Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Stručná charakteristika oboru

Obor Botanika doktorského studijního programu Biologie je zaměřen na studium taxonomie, biosystematiky, ekologie, paleoekologie a biodiverzity rostlin na úrovni druhové, populační, společenstev a krajiny. Tematicky zahrnuje všechny systematické skupiny nižších i vyšších rostlin, houby a sinice a také studium interakcí rostlin a živočichů. Ve směru taxonomicko-biosystematickém je kladen hlavní důraz na propojení moderních biosystematických metod včetně genetických analýz a mnohorozměrné statistiky s tradičními metodami taxonomického výzkumu. Ve směru ekologickém jsou preferovanými tématy zejména studie diverzity vegetace a flóry v měřítku krajiny a na velkých prostorových škálách a studie dynamiky vegetace ve vztahu k abiotickým, biotickým i antropickým faktorům. Při tom je využíváno jak terénních pozorování a experimentů, tak moderních metod analýzy dat.

Profil absolventa oboru

Absolvent oboru Botanika ovládá základní pracovní metody rostlinné taxonomie, biosystematiky, ekologie nebo paleoekologie. Orientuje se v současných diskuzích v těchto oborech, případně oborech navazujících. Je schopen samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit. O svých výsledcích je schopen referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a také formou referátů nebo posterů na mezinárodních nebo národních odborných fórech. Uplatní se zejména v akademických nebo rezortních výzkumných ústavech, na vysokých školách přírodovědeckého, pedagogického, zemědělského, lesnického nebo farmaceutického zaměření, ve státních institucích ochrany přírody a krajiny, v přírodovědeckých odděleních muzeí a v soukromých firmách nebo nevládních organizacích zaměřených na problematiku ochrany přírody a životního prostředí, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč musí prokázat orientaci v širším oboru botaniky a ekologie odpovídající rozsahu znalostí nejlepších absolventů magisterského oboru Botanika v rámci programu Ekologická a evoluční biologie. Předchozí absolvování tohoto oboru však není podmínkou. Uchazeč musí být schopen odborné diskuse k vybranému tématu disertační práce. Kromě odborných znalostí musí prokázat schopnost plynné aktivní odborné konverzace v angličtině. Tyto schopnosti uchazeče jsou prověřovány v přijímacím pohovoru před oborovou komisí. Přijímací řízení probíhá formou prezentace tématu, uvažovaných metod a očekávaných výsledků uchazečem v angličtině a následného pohovoru, na základě čehož komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-100 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky. V okamžiku přijímacího řízení by mělo být vyjasněno, jaké budou finanční zdroje pro pokrytí nákladů na výzkum doktoranda (např. z grantových projektů školitele).

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

 • Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálních studijních plánů (ISP), které jsou pro každý semestr dopředu upřesňovány studentem spolu se školitelem. ISP jsou sestavovány tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní doby studia a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za (i) absolvování odborných předmětů a kurzů, (ii) aktivní účast na oborových seminářích, (iii) prokázání odborných kompetencí v angličtině (např. přednáškou na odborném fóru), (iv) pomoc při výuce i případné další povinnosti. Optimálně v průběhu 5. semestru student podá žádost o vykonání státní doktorské zkoušky a ISP v dalších semestrech předepisují zejména práci na dizertaci. ISP pro studenty v kombinované formě sestavuje školitel se studentem tak, že pro každý semestr může stanovit alternativní povinnosti/úkoly, jako jsou například příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše, vypracování materiálů nebo úloh pro výuku nebo cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod. Na konci každého semestru je zhodnocena realizace ISP. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru.
 • Součástí ISP jsou kurzy přednášené na Ústavu botaniky a zoologie i jiných ústavech PřF MU, případně kvalitní kurzy v oboru nabízené jinými univerzitami a akademickými institucemi. Zvláštním typem kurzů vhodných pro doktorandy jsou Vybrané problémy z ekologie, které probíhají na Ústavu botaniky a zoologie každý semestr a přednášejí v nich o svém vědeckém výzkumu přední zvaní externí odborníci.
 • Všichni doktorandi navštěvují Botanický seminář (2 hod. týdně po dobu 8 semestrů) a podle odborného zaměření také buď Biosystematický seminář, nebo Geobotanický seminář (2 hod. týdně po dobu 8 semestrů). Kromě toho navštěvují doktorandi ekologického zaměření Plant Ecology Lab Meeting (v angličtině, 2 hod. týdně po dobu 8 semestrů).
 • Doktorandi pomáhají při zajišťování pregraduální výuky na Ústavu botaniky a zoologie. Rozsah: 2 hod. týdně po dobu 6 semestrů.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška zahrnuje předměty stanovené oborovou komisí, tj. systém a evoluci rostlin, ekologii rostlin, regionální botaniku a metody botaniky. Rozsah těchto předmětů je stanoven vysokoškolskými kurzy přednášenými na Přírodovědecké fakultě MU. Zkouška dále zahrnuje předměty speciální, dané zaměřením disertační práce. Smyslem zkoušky není prokázání encyklopedických znalostí doktorandů, ale spíše prokázat dobrou orientaci v současném dění v oboru a schopnost tvůrčím způsobem uplatňovat znalosti botaniky a ekologie k řešení konkrétních problémů.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Doktorská disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumu dosažené doktorandem. Je psána v angličtině, výjimečně v češtině nebo slovenštině. Může mít formu souboru publikovaných nebo k publikaci připravených článků věnujících se jednomu tematickému okruhu, nebo formu jediné rozsáhlejší rukopisné práce. První forma je oborovou komisí doporučována a preferována. Disertační práce ve formě souboru článků musí obsahovat úvod, který dílčí články zasadí do společného kontextu, podá základní nástin problematiky, vymezí hlavní cíle disertační práce a souhrnně zhodnotí její výsledky v kontextu současného poznání. Práce ve formě rukopisu je členěna na úvod, metodiku, výsledky, diskusi, závěr, seznam literatury a přílohy. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). Nezbytnou minimální podmínkou pro přijetí disertační práce je, aby obsahovala alespoň tři články nebo rukopisy článků, z nichž alespoň u dvou musí být doktorand prvním autorem a alespoň dva musí být publikovány nebo přijaty k publikaci v mezinárodně uznávaném botanickém nebo ekologickém časopise zařazeném do databáze Web of Science. U článků s více autory doktorand deklaruje vlastní podíl. Další podmínkou je, aby doktorand před přijetím disertační práce k obhajobě referoval o části výsledků v práci obsažených v angličtině na mezinárodně uznávaném odborném fóru. Autoreferát není vyžadován.

Vybrané okruhy témat disertačních prací:

 • Biosystematická studie vybrané taxonomické skupiny rostlin  
 • Variabilita velikosti genomu rostlin, její příčiny a důsledky  
 • Diverzita vegetace a flóry v závislosti na abiotických a antropických faktorech  
 • Makroekologické struktury ve flóře a vegetaci
 • Ekologie rostlinných invazí
 • Ekologie a paleoekologie rašelinišť
 • Historie vegetace
 • Vývoj a testování nových metod analýzy vegetace  

Informace o individuálním studijním plánu

viz informace výše "Studijní povinnosti a podmínky pro ukončení studia"

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172703 od 2.8.2011