Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na studium chování a působení cizorodých chemických látek (a dalších stresorů), které člověk uvolňuje do prostředí, na živé organismy v ekosystémech (a to jak na člověka, tak především na nehumánní druhy). Ekotoxikologie reprezentuje systematické a komplexní studium vlivu xenobiotik a dalších toxinů na všech úrovních živé hmoty (poznání mechanismů toxicity na biochemické a buněčné úrovni, orgánová a organismální toxicita, ekotoxikologické působení na úrovni populací a společenstev v ekosystémech).

Studium je zaměřeno na ucelené poznání vztahů mezi 1. charakteristikami prostředí (tj. role biodostupnosti, (bio)transformací apod.), 2. hladinami cizorodých látek a stresorů v prostředí a 3. jejich biologickými účinky (akutní a chronické, včetně genotoxických).

Studován je vliv environmentálních stresorů na zástupce všech hlavních funkčních skupin organismů (tj. producentů, konzumentů, destruentů) v akvatických i terestrických ekosystémech. Pozornost je věnována také aplikaci a vývoji informatických nástrojů a matematickému modelování klíčových procesů.

Kromě vlastních experimentálních výsledků jsou k dosažení daných cílů využívány i hlubší poznatky z biologie, ekologie, chemie životního prostředí, biostatistiky a dalších. Významným cílem ekotoxikologie je také získané poznatky přenést do praxe pro exaktní popis možných zdravotních a ekologických rizik a racionální ochranu ekosystémů.

 

Profil absolventa oboru

Absolventi ekotoxikologie se uplatní ve výzkumné oblasti zaměřené na znečištění prostředí a jeho vlivy na organismy, ale také v praktických oblastech kontroly kvality jednotlivých složek prostředí včetně ochrany přírody, v laboratořích průmyslových podniků i ve společnostech věnujících se ochraně a technologii prostředí, včetně bioremediací.

Cílem studia je připravit absolventy s hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblastech experimentální laboratorní i terénní ekotoxikologie, v oblastech chemie životního prostředí, analýzy ekologických rizik a hodnocení dopadů na prostředí včetně využití GIS. Nedílnou součástí programu je rozšiřování znalostí z moderních hraničních oborů, jako jsou molekulární toxikologie, populační ekotoxikologie, ekosystémová informatika a modelování. Absolventi jsou vybaveni také rozsáhlými praktickými znalostmi národních i mezinárodních standardů v oblasti managementu chemických látek a ochrany před jejich škodlivými účinky na člověka i ekosystémy.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč prokazuje dobrou orientaci v biologii a v problematice ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Výhodou (nikoliv však podmínkou) je předchozí studium magisterského oboru Obecná biologie, specializace Ekotoxikologie. Uchazečům je doporučeno před podáním přihlášky ke studiu kontaktovat předsedu oborové komise nebo kteréhokoliv ze školitelů disertačních prací. Uchazeč předkládá stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém vymezí téma, definuje problémy a stručně navrhne metodické přístupy k řešení. Uchazeč musí prokázat schopnost diskuse k vybranému tématu disertační práce. Nutným předpokladem k doktorskému studiu je dobrá schopnost odborné konverzace v angličtině a schopnost čtení a porozumění anglickému odbornému textu. Odborné schopnosti uchazeče jsou prověřovány v přijímacím pohovoru, ve kterém komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-100 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studium oboru Ekotoxikologie vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, kde jsou stanoveny podmínky ukončení studia. Mezi základní povinnosti studentů patří intenzivní rozvoj vlastního experimentálního výzkumného doktorského projektu. Předpokládá se tvůrčí činnost v úzké konzultaci se školitelem a v návaznosti na rámcové projekty řešené na pracovišti. Vedle aktivní práce na disertačním projektu studenti rozvíjejí své zkušenosti studiem rozšiřujících předmětů a kurzů z nabídky doporučeného individuálního plánu nebo dalších kurzů schválených po konzultaci se školitelem oborovou radou. Podmínkou studia je aktivní účast na vědeckých konferencích a prezentace výsledků v anglickém jazyce. Disertační práce musí být založena na vlastních výsledcích a publikacích v impaktovaných zahraničních časopisech.

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený studijní plán v doktorském programu Biologie, obor Ekotoxikologie vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, zejména Čl. 28, Zvláštní ustanovení o průběhu studia. Každý student se zejména řídí svým individuálním plánem schváleným oborovou radou, který byl vytvořen po konzultaci se školitelem. Detailní rozpis je v akreditovaných materiálech studia oboru.

Doporučený studijní plán ukazuje vhodné rozvržení požadavků a povinností: Během studia pracuje student zejména na disertační práci (XD100), jejíž kreditová hodnota během studia narůstá, čemuž odpovídá i zvyšující se čas věnovaný řešení disertační práce. Celková kreditová hodnota disertační práce během studia by měla být od jedné poloviny do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia.

Studium je uskutečňováno formou individuálních studijních plánů (ISP), které jsou pro každý semestr dopředu upřesňovány studentem spolu se školitelem. ISP jsou sestavovány tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní doby studia a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za (i) absolvování odborných předmětů a kurzů, (ii) aktivní účast na oborových seminářích, (iii) prokázání odborných kompetencí v angličtině (např. absolvování kurzu anglického jazyka a/nebo odborná přednáška na odborném fóru), (iv) za pomoc při výuce i případné další povinnosti. Optimálně v průběhu 5. semestru student podá žádost o vykonání teoretické státní doktorské zkoušky a ISP v dalších semestrech předepisují zejména práci na dizertaci.

ISP pro studenty v kombinované formě sestavuje školitel se studentem přiměřeně tak, že pro každý semestr může stanovit alternativní povinnosti/úkoly jako jsou například příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše, vypracování materiálů nebo úloh pro výuku nebo cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod.

 Na konci každého semestru je zhodnocena realizace ISP. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise a/nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru.

Přiklad ISP:

V prvním ročníku studia student po prostudování literatury (XD101) sepíše v češtině (nebo angličtině) rešerši (XD104) týkající se zadaného tématu disertační práce.

V průběhu studia je nutno prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině v podobě ukončení příslušných kurzů nebo prezentacemi na mezinárodních konferencích (tj. XD106).

Během studia student povinně alespoň jednou získá zápočet za přípravu cizojazyčné publikace pro časopis (tj. předmět XD105) 

V 1. - 3. ročníku navštěvují studenti povinně specializovaný oborový seminář Pokročilý ekotoxikologický seminář (ED101) a pomáhají s výukou v bakalářských a magisterských studijních programech (XD102).

Kromě požadovaných předmětů si student po domluvě se školitelem vybere z nabídky doporučených předmětů či z dalších předmětů fakulty. Je doporučeno rozšiřující kurzy absolvovat během 1.-4. semestru studia po dohodě se školitelem tak, aby bylo dosaženo potřebného počtu kreditů.

Doporučená alternativa v kterémkoli semestru je Zahraniční stáž (XD103). 

Podmínky pro teoretickou státní doktorskou zkoušku

Státní doktorskou zkoušku může student vykonat optimálně v 5. semestru studia a po splnění povinností v bodech uvedených nahoře, tedy:

  • zápočet za XD100 v každém semestru,
  • absolvování předmětů rozšiřujících širší znalosti oboru a předmětů rozšiřujících specializaci (podle požadavků oborů),
  • minimálně 1x zápočet XD101,
  • minimálně 4x zápočty XD102,
  • minimálně 1x zápočet XD106,
  • zápočty za oborové semináře
  • minimálně 1 x zápočet XD104 **

Pokud se teoretická zkouška koná odděleně od obhajoby dizertace, vypracuje student Teze dizertační práce** - rozsah cca 10-20 stran textu (+ seznam referencí), teze jsou preferenčně vypracovány v angličtině. Teze obsahují literární rešerši + teoretický úvod k řešenému tématu dizertace a představují cíle a metody dizertačního projektu. Stručně lze v tezích popsat aktuální stav realizace dizertace a nastínit doposud dosažené výsledky. Teze se předkládají předsedovi oborové komise (resp. předsedovi zkušební komise) cca 1 týden před teoretickou SDZ v počtu 4 kopií.

** Předložení "Tezí dizertační práce" školiteli lze využít pro zápis XD104; teze by měly být využity jako základ pro text teoretické části připravované dizertační práce.

Při státní doktorské zkoušce je požadován širší přehled a orientace studenta v oboru. Kromě širokého přehledu jsou požadovány také detailní a hluboké znalosti v oblastech přímo se dotýkajících tématiky konkrétního doktorského projektu, kdy otázky členů komise pro SDZ mohou vycházet z předložených Tezí.

Požadavky na disertační práci

V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce komentovaný soubor prací, na nichž se student významným způsobem autorsky podílel a jejichž obsah pokrývá zadané téma disertační práce. Součástí souboru mohou být i přehledové práce (reviews), které se však zpravidla nezapočítávají do minimálního počtu originálních článků.

Nejvhodnější formou prezentace je předložení celé práce v jazyce anglickém a doporučuje se, aby jednání komise pro obhajobu dizertační práce bylo vedeno v angličtině a aby alespoň jedním z členů komise a/nebo opontem přítomným obhajobě byl expert z respektovaného pracoviště ze zahraničí.

Pro dizertační práci jsou stanoveny následující minimální požadavky: minimální počet prací 3, z toho minimálně jeden vyšlý nebo do tisku přijatý článek v časopise s IF dle ISI WOS, kde je student prvním autorem a minimálně jeden další vyšlý nebo přijatý článek v časopise s IF dle ISI WOS, kde student může být spoluautorem. U dizertační práce, která vyhovuje právě jen minimálním požadavkům, posuzuje hodnotící komise obzvláště pečlivě a kriticky celkovou kvalitu výsledků i dizertačního spisu a zpravidla výsledek hodnotí sníženou známkou. Ve zcela výjimečných případech může být minimální požadavek nahrazen menším počtem článků, pokud student samostatně zpracoval rozsáhlý a komplexní výzkum a/nebo výsledky publikoval jako první autor v článcích v nejlepších mezioborových časopisech (Nature, Science, PNAS apod.).

Text dizertační práce obsahuje přehledný teoretický úvod do řešené problematiky (v rozsahu cca 10-20 stran bez referencí) a ucelenou stať k vlastním výsledkům (10-20 stran textu bez referencí), která logicky propojí jednotlivé studie a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V textu musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků.

Sestavování komise pro obhajobu disertační práce a jmenování oponentů se řídí pravidly MU ("Studijní a zkušební řád"). Děkan jmenuje nejméně dva nezávislé oponenty disertační práce (zpravidla docenty nebo profesory), z nichž žádný není v zaměstnaneckém vztahu k MU.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172697 od 2.8.2011