Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Stručná charakteristika oboru

Obor Fyzická geografie se orientuje na celostní a složkové chápání procesů a jevů odehrávajících se v krajinné sféře Země, se zohledněním jejich časového a prostorového aspektu a interakce s působením člověka a jeho aktivit. Jde jednak o analýzu stávajícího stavu fyzickogeografické sféry s pochopením příčinných souvislostí a mechanismů fungování, jednak o studium časového vývoje se zřetelem na prognózu budoucího vývoje s cílem formulace alternativních scénářů vývoje s hodnocením dopadů na člověka a z pohledu principu trvalé udržitelnosti.

Obor Fyzická geografie v sobě zahrnuje studium procesů a jevů odehrávajících se v jednotlivých geosférách (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, biogeografie, pedogegografie) i na úrovni syntetického spojení do krajinných ekosystémů.

Důležitou součástí oboru je aplikovaná fyzická geografie, řešící nejen otázky dopadů fyzicko-geografických charakteristik na člověka a jeho aktivity, ale i ve smyslu hodnocení možných impaktů, zejména se zřetelem na proces globálního oteplování a jeho projevy v kulturní krajině. Obor zároveň zahrnuje veškeré techniky a metody získávání fyzicko-geografických dat a metody a technologie jejich moderního zpracování (aplikace geografických informačních systémů, moderní statistické metody, geostatistika), terénní průzkum a výzkum v návaznosti na územní plánování a regionální rozvoj.

Profil absolventa oboru

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, dovednosti a kompetence, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země, a to jak z pohledu jednotlivých fyzickogeografických složek, tak v celostním pohledu na systém fyzickogeografické sféry Země. Ovládá široké spektrum metod fyzickogeografického výzkumu, vícerozměrných statistických metod, GIS a metod dálkové detekce, stejně jako vlastní práce v terénu.

Má přehled o stavu řešené tématiky v ČR a v zahraničí, zejména pak v oblasti své specializace dané tématem doktorské disertační práce. Je schopen komunikovat se specialisty dalších vědních oborů zabývajících se krajinnou sférou Země, kde má předpoklady plnit vůdčí roli při formulaci, provádění a zpracování projektů díky komplexnímu chápání procesů a jevů odehrávajících se v ní. Je připraven pro další samostatnou vědeckou práci v oblasti fyzické geografie i jednotlivých složek (reliéf, klima, vodstvo, biota, půdy), stejně jako krajinné ekologie, kde může uplatnit zejména svoji hlubokou teoretickou přípravu. Vedle toho je dobře připraven pro řešení praktických problémů v oblasti aplikované fyzické geografie.

Jeho široký základ a přehled o krajinné sféře jako celku mu umožní přizpůsobovat se při řešení výzkumných témat měnícím se potřebám praxe. Absolvent DSP fyzické geografie tak má požadované předpoklady k uplatnění v základním výzkumu na ústavech Akademie věd ČR, stejně jako v pedagogickém a vědeckém působení na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci v resortních ústavech, výzkumných a projektových firmách, příp. v podnikatelské činnosti.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje  Přihláška k doktorskému studiu.

Zájemce o studium, který je absolventem magisterského studia geografie a kartografie nebo příbuzného oboru, si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací, popř. se může obrátit s návrhem tématu přímo na školitele. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků: 

 • odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie se zaměřením na fyzickou geografii 
 • písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce 
 • předložení diplomové práce, popř. odborných publikací 
 • vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce.

Odborné znalosti z fyzické geografie hodnotí zkušební komise max. 70 body, přičemž 35 bodů je minimem pro splnění této části. V hodnocení znalostí angličtiny je třeba získat z maxima 30 bodů minimálně 15 bodů. Pro složení přijímací zkoušky je tak třeba ze 100 možných bodů minimálně 50 bodů, při současném splnění požadavku minimálního počtu bodů v obou částech zkoušky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán (ISP) platí v plném rozsahu jak pro studenty prezenční, tak i kombinované formy studia. V případě nemožnosti splnění některé jeho části v požadovaném rozsahu může školitel (vyučující předmětu) stanovit náhradní plnění, které podléhá schválení předsedy Oborové komise.

 • Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.
 • Část B: zahrnuje povinně-volitelné předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.
 • Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích I-IV.
 • Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce I-VI podle požadavků Geografického ústavu.
 • Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce (návaznost na studium literatury I-II, specifikované rozsahově školitelem). Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli.
 • Část F: prezentace výsledků disertační práce. Jde o publikaci výsledků (části výsledků) v odborném časopise v anglickém jazyce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko). Alternativou je: jedna publikace v recenzovaném časopise v ČR, jedna publikace v recenzovaném časopise ve SR a přednáška v cizím jazyce. Doporučené časopisy jsou v tomto případě Geografie (Praha) a Geografický časopis (Bratislava). 
 •  Část G: příprava disertační práce I-VII.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku fyzické geografie, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP v částech A, B, C a E, tedy na konci druhého roku studia.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí:

 1. Obecná fyzická geografie (složky, procesy, jevy, celostní chápání fyzickogeografické sféry)
 2. Metody fyzickogeografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování) 
 3. Předmět, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty)

Požadavky na doktorskou disertační práci

Doktorská disertační práce má řešit aktuální téma z oblasti fyzické geografie, které by mělo přinést nové původní vědecké poznatky. Předložením práce prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, a to zejména:

 1. formulovat podstatu řešeného problému a dílčí a celkové cíle vedoucí k řešení
 2. získat potřebná data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se současnými metodami
 3. analyzovat získané výsledky v kontextu dosavadních bádání, vztahů a souvislostí
 4. formulovat závěry se zřetelem na jejich dopady a další rozvoj dané vědní disciplíny

Doktorskou disertační práci lze předložit k obhajobě až po splnění částí A–F ISP. Může mít formu samostatného vědeckého pojednání nebo může být předložena jako soubor publikovaných prací uchazeče s odpovídajícím komentářem a vymezením jeho podílu na publikovaných pracích.

Příklady témat disertačních prací:

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

I. ročník

Podzimní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie 4/0

Zk

6

PV

Předmět I (na doporučení školitele)

Zk

4

P

Oborový seminář I

Z

2

P

Pomoc při výuce I

Z

3

P

Příprava disertační práce I

Z

13

P

Studium literatury I

Z

2

Jarní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Globální klima a užitá hydrologie 4/0

Zk

6

PV

Předmět II (na doporučení školitele)

Zk

4

P

Oborový seminář II

Z

2

P

Pomoc při výuce II

Z

3

P

Příprava disertační práce II

Z

13

P

Studium literatury II

Z

2

II. ročník:

Podzimní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Antropogenní geomorfologie 2/0

Zk

4

PV

Předmět III (na doporučení školitele)

Zk

4

P

Oborový seminář III

Z

2

P

Pomoc při výuce III

Z

3

P

Teze disertační práce

Z

17

Jarní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Oborový seminář IV

Z

2

P

Pomoc při výuce IV

Z

3

P

Příprava disertační práce III

Z

25

III. ročník:

Podzimní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Pomoc při výuce V

Z

3

P

Příprava disertační práce IV

Z

27

Jarní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Pomoc při výuce VI

Z

3

P

Příprava disertační práce V

Z

17

P

Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce

Z

10

Alternativa k předmětu Publikace v odborném časopise v cizím jazyce:

 • Publikace v recenzovaném časopise v ČR 3 kredity
 • Publikace v recenzovaném časopise ve SR 4 kredity
 • Přednáška v cizím jazyce 3 kredity

IV. ročník:

Podzimní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Příprava disertační práce VI

Z

30

Jarní semestr:

Typ

Název

Ukončení

Kredity

P

Příprava disertační práce VII

Z

30

P – povinný, PV – povinně-volitelný, Zk – zkouška, Z - zápočet

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173823 od 2.8.2011