Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na studium vnitřní struktury a funkce rostlinných buněk, pletiv a orgánů. Zahrnuje jednak problematiku využívání vnějších zdrojů hmoty a energie v metabolických procesech, jednak problematiku růstových a vývojových procesů, včetně jejich vnitřní regulace. Fyziologie rostlin směřuje k vysvětlení chování rostliny jako celku (biologického systému). K tomu účelu využívá kromě svých vlastních experimentálních dat i hlubší poznatky z biochemie, biofyziky, molekulární biologie a genetiky. Výsledky bádání jsou prakticky využívány zejména pro kauzální analýzu a kvantifikaci ekologických procesů probíhajícich v přírodních i v zemědělských ekosystémech.

Profil absolventa oboru

Absolventi studia mají především hluboké znalosti problematiky ve specializovaném podoboru, ve kterém zpracovávají disertační práci. Kromě toho mají dobrý přehled o nejnovějších poznatcích v celém oboru anatomie a fyziologie rostlin i v oborech blízce příbuzných, ke kterým patří především biochemie, biofyzika a molekulární biologie rostlin. Nacházejí uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu rostlin, v ochraně přírody a aplikované ekologii i v obecně biologicky orientovaném výzkumu.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Pro navržení k přijetí do DSP musí uchazeč získat min. 200/300 bodů:

 1. 1) odborné znalosti 70 bodů/100
  Odborné znalosti jsou hodnoceny v rozsahu vysokoškolského učiva oboru Experimentální biologie rostlin (a příbuzných oborů) se zaměřením na předpokládané téma doktorské disertační práce

 2. 2) jazykové znalosti 70 bodů/100
  Jazyková kompetence je hodnocena formou dialogu vedeného v angličtině na předem neznámé odborné téma (biologie rostlin)

 3. 3) jiné (motivace) 60 bodů/100
  Formou odborné rozpravy je hodnocena motivace uchazeče pro studium předpokládaného tématu)

Celkový minimální počet bodů nutných pro doporučení k přijetí: 200 (ze 300 možných)

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Při zkoušce se prověřuje úroven znalostí anatomie a fyziologie rostlin jednak v obecné rovině, dále pak podrobněji v tom podoboru, ve kterém byla vypracována dizertační práce (např. ekofyziologie, růstová fyziologie atd.). Podle charakteru práce se prověřují i znalosti z pomocných oborů (např. z biochemie, molekulární biologie, pedobiologie). Okruh otázek ke zkoušce je každému uchazeči sdělen s dostatečným časovým předstihem.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat ucelené zpracování daného tematu uvedené literárním přehledem současného stavu problematiky, podrobný popis použitých metod a výsledků, diskusi, souhrn a seznam citované literatury. Práci je možno podat také formou publikované monografie či jako soubor několika dílčích publikací obsahujících hlavní výsledky řešení zadaného tematu, doplněné jednotícím přehledem současného stavu problematiky, komentářem k jednotlivým pracem a shrnutím všech výsledků dílčích prací. Práci je možno podat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu minimálně 20 stran, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků. Disertační práce v klasické formě rukopisu musí být v příloze doplněna publikovanými články.

Disertační práci je možné předložit k obhajobě pouze tehdy, jestliže významná část výsledků této práce byla shrnuta v alespoň jednom článku publikovaném či průkazně přijatém k publikaci v časopise se stanovenou hodnotou impact factoru (podle databáze ISI Journal Citation Reports), ve kterém je doktorand uveden jako první autor. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Seznam aktuálně nabízených témat disertačních prací je uveden níže a na internetových stránkách katedry. Volba dalších témat je možná po předchozí dohodě studenta s potenciálním školitelem.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

 1. kurzy zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru a koncipované jako nadstavba magisterského studia (nejméně dvě dílčí a jedna souborná zkouška v průběhu první poloviny studia),
 2. kurzy prohlubující znalosti specializovaných partií oboru ve vazbě k tématu disertační práce,
 3. odborné semináře,
 4. pomoc při zajištování praktické výuky v pregraduálním studiu.
Minimální počty hodin pro jednotlivé skupiny (a až d) jsou dány společným předpisem fakulty (viz studijní katalog).

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172705 od 2.8.2011