Doktorské studium

Studijní obor Bio-omika

Stručná charakteristika oboru

Obor Bio-omika je významným nástrojem systémové biologie, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů z hlediska fungování těchto systémů. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat prostřednictví bioinformatiky. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet výzkumné dovednosti i sociálně-manažerské kompetence prostřednictví kompozice studia a výběru přednášek, volených podle zaměření studenta. Ve srovnání s tradičním studiem biologie je studium zaměřeno metodicky a bioanalyticky především na oblasti bioanalytické instrumentace, cytogenomiky, funkční genomiky, proteomiky, metabolomiky, vývojové a produkční biologie (tzv. omické přístupy).

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci. Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Při tom by se studenti měli aktivně využívat aktuálně dostupných informačních zdrojů (fondy MU, Moravské zemské knihovny, meziknihovních služeb apod.). Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností na odborných fórech, příprava plakátového sdělení i vědeckého článku). Důraz je kladen na zdokonalení schopností komunikovat, plánovat a vést.

Profil absolventa oboru

Absolvent nabude obecného povědomí o všech aspektech funkční a vývojové biologie a hlubších teoretických znalostí z jejího aktuálního rozvoje. Získá zkušenosti se samostatným plánováním výzkumné činnosti v kompetitivním prostředí, s metodologicky relevantním hodnocením získaných výsledků a vyvozováním argumentačně podložených závěrů ze svých poznatků. Zvládne celou škálu laboratorních metod, stejně jako technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Naučí se využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky hodnotných prezentací. Zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v psané i mluvené podobě. Studium je směrováno k dosažení maximální adaptability pro řešení nejrůznějších koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolventi mohou pokračovat v akademické i výzkumné kariéře na předních světových institucích či soukromých firmách.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu Bio-omiky jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia se znalostmi v oborech biologie, biochemie, molekulární biologie, biofyzika a příbuzných. Předpokládá se při tom, že vybrané téma bude odpovídat odborným znalostem uchazeče. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Součástí přijímacího řízení je i ověření motivace a zaujetí pro vědu, společně s hodnocení uchazečových vědeckých návyků a uvědoměním si základních pravidel vědecké etiky. K přijetí se požaduje velmi dobrá schopnost komunikace v anglickém jazyce v oblasti práce s textem, k tomu slouží mimo jiné dotazníky prvního kola, ale i v oblasti mluveného jazyka, což bude prověřeno v pohovoru s přijímací komisí na vědecká témata.

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou uchazeči posouzeni na základě přijímacího dotazníku. Vybraní uchazeči jsou následně pozváni k osobnímu pohovoru se členy oborové komise a potenciálními školiteli.

Pro přijetí musí uchazeč získat min. 85/100 bodů:

 1. odborné znalosti v oblasti věd o životě     min. 34 bodů/40
 2. jazykové znalosti                                       min. 26 bodů/30
 3. dodané materiály                                       min. 25 bodů/30

Maximální počet přijímaných studentů: 15

Elektronická přihláška je na https://is.muni.cz/prihlaska.

Povinné součásti přihlášky pro první kolo:

 • životopis (specifický formulář)
 • motivační dopis (specifický formulář)
 • prohlášení školitele (specifický formulář)
 • kopie diplomů (BSc., MSc.) a dodatky k diplomům / přepisy (do angličtiny či češtiny)
 • reference (specifický formulář)
 • certifikáty cizího jazyka (angličtina) – nepovinné
 • dva doporučující dopisy (specifický formulář bude zaslán dvěma doporučujícím (jedním z nich musí být školitel diplomové práce). Tyto doporučující dopisy jsou povinné a musí být zaslané doporučujícími na
 • Poplatek za přihlášku 600 CZK

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

K zdárnému absolvování studia je student povinen dosáhnout 240 kreditů a plnit schválené individuální plány studia a v pravidelných semestrálních a ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. K ukončení studia musí student publikovat výsledky disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise, přičemž doktorand je hlavním autorem alespoň u jedné vědecké publikace v časopise nacházejícím se v posouzení hodnoty impaktního faktoru v prvním kvartilu (Q1) daného vědeckého oboru. Pokud se prvoautorský článek nachází v časopise v Q2 a nižším, je potřeba k ukončení ještě alespoň dva další články v Q1 či Q2, kde je kandidát spoluautorem.

Disertační práci k obhajobě odevzdá student na oddělení VaV Přírodovědecké fakulty MU nejméně dva měsíce před plánovaným datem obhajoby. Disertační práce se předkládá elektronicky prostřednictvím IS MU a v 5 tištěných vyhotoveních ve formátu B5 (1 výtisk k archivaci na Přírodovědecké fakultě, 3 výtisky pro oponenty, 1 výtisk k archivaci na CEITEC MU).

Státní doktorská zkouška (SDZ) i obhajoba probíhají v anglickém jazyce a konají se v jednom dni. Pro SDZ určí školitel ve spolupráci s předsedou oborové komise 3 okruhy týkající se tématu dizertační práce a absolvovaných předmětů zaměřených na prohloubení znalostí (hard skills). Student je s určenými okruhy seznámen a dle vlastního výběru k jednomu z těchto okruhů připraví pro SDZ prezentaci v rozsahu cca 10 minut. Na prezentaci naváže diskuse k ní a zbylým dvěma tématům a dále obecné dotazy pokrývající oblast daného oboru.

Po úspěšném složení SDZ následuje obhajoba vlastní disertační práce ve formě prezentace v rozsahu cca 20 minut, na kterou naváže diskuse, v níž se vyjasní dotazy oponentů a další dotazy členů komise. Zkušební komise má 7 členů – předseda, členové, oponenti. Nejméně 2 členové jsou externisté, jeden z oponentů musí být ze zahraniční instituce.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán celého studia i jeho upřesnění pro jednotlivé semestry – tzv. Semestrální náplň tvoří doktorand ve spolupráci se svým školitelem. Vzhledem k náročnosti oboru je žádoucí prezenční forma studia.

Při vytváření studijního plánu a při jeho plnění je třeba dodržet následující podmínky:

a) V rámci každého roku je třeba absolvovat přednášku C7777 Zacházení s chemickými látkami (bez kreditového hodnocení).

b) V každém semestru studenti povinně absolvují S5005 Oborový seminář – Bio-omika (4 kr., ukončeno zápočtem) a čtyřikrát (ve všech semestrech 1. a 2. roku studia) také S5010 Páteční PhD seminář CEITECu (2 kr., ukončeno zápočtem).

c) Doktorandi absolvují opakovaně (4x za studium) S5009 Výpomoc při výuce (1-10 kr. ukončeno zápočtem), kde asistují pověřeným vyučujícím při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských oborech.

d) Doktorandi si během svého studia musí zapsat a splnit předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou (2 - 10 kr. zakončeno kolokviem), kde prokáží svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.

e) Doktorandi si zapisují předmět S5007 Příprava disertační práce (ukončeno zápočtem, 5-30 kreditů, zápis opakovaně, celkem je třeba získat 160 kreditů) a předmět S5008 Vědecká publikace (ukončeno zápočtem, 2-10 kreditů, možno zapsat pouze jednou).

f) Doktorandi musí absolvovat minimálně 3 předměty na prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí, předměty tzv. měkkých dovedností (soft skills) - doporučeno absolvovat v průběhu prvních tří let studia. Mezi tyto předměty patří např. S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4002 Právo, etika a filozofie vědy, S4004 Financování výzkumu – trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or perish: The art of research and scientific writing – přednáška, S5040 Publish or perish: The art of research and scientific writing – praktický kurz a C2110 Operační systém UNIX a základy programování.

g) Doktorandi absolvují alespoň 4 předměty zaměřené na prohlubující znalosti ve vztahu k tématu disertační práce (hard skills) – doporučeno absolvovat v průběhu prvních dvou let studia.

h)Doktorandi musí v průběhu studia absolvovat stáž v rozsahu nejméně 10 pracovních dní (80 pracovních hodin). Stáž je organizována po dohodě se školitelem v rámci laboratoří CEITEC či institucí mimo CEITEC, nejvíce doporučovaná je stáž na zahraniční instituci. V případě absolvování stáže na instituci v ČR, si studenti zapisují předmět S5011 Internship (4 kr., ukončeno zápočtem) a doloží závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři. Předmět lze zapsat v semestru, kdy se stáž uskutečnila, nebo v semestru následujícím. V případě zahraniční stáže student před výjezdem eviduje stáž v aplikaci v IS a po úspěšném absolvování stáže doloží veškeré dokumenty nutné pro uznávání zahraničních stáží a požádá o uznání předmětu XD110 Zahraniční pracovní pobyt. http://www1.sci.muni.cz/cz/Pobyty-a-staze/Uznavani-stazi

i) Doktorandi se musí účastnit každoročního veřejného hodnocení své práce v rámci Dne doktorského studia (PhD Day).

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174582 od 2.8.2011