Přírodovědecké fakultě MU organizováno studium:

 1. k doplnění a rozšíření učitelské způsobilosti
 2. studium k rozšíření učitelské způsobilosti o další aprobační předmět
 3. doplňující studium
 4. studium jednotlivých předmětů

1. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti odborného studia

 • prezenční forma
 • standardní doba studia 2 roky

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované obory:
Rozšiřující studium učitelství Biologie pro střední školy
Rozšiřující studium učitelství Fyziky pro střední školy
Rozšiřující studium učitelství Chemie pro střední školy
Rozšiřující studium učitelství Matematiky pro střední školy

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna. K přihlášce uchazeč doloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Poplatek činí 5000 Kč za semestr.

2. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti o další aprobační předmět

 • prezenční forma
 • standardní doba studia 2 roky

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelství, kteří si chtějí rozšířit učitelskou způsobilost o další vyučovací předmět. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované obory:
Učitelství Fyziky pro střední školy - rozšiřující studium o další aprobační obor

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna. K přihlášce uchazeč doloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Poplatek činí 5000 Kč za semestr.

3. Doplňující studium

 • prezenční, kombinovaná forma
 • standardní doba studia 2 roky

Doplňující vzdělávání je určeno pro absolventy vysokých nebo středních škol k tomu, aby získali potřebnou a ucelenou způsobilost k výkonu zejména pracovních činností, za předpokladu, že dosavadní vzdělání k výkonu stávající činnosti nepostačuje. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované obory:
Správní geologie

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru Geologie, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti Správní geologie.

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna. K přihlášce uchazeč doloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Poplatek činí 5000 Kč za semestr.

4. Studium jednotlivých předmětů

 • prezenční forma

V rámci programu Celoživotního vzdělávání je uchazečům umožněno vybrat si jednotlivé předměty z fakultní nabídky. Po absolvování předmětu student obdrží Výpis absolvovaných předmětů.

Studium jednotlivých předmětů je určeno pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimečně je umožněno studium jednotlivých předmětů i středoškolským studentům.

Uchazeč si podá písemnou žádost o možnost absolvovat předměty. Žádost se podává na formuláři Žádost o zápis předmětů, na které bude doloženo souhlasné vyjádření vyučujících k jednotlivým předmětům. K žádosti uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení případně potvrzení o studiu ze střední školy.

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna.

Poplatek činí 500 Kč za jeden kredit.

Kontakt:
Studijní oddělení
Mgr. et Mgr. Nina Kotková
tel.: 549 49 4260


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31338 od 25.10.2011