Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Stručná charakteristika oboru

Je určen studentům, kteří chtějí získat detailní znalosti a praktické dovednosti potřebné ke studiu molekulárních mechanismů metabolických procesů probíhajících v roztoku a v biologických membránách a při nejrůznějších typech biochemických analýz (zjišťování struktury biomolekul a analýzy jejich složitých směsí, možnosti kontinuálního monitorování substrátů a produktů probíhajících enzymových reakcí, analýzy s biologickým principem detekce). Při specializované části výuky se využívá dosavadních zkušeností pracovníků Katedry biochemie v oblasti metabolismu bakterií a hub (aerobní respirace a denitrifikace, bakteriální oxidace sulfidických minerálů, interakce parazitických hub s rostlinami) a biochemické analytiky (vývoj nových variant separačních metod, použití biosenzorů při stanovení polutantů v životním prostředí a klinicky významných metabolitů). Nabídku rozšiřuje spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně (imunochemické metody, liposomy, vakcíny) a s některými pracovišti v zahraničí. Obor biochemie je charakteristický svou otevřeností a interdisciplinární povahou, takže se klasické biochemické přístupy běžně kombinují s přístupy jiných disciplín, např. mikrobiologie, molekulární biologie, informatiky a biofyziky. To zvyšuje adaptabilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění v praxi.

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oboru biochemie. V úvodním období si studenti absolvováním vybraných přednášek a konzultací prohloubí a upevní potřebné teoretické základy nad rámec předchozího magisterského stupně. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Při tom by se studenti měli naučit účinně využívat databází aktuálně přístupných z PřF, knižních a časopisových fondů MU a Moravské zemské knihovny, meziknihovních služeb a v některých případech i přímé komunikace s autory publikací. Těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní experimentální práci a aktivním zapojení do řešení výzkumných projektů školitele. Jsou ale také vedeni k tomu, aby samostatně připravili návrh dílčího projektu a zúčastnili se s ním veřejné soutěže. Měli by dokonale zvládnout zpracování získaných experimentálních dat, jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení na semináři a na konferencích, příprava posteru, příprava publikace). Důraz je kladen na zdokonalení vyjadřovacích schopností v cizím jazyce, s preferencí angličtiny (konference, krátkodobé zahraniční stáže).

Profil absolventa oboru

Absolvent nabude obecného povědomí o všech aspektech moderní biochemie a hlubších teoretických znalostí z aktuálně se rozvíjejících oblastí. Získá zkušenosti se samostatným plánováním výzkumné činnosti v kompetitivním prostředí grantových systémů, s hodnocením získaných výsledků včetně statistické analýzy a vyvozováním logických závěrů ze svých poznatků. Zvládne celou škálu laboratorních metod biochemických experimentů na úrovni buněčné i subbuněčné a řadu technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Naučí se využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky hodnotných prezentací. Zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v českém i anglickém jazyce v psané i mluvené podobě. Studium je směrováno k dosažení maximální adaptability pro řešení nejrůznějších koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolventi mohou pokračovat v akademické kariéře na vysokých školách a výzkumných ústavech v ČR nebo i v zahraničí (např. formou postdoktorandských pobytů). Uplatní se na řídicích funkcích a jako vědeckovýzkumní a vývojoví pracovníci v soukromých firmách a v biochemických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, farmacii, zemědělství a biotechnologii. Odborná specializace většiny z nich je rovněž kompatibilní s dalším působením ve správě fondů ochrany životního prostředí a v ekologických hnutích a iniciativách.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu biochemie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Kromě toho by měl mít aktivní znalosti z biochemie obecné (struktura s metabolismus sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin) a rovněž preparativní a analytické (postupy izolace bílkovin, enzymů, nukleových kyselin a nízkomolekulárních látek, základní principy a aplikace metod optických, chromatografických, elektromigračních, elektrochemických a imunochemických). Požaduje se schopnost komunikace v anglickém jazyce na úrovni překladu populárně naučného článku z angličtiny do češtiny, napsání krátkého anglického souhrnu a obecné diskuse na témata související zejména s vlastním životopisem, vysokými školami a výzkumnou činností. Součástí přijímacího řízení je navržení školitele (ze seznamu odborníků předem schválených vědeckou radou PřF a jmenovaných děkanem) a rámcového studijního plánu. Je proto žádoucí, aby ještě před podáním přihlášky uchazeči téma doktorské práce konzultovali se svým potenciálním školitelem.

Výběr kandidátů je prováděn komisí jmenovanou děkanem fakulty. Kandidáti jsou bodově hodnoceni podle svých znalostí biochemie (maximum 100 bodů) a anglického jazyka (maximum 100 bodů). Do seznamu navržených k přijetí jsou zařazeni ti, kteří získali alespoň 50 bodů v každé kategorii.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Doktorské studium může mít formu prezenční nebo kombinovanou. Standartní doba studia jsou 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, případné studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, rozsah výpomoci při pregraduální výuce, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Plán celého studia a semestrální individuální studijní plány sestavuje student spolu se školitelem a vyplňuje je v aplikaci "Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení" v informačním systému MU.

V průběhu studia je nezbytné splnit následující podmínky:

 

1) Na začátku každého akademického roku musí studenti absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou přednášku bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. To je nutnou podmínkou pro práci v chemické laboratoři.

2) Je nutno získat minimálně 20 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující znalosti studenta ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty lze v rámci individuálního studijního plánu po dohodě se školitelem volit z nabídky sekce chemie, dalších sekcí PřF, případně i z mimofakultních zdrojů. Tato kategorie zahrnuje i předmět CDB101 Studium literatury, který má formu samostatného studia s konzultacemi a je zakončen zápočtem (5 kreditů). Lze jej zapsat pouze jedenkrát.

3) V předmětu CDB104 Rešeršní projekt se zpracovává literární rešerše k tématu disertační práce (zápočet, max. 5 kreditů dle rozsahu).

4) Požaduje se získání 16 kreditů za absolvování oborového semináře: CDB01 - Oborový seminář I (podzimní semestr), CDB02 pro - Oborový seminář II (jarní semestr) (zápočet, 8 x 2 kredity). Po dohodě s učitelem mohou být výjimečně uznány i jiné formy seminářů, absolvovaných na mimofakultních pracovištích.

5) Doktorandi pod vedením pověřených učitelů vypomáhají při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských programech. Předmět CDB102 Pomoc při výuce je zakončen zápočtem, hodnocen max. 10 kredity a zapisuje se opakovaně. Celkem je za něj zapotřebí získat 20 kreditů.

6) Student musí prokázat kompetenci v odborné angličtině svým vystoupením před odbornou veřejností. Vyžaduje se proto splnění předmětu CDB106 Odborná přednáška v cizím jazyce (zápočet, 2-10 kreditů dle fóra: seminář, fakultní, celostátní, mezinárodní konference).   

7) Student zpracovává doktorskou disertační práci na zadané téma. Opakovaně proto zapisuje předmět CDB100 Příprava disertační práce (zápočet, 5-30 kreditů, za studium minimálně 160 kreditů).

Disertační práce musí obsahovat výsledky uveřejněné nebo přijaté ke zveřejnění. Preferovanou formou je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (čl. 31, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU). Alespoň u jedné z publikací musí být student hlavním autorem. Požadují se alespoň 3 publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem; pokud souhrnný impakt faktor přesahuje 4, stačí i menší počet.

Předmět CDB105 Příprava publikace (zápočet, 2-10 kreditů podle podílu studenta a úrovně publikačního média) lze zapsat pouze jedenkrát.

8) Studium končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertace. Ke státní doktorské zkoušce se lze přihlásit se souhlasem školitele po splnění všech studijních povinností a získání alespoň 170 kreditů.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Periodické hodnocení doktorských studentů

Postup studia je hodnocen na konci každého semestru s použitím univerzitního informačního systému.

http://www1.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Elektronicky-ISP-manualy.

 

Informace o individuálním studijním plánu

Studenti studují podle individuálního studijního plánu. Individuální studijní plán  tvoří doktorand společně se školitelem pro každý semestr. Odevzdává se při zápisu do akademického roku.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174306 od 2.8.2011