Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Stručná charakteristika oboru

Antropologie je vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života, antropologie se zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými a behaviorálními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Studium je vhodné pro uchazeče s vnitřní motivací k hledání podstaty člověka, širokým rozhledem, všestrannými schopnostmi a odhodláním k intenzivnímu studiu.

Profil absolventa oboru

Absolventi naleznou uplatnění na vysokých školách, vědeckých ústavech, v muzeích a dalších institucích našich i zahraničních, jejichž zaměření souvisí s biologickou či sociokulturní antropologií, ve státní správě, sociální sféře a médiích.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

 • Ukončené VŠ studium přírodovědného nebo humanitního směru.
 • Velmi dobré znalosti biologie člověka, včetně fylogenetického a ontogenetického vývoje a ekologických a socioekonomických souvislostí v rozsahu přednášeném v kurzech navazujícího magisterského studia oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (max. 50 bodů).
 • Dobré znalosti anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), které umožní uchazeči sledovat a pochopit odborné publikace a představit téma a navrhované řešení disertační práce.
 • Předložit téma a navrhované řešení disertační práce v písemné podobě (1-2 stránky) v českém a anglickém jazyce (max. 30 bodů).
 • Obhájit, že téma disertační práce navržené ve spolupráci s potenciálním školitelem je dobře vědecky podložené a technicky, časově i finančně zvládnutelné (max. 20 bodů).

Pro přijetí musí uchazeč získat min. 60/100 bodů.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán je stanoven školitelem s ohledem na téma disertační práce. Školitel garantuje vědeckou hodnotu výsledků vědeckovýzkumné činnosti včetně obsahu disertační práce.

Student prezenční formy studia má dále následující povinnosti:

 • Absolvování kurzů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru (1. a 2. rok studia).
 • Absolvování kurzů zaměřených na prohloubení specializovaných oblastí oboru v návaznosti na téma disertační práce.
 • Účast na odborných seminářích a pomoc při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu.
 • Prokázání kompetencí v akademické a odborné angličtině. Kompetenci student získává na příslušných kurzech (Angličtina pro biology, Akademická angličtina apod.) a prokazuje ji splněním povinnosti odpovídajícího předmětu a přednesením referátu (pódiové vystoupení) v anglickém jazyce na odborném semináři nebo mezinárodní konferenci.
 • Realizace zahraniční stáže nebo zahraničního pracovního pobytu v minimálním rozsahu 1 měsíc. Tematicky musí náplň stáže nebo pobytu souviset s disertační prací.
 • Publikování výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti s důrazem na publikaci výstupů disertační práce.

Student kombinované formy studia má dále následující povinnosti:

 • Na základě domluvy se školitelem vypracovat úkoly, které nahradí účast na odborných seminářích (např. příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše aj.) a povinnosti spojené se zajištěním výuky v bakalářském a magisterském studiu (např. vypracování materiálů nebo úloh pro výuku a cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod.).

Kontrola studia a jeho řádné ukončení

Plnění studijních povinností je kontrolováno průběžně. Na konci každého akademického roku připraví školitel v IS MU písemné hodnocení. Řádné ukončení studia se řídí Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Oborová komise stanovuje jako minimální podmínky pro připuštění doktoranda k obhajobě disertační práce:

 • tři články publikované v recenzovaném odborném periodiku tematicky související s předloženou disertační prací
 • nejméně u dvou z předložených článků je doktorand prvním autorem
 • výsledky disertační práce jsou shrnuty v alespoň jednom článku přijatém (accepted for publication) k publikaci v časopise se stanovenou hodnotou tzv. impact factoru (IF) podle databáze ISI Journal Citation Reports, u kterého je doktorand prvním autorem. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Po splnění všech studijních povinností vykoná doktorand státní doktorskou zkoušku. Při státní doktorské zkoušce jsou kladeny otázky z oboru antropologie a jedné nebo více oblastí, které zahrnují vědecký problém řešený v disertační práci. Zkouška má zpravidla charakter rozpravy, kdy uchazeč nemusí prokázat znalost všech detailů, ale především dobrou orientaci v dané problematice, včetně znalosti odpovídající literatury.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí být původní dílo vzniklé během doktorského studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Disertační práce musí být zpracována v předepsaném textovém a grafickém editoru a odevzdává se v tištěné a elektronické podobě. Práce je předložena v českém nebo anglickém jazyce. Předložení práce v jiném jazyce musí být odsouhlaseno školitelem. Práce v jiném než českém jazyce musí obsahovat shrnutí v českém jazyce v rozsahu na 3 a více stran.

Přijatelné jsou následující formy disertačních prací:

 • monografie obsahující:
  1. ucelené zpracování daného tématu uvedené literárním přehledem současného stavu problematiky,
  2. podrobný popis použitých metod a výsledků,
  3. diskusi, souhrn a seznam citované literatury.
 • soubor článků a rukopisů, který obsahuje minimálně tři články nebo rukopisy článků zaslaných k publikaci (submitted), které jsou tematicky shodné se zadáním disertační práce. Soubor je doplněn úvodní statí v rozsahu minimálně 20 stran, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. Minimálně u dvou článků/rukopisů obsažených v disertační práci musí být doktorand prvním autorem.

Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení elektronické verze v IS MU. Autoreferát není vyžadován. Disertační práci posuzují minimálně dva oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.), alespoň jeden z nich není zaměstnancem MU.

Přehled publikační aktivity doloží doktorand seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací. Publikace vztahující se k disertační práci se předkládají komisi jako samostatné materiály a student je odevzdá na oddělení VaV spolu s disertační prací. Disertační práci je možné předložit k obhajobě pouze tehdy, jsou-li splněny ostatní požadavky pro připuštění doktoranda k obhajobě disertační práce (viz Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky).

Podmínky pro připuštění doktoranda k obhajobě disertační práce byly aktualizovány ke dni 1.9.2018. Oborová komise stanovuje, že studenti zapsaní v 7. a vyšším semestru studia (ke dni 1.9.2018), kteří nesplňují stanovené publikační požadavky, mohou požádat OK o výjimku.

Školitel disertační práce

Funkci školitele doktorské disertační práce může vykonávat pouze takový pracovník, který dlouhodobě vykonává vědeckou a pedagogickou práci a publikuje původní vědecké články v oboru antropologie a příbuzných oborech. V jednom roce může daný školitel přijmout maximálně tolik studentů DSP, kolik má v tříletém průměru ročně publikací v časopisech s IF.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán je stanoven školitelem s ohledem na téma disertační práce. Školitel garantuje vědeckou hodnotu výsledků vědeckovýzkumné činnosti včetně obsahu disertační práce.

Student prezenční formy studia má dále následující povinnosti:

 • Absolvování kurzů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru (1. a 2. rok studia).
 • Absolvování kurzů zaměřených na prohloubení specializovaných oblastí oboru v návaznosti na téma disertační práce.
 • Účast na odborných seminářích a pomoc při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu.
 • Prokázání kompetencí v akademické a odborné angličtině. Kompetenci student získává na příslušných kurzech (Angličtina pro biology, Akademická angličtina apod.) a prokazuje ji splněním povinnosti odpovídajícího předmětu a přednesením referátu (pódiové vystoupení) v anglickém jazyce na odborném semináři nebo mezinárodní konferenci.
 • Realizace zahraniční stáže nebo zahraničního pracovního pobytu v minimálním rozsahu 1 měsíc. Tematicky musí náplň stáže nebo pobytu souviset s disertační prací.
 • Publikování výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti s důrazem na publikaci výstupů disertační práce.

Student kombinované formy studia má dále následující povinnosti:

 • Na základě domluvy se školitelem vypracovat úkoly, které nahradí účast na odborných seminářích (např. příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše aj.) a povinnosti spojené se zajištěním výuky v bakalářském a magisterském studiu (např. vypracování materiálů nebo úloh pro výuku a cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod.).

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172709 od 2.8.2011