Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Stručná charakteristika oboru

Obor biomolekulární chemie zahrnuje znalosti o stavbě biologicky významných molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci biomolekul.

Cíle studia

Doktorský studijní program Biomolekulární chemie poskytuje nejvyšší akademické vzdělání v biochemických disciplinách zaměřených na získávání znalosti o struktuře a funkci biologicky významných molekul ("strukturní biologie"). Důraz bude kladen na samostatnou práci studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Technické zázemí umožní studentům běžně pro svou práci využívat nejmodernější metody výpočetní (kvantová chemie, molekulová mechanika a dynamika) a experimentální (rentgenová difrakce, nukleární magnetická rezonance, metody molekulární biologie). Studenti se také naučí využívat informace dostupné v literatuře a elektronických databázích. Nabídka specializovaných přednášek umožní studentům prohloubení teoretických znalostí. Z podstaty zaměření studijního programu bude studium často multidisciplinární a naučí studenty kombinovat poznatky různých oborů.

Profil absolventa oboru

Cílem doktorského studijního programu Biomolekulární chemie je připravit špičkové odborníky, kteří budou nejen specialisty s detailní znalostí určité techniky, ale také tvůrčími pracovníky s širokým rozhledem v oblasti strukturní biologie a s dobrými teoretickými základy. Absolvent oboru získá hluboké znalosti a praktické dovednosti z jednoho či více odvětví, které program Biomolekulární chemie zahrnuje, tedy výpočetní chemie a metody molekulového modelování, metody strukturní analýzy pomocí rentgenové difrakce a nukleární magnetické rezonance, metody molekulární biologie a mikrobiologie, bioinformatika. Bude výzkumným pracovníkem zvyklým pracovat samostatně a schopným získávat nové poznatky o stavbě biomololekul a pracovat s informacemi získanými z odborných časopisů a elektronických databází. O své práci bude umět komunikovat v anglickém jazyce formou publikací v mezinárodních časopisech, prezentací před odbornou veřejností a v neformálních konzultacích s kolegy. Ačkoli bude absolvent formován především pro akademickou dráhu, bude i odborníkem připraveným uplatnit se v komerčním prostředí zejména v biochemickém a farmaceutickém výzkumu, v práci s biologicky orientovanými databázemi a v oborech využívající pokročilé metody výpočetní chemie. Jak ukazují zkušenosti posledních let, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu Biomolekulární chemie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Kromě toho by měl mít základní znalosti z biochemie a strukturní biochemie. Požaduje se schopnost komunikace v anglickém jazyce na úrovni překladu populárně naučného článku z angličtiny do češtiny, napsání krátkého anglického souhrnu a obecné diskuse na témata související zejména s vlastním životopisem, vysokými školami a výzkumnou činností. Při přijímacím řizení se hodnotí odborné znalosti (max. 100 bodů) a jazykové znalosti (max. 100 bodů) Pro přijetí musí uchazeč získat alespoň 160 bodů. Součástí přijímacího řízení je navržení školitele (ze seznamu odborníků předem schválených vědeckou radou Přírodovědecké fakulty a jmenovaných děkanem) a rámcového studijního plánu. Je proto žádoucí, aby ještě před podáním přihlášky uchazeči téma doktorské práce konzultovali se svým potenciálním školitelem.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

Doktorské studium může mít formu prezenční nebo kombinovanou (při zaměstnání). Standartní doba studia v prezenční formě studia jsou 4 roky (po tuto dobu je garantováno pobírání stipendia); u formy kombinované je to maximálně 7 let (u studií zahájených v jarním semestru 2012 a později se maximální doba studia prodlužuje na 8 let). Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, případné studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, rozsah výpomoci při pregraduální výuce, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Rámcový studijní plán a roční individuální studijní plány sestavuje po dohodě s doktorandem školitel.

Informace o individuálním studijním plánu

Semestrální individuální studijní plány sestavuje doktorand po dohodě se školitelem. Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:

1) Na začátku každého akademického roku musí studenti absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou přednášku bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. To je nutnou podmínkou pro práci v chemické laboratoři.

2) Je nutno získat minimálně 20 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující znalosti studenta ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty lze v rámci individuálního studijního plánu po dohodě se školitelem volit z nabídky sekce chemie, dalších sekcí PřF, případně i z mimofakultních zdrojů. Tato kategorie zahrnuje i předmět XD101 Studium literatury, který má formu samostatného studia s konzultacemi a je zakončen kolokviem (3 kredity, lze zapsat dvakrát), předměty C9870 a C8970 Zpracování a prezentace vědeckých dat I a II (2-krát 6, celkem 12 kreditů), kterými se hodnotí zejména prezentace výsledků na konferencích formou plakátového sdělení; dále předmět Oborový seminář MU Life Sciences Seminar - S5030 (jarní semestr), S5035 (podzimní semestr) (2 kredity). V rámci předmětu XD104 Rešeršní projekt se zpracovává literární rešerše k tématu disertační práce (zápočet, max. 5 kreditů dle rozsahu).

3) V každém semestru studenti povinně absolvují NCBR seminář CC060 (jarní semestr), CB060 (podzimní semestr) (zápočet, 2 kredity).

4) Doktorandi pod vedením pověřených učitelů vypomáhají při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských programech. Předmět XD102 Pomoc při výuce je zakončen zápočtem, hodnocen max. 10 kredity a zapisuje se opakovaně. Celkem je za něj zapotřebí získat 20 kreditů.

5) Student musí prokázat kompetenci v odborné angličtině svým vystoupením před odbornou veřejností. Vyžaduje se proto splnění předmětu XD106 Přednáška v cizím jazyce (zápočet, 2-10 kreditů dle fóra: seminář, fakultní, celostátní, mezinárodní konference).

6) Student zpracovává doktorskou disertační práci na zadané téma. Disertační práce obsahuje výsledky dosažené během PhD studia.. Preferovanou formou je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (čl. 31, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU). Očekávají se alespoň 3 publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem; pokud souhrnný impakt faktor přesahuje 4, stačí i menší počet. Zpravidla alespoň u jedné z publikací musí být student hlavním autorem.

Opakovaně proto zapisuje předmět XD100 Příprava disertační práce (zápočet, 5-30 kreditů, za studium celkem 160 kreditů). Předmět XD105 Příprava publikace (zápočet, 2-10 kreditů podle podílu studenta a úrovně publikačního média) lze zapsat pouze jedenkrát.

7) Studium končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertace. Přihlášku lze se

souhlasem školitele podat po získání 240 kreditů.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce. 

Hodnocení doktorských studentů 

Postup studia je hodnocen na konci každého semestru s použitím univerzitního informačního systému.

http://www1.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Elektronicky-ISP-manualy.


Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174354 od 2.8.2011