Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Stručná charakteristika oboru

Obor Ekologie doktorského studijního programu Biologie je zaměřen na studium interakcí mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem na úrovni vybraných druhů až celých společenstev. Zahrnuje i oblast historické ekologie, zvláštní pozornost věnuje paleoekologii kvartéru a rekonstrukci vývoje prostředí i biotických společenstev. Komplexní studium směřuje k poznání diverzity, struktury a funkcí přírodních, polopřirozených až člověkem silně ovlivněných ekosystémů. Modelové skupiny organismů jsou využívány pro studium obecných ekologických zákonitostí na různých časových a prostorových škálách. Mezi progresivními dílčími směry je rozvíjeno propojení znalostí současné autekologie s interpretací změn přírodních podmínek v minulosti pomocí přenosových funkcí (transfer function). Dalším moderním přístupem využívajícím pokročilé statistické metody je modelování prostorových změn druhové bohatosti na různých škálách a ve vztahu k faktorům prostředí nebo vlastnostem studovaných druhů. Dopady vlivu člověka jsou studovány na úrovni struktury a funkce celých společenstev i ekosystémů, změn biotických interakcí v procesu biologických invazí nebo vývoje přírody v průběhu holocénu.

Profil absolventa oboru

Absolvent DSP Ekologie je specializovaným biologem, který ovládá základní i speciální metodické postupy při sběru biologických dat a designu vědeckých studií, jejich vyhodnocování a prezentaci. Ve své specializaci dané zaměřením disertační práce ovládá biologickou charakteristiku modelových skupin organismů, včetně jejich hlavních životních projevů, a jejich vazby na ostatní komponenty ekosystémů. Je schopen aplikace získaných poznatků a dovedností jak v základním výzkumu, tak aplikovaných výzkumech. Dále v praktickém využití poznatků v ochraně přírody a k predikcím dopadů lidských aktivit na fungování biotických systémů na úrovni komplexního vyhodnocování. Orientuje se v současných diskuzích v těchto oborech, případně oborech navazujících. Je schopen samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit. O svých výsledcích je schopen referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a také formou aktivních vystoupení na odborných fórech. Absolventi se mohou uplatnit na vysokých školách, v ústavech AV ČR a jiných výzkumných rezortech, v poradenské službě, v servisních ekologických laboratořích, zoologických zahradách, přírodovědeckých odděleních muzeí, agenturách ochrany přírody, na správách národních parků apod.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Základní podmínkou pro přijetí uchazeče o studium DSP Ekologie je ukončené magisterské vzdělání biologického směru (diplom Mgr., popř. Ing. z biologicky zaměřeného studia). Uchazeč může být přijat podmínečně, pokud předchází termín přijímacího řízení termín ukončení pregraduálního studia. Téma disertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení, je součástí individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení OR. Případné změny a úpravy během studia schvaluje OR na základě návrhu školitele. Školitel nese plnou odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské disertace.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, ve kterém komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-100 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky. V odborné části jsou prověřeny schopnosti uchazeče vědecky pracovat, i jeho základní rozhled v biologii a ekologii. Důraz je kladen na vlastní představu o řešení tématu disertační práce, představení její náplně, metodické podstaty, hlavních cílů a způsobech jejich dosažení, případně finančního zajištění výzkumu. Odborná část zkoušky může v určitých případech zahrnovat i předvedení znalostí témat obecné a speciální ekologie, fylogeneze organismů, i problematiku vývoje přírody v minulosti. Požadovaná úroveň znalostí odpovídá vysokoškolským kurzům uvedených předmětů vyučovaných na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Jazyková část zkoušky probíhá formou konverzace týkající se specializace, dosavadních vědeckých výsledků studenta, profesního CV a podobných témat. Je také předpokládána schopnost přečtení a překladu odborného, biologicky nebo ekologicky zaměřeného textu a uceleného představení dosavadního výzkumu a náplně disertační práce.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studenti plní své povinnosti především na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU, mají-li externího školitele nebo na základě své specializace i v ústavech AV ČR v Brně. Studium bez stálé přítomnosti studenta na jednom z pracovišť může být řešeno pouze tzv. kombinovanou formou studia (bez stipendia, student je zaměstnán). U prezenčního studia existuje i možnost částečného studia v zahraničí, např. i pod tzv. dvojím vedením. Rovněž obhajoba pak může proběhnout na zahraničním pracovišti, a to za podmínek stanovených Studijním řádem MU.

Individuální studijní plán

Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálních studijních plánů (ISP), které jsou pro každý semestr dopředu upřesňovány studentem spolu se školitelem. ISP jsou sestavovány tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní doby studia a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za (i) absolvování odborných předmětů a kurzů, (ii) aktivní účast na oborových seminářích, (iii) prokázání odborných kompetencí v angličtině (např. absolvování kurzu anglického jazyka a/nebo odborná přednáška na odborném fóru), (iv) za pomoc při výuce i případné další povinnosti. Optimálně v průběhu 5. semestru student podá žádost o vykonání teoretické státní doktorské zkoušky a ISP v dalších semestrech předepisují zejména práci na dizertaci. ISP pro studenty v kombinované formě sestavuje školitel se studentem přiměřeně tak, že pro každý semestr může stanovit alternativní povinnosti/úkoly jako jsou například příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše, vypracování materiálů nebo úloh pro výuku nebo cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod. Na konci každého semestru je zhodnocena realizace ISP. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise a/nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru. Při vytváření i plnění studijního plánu spolupracuje student se školitelem. Plán studenta DSP má přednost před harmonogramem akademického roku. Kromě práce na doktorské disertaci, absolvuje student DSP výukové okruhy v rámci svého individuálního studijního plánu (viz níže). Nedílnou součástí studijního plánu je, obvykle v prvním ročníku, příprava tezí disertační práce a krátké informativní vystoupení na specializovaném oborovém (např. Zoologickém nebo Botanickém) semináři k tématu práce. Alespoň jednou za studium student předkládá výsledky řešení své disertační práce na společných seminářích ÚBZ.

Kontrola studia a jeho řádné ukončení

Plnění povinností studenta stanovených individuálním studijním plánem kontroluje pro každý semestr školitel a na konci každého akademického hodnotí studenta oborová komise. V případě veřejného zasedání oborové komise mají studenti povinnost referovat o průběhu svého studia a ve spolupráci se školitelem připravit shrnutí dosavadního průběhu studia a budoucího pokračování. Toto je hlavním podkladem pro jednoroční hodnocení komise. Kromě splnění všech povinností, uvedených v individuálním studijním plánu, musí student doložit při uzavření studia (před vykonáním SDZ a obhajobou) nejméně jednu aktivní účast na oborové mezinárodní konferenci s aktivním vystoupením v angličtině, popř. v jiném mezinárodním konferenčním jazyce, vždy s následnou diskuzí. Student musí být publikačně aktivní a musí mít minimálně 2 publikace vztahující se k tématu disertační práce v časopise s přiděleným IF (zařazeném do databáze Thomson - Web of Science), z nichž alespoň u jedné je prvním autorem. Řádné ukončení studia se řídí Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační prací musí být původní dílo vzniklé během DSP studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Minimálně část práce získaná během DSP studia musí být v době předložení disertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF (nejméně ve fázi „accepted“, celkem 2 IF publikace, viz výše) a s dosaženými výsledky musí být seznámena mezinárodní vědecká veřejnost (aktivní konferenční vystoupení, viz výše). Disertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky, preferován je však anglický jazyk. Práce se standardně člení na úvod, metodické části, výsledky, diskuzi, závěry a seznam literatury, musí být předložen i anglický abstrakt. Rozsah není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu lze doporučit a je preferována disertační práce předložená formou souboru publikací (standardem jsou tři až čtyři publikace či zaslané rukopisy). Vždy ale musí být opatřena jednotícím a vyčerpávajícím vědeckých komentářem daného tématu tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo, včetně odkazů na relevantní odbornou literaturu. V případě kolektivně získaných výsledků, musí disertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení v ISu MU. Autoreferát není vyžadován. Disertaci posuzují minimálně dva oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.), alespoň jeden z nich není zaměstnancem MU.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška vychází z oboru a tématu disertační práce doktoranda, avšak členové komise pro SDZ mohou položit otázky z kterékoli související disciplíny. Kromě znalostí vycházejících z vlastní vědecké práce doktoranda, zaměřuje se zkouška na znalosti širších oborů ekologie, botaniky, zoologie a paleoekologie. Jedná se zejména o prověřování celkového rozhledu uchazeče, jeho detailní přehled v tématech souvisejících s disertační prací, schopnosti samostatně pracovat v oboru a jeho zájmu o nejnovější informace.

Okruhy témat disertačních prací:

  • Variabilita biodiverzity na různých prostorových i časových škálách
  • Paleoekologické studie vybraných území a časových období
  • Sukcesní změny v přírodních i silně ovlivněných ekosystémech
  • Mezidruhové interakce, např. predátor a kořist
  • Šíření invazních druhů a ekologické dopady

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán je koncipován tak, aby zahrnoval:

  1. Předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu. Tyto předměty si zapisuje student DSP podle pokynů školitele. Kurzy student absolvuje v prvním až druhém semestru, v každém z těchto semestrů absolvuje zpravidla jeden předmět patřící do této skupiny.
  2. Předměty prohlubující specializované znalosti. Tyto předměty si zapisuje student DSP dle vlastního zájmu, vždy však po konzultaci se školitelem. Vybírají se pouze předměty, které student dosud neabsolvoval, a to z nabídky domovské fakulty nebo jiných pracovišť, která mají akreditaci k výuce v DSP, včetně zahraničních. Kurzy student absolvuje v prvním až šestém semestru, v každém z těchto semestrů absolvuje zpravidla jeden předmět patřící do této skupiny.
  3. Předměty osvědčující jazykovou vybavenost studenta. Svou schopnost aktivní komunikace v odborné problematice prokáže zkouškou z cizího jazyka (zpravidla z angličtiny) nebo jiným adekvátním způsobem, např. cizojazyčným referátem (obvykle anglicky) na mezinárodní konferenci (viz dále).
  4. Všichni doktorandi navštěvují podle zaměření práce Zoologický nebo Botanický seminář (2 hod. týdně po dobu 6 semestrů). Ve zdůvodněných případech, např. u kombinovaného studia nebo u zahraničních studentů, může školitel navrhnout jinou formu této aktivity. Školitel může určit účast na seminářích i v dalších semestrech nebo také na některém z oborových seminářů.
  5. Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Student se podílí na přípravě a vedení praktických cvičení v laboratoři i v terénu ve spolupráci s příslušným učitelem. Minimální rozsah této činnosti je dvě vyučovací hodiny týdně v průběhu prvního až šestého semestru nebo odpovídající doba u laboratorních cvičení v bloku a cvičení v terénu.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173826 od 2.8.2011