Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Stručná charakteristika oboru

Fyzika pevných látek je jednou z velmi rychle se vyvíjejících oblastí současné fyziky, jednak díky bohatství pozorovaných a předpovídaných faktů fundamentální důležitosti, také však pro svoje praktické aplikace, zejména v informačních technologiích. Příklady zlomů ve vývoji fyziky kondenzovaných látek v posledním půlstoletí (na úrovni Nobelovy ceny)  jsou objevy tranzistoru, polovodičového laseru, kvantového Hallova jevu, vysokoteplotní supravodivosti, efektivní emise světla z nitridových heterostruktur apod. Téměř vždy jsou výsledky základního výzkumu rychle následovány aplikacemi, velmi často jsou naopak fundamentální výzkumy stimulovány zájmem aplikačních laboratoří. V akreditovaném studijním oboru dostávají studenti příležitost k výzkumu ve vybraných oborech fyziky pevných látek, pro které je na školicím pracovišti k dispozici patřičné zázemí, jak personální, tak v laboratorním vybavení a v neposlední řadě i v kontaktech s renomovanými pracovišti doma i v zahraničí. Preferovaná zaměření se s časem vyvíjí; trvalým základem jsou, vzhledem k tradici pracoviště, strukturní a optické vlastnosti pevných látek.

Profil absolventa oboru

Absolvent prokázal schopnost samostatné vědecké práce ve fyzice kondenzovaných látek. Je schopen formulovat problémy v modelových představách a získávat a interpretovat experimentální data v co možná nejširším oboru metodik. Je schopen zvládat i problematiku mimo svoji specializaci, Charakteristické je porozumění podstatě dějů ve fyzikálních systémech. Konkrétní specializace tématu disertace vede k hlubokým znalostem metodiky v oblastech, jako jsou rentgenový rozptyl, optická spektroskopie, Ramanův rozptyl apod.; materiálové systémy zahrnují například objemové polovodiče, tenkovrstevné systémy, nízkorozměrné polovodičové struktury, supravodiče a magnetika, polymery apod. Absolvent se uplatní na vyskokoškolských pracovištích jako učitel i badatel, v dalších akademických pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, případně ve výrobních podnicích, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením. Může pracovat také v jiných oborech, než jsou čistě fyzikální, jako např. v biofyzice nebo chemii.

 Spolupracující instituce

 

Při zajištění kvalitativní úrovně oboru spolupracuje Přírodovědecká fakulta MU s CEITEC MU a s dalšími institucemi v ČR i v zahraničí. Jde zejména o spolupráci ve výzkumu v několika oblastech fyziky kondenzovaných látek, dále i prostřednictvím externích členů oborové komise a externích školitelů. Jsou to například

 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně,
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně,
 • Fyzikální ústav AV ČR v Praze,
 • Keplerova univerzita v Linci, Rakousko,
 • Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko,
 • Ústav Maxe Plancka FKF ve Stuttgartu, Německo,
 • Technická univerzita v Berlíně, Německo,
 • CNRS  v Grenoblu, Francie,
 • Univerzita ve Stuttgartu Německo,
 • CNR v Bari, Itálie,
 • Brookhavenská národní laboratoř, NY, USA.
 •  KIST v Seoulu, Korea.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

(A) Odborné požadavky:

 • Zájem o vědeckou práci ve fyzice a schopnost fyzikálního myšlení.
 • Všeobecné znalosti fyziky v rozsahu standardního magisterského stupně fyziky nebo příbuzného oboru.

(B) Jazykové požadavky:

 • Schopnost studia odborných fyzikálních textů v anglickém jazyce. Schopnost písemné a ústní komunikace na odborná témata v angličtině, případně v dalších světových jazycích.

(C) Další požadavky:

 • Motivační rozprava o představě uchazeče o tématu disertační práce.

Hodnocení přijímací zkoušky a nutné podmínky pro přijetí:

 • Část (A) … dosažení 40 bodů z 60 možných.
 • Část (B) … dosažení 20 bodů ze 40 možných.
 • Část (C) … nebodována.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Standardní doba studia je 4 roky, minimální kreditová hodnota studia je 240 kreditů. Forma studia je buď prezenční, nebo kombinovaná. Studium se ukončuje (§47 odst. 4 zákona o VŠ a pravidel Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity - SaZŘ)

 • státní doktorskou zkouškou,
 • obhajobou disertační práce.

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem (viz níže) a relevantními ustanoveními SaZŘ (zejm. Část čtvrtá). Účast ve výuce podléhá ustanovením čl. 9 SaZŘ s těmito výjimkami:

 • účast na odborných seminářích Ústavu fyziky kondenzovaných látek PřF MU, popřípadě odborných seminářů jiných ústavů, jejichž tematika se vztahuje k tématu disertační práce (určuje školitel) je po celou dobu studia povinná v prezenční i kombinované formě,
 • účast při výuce předmětu Pomoc při výuce je povinná v prezenční i kombinované formě v rozsahu stanoveném školitelem,
 • účast na jednorázových seminářích a prezentacích sloužících k hodnocení studentů (jsou-li předepsány) je povinná v prezenční i kombinované formě,
 • účast ve výuce dalších, zejména experimentálních předmětů důležitých z hlediska zaměření disertační práce, popřípadě jednorázových přednáškách hostujících odborníků, bezprostředně se týkajících tématu disertační práce; výčet těchto předmětů stanoví školitel.

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán sestavuje školitel s ohledem na téma disertační práce. V rámci studijního plánu absolvuje doktorand jednak předměty přímo související s tématem disertační práce, jednak předměty dotvářející jeho odborný profil:

 • profilující předměty: přednášky a semináře s obecnou fyzikální tématikou, jejichž cílem je rozšíření jeho fyzikálního vzdělání a prohloubení fyzikálního myšlení, umožňující kvalifikovaný přístup k řešení specializované fyzikální problematiky, včetně odborných seminářů,
 • detailní orientace v oblasti tématu disertace, znalost základní světové literatury v tomto oboru,
 • stáž na zahraniční či tuzemské instituci,
 • vlastní pedagogickou činnost v kurzech pregraduálního studia, jejímž cílem je získání praktických zkušeností (předmět Pomoc při výuce),
 • předměty související s jazykovými kompetencemi,
 • přípravu disertační práce, studium relevantní literatury a přípravu publikací a konferenčních či seminárních prezentací,
 • dosažení původních vědeckých výsledků a jejich publikace.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

 • Všeobecný přehled ve fyzice pevných látek a souvisejících oblastí. v rozsahu stanovovaném individuálně s přihlédnutím k tématu doktorské disertace.
 • Podrobné znalosti v oblastech:
  • struktury krystalů a nekrystalických pevných látek,
  • elektronových a vibračních stavů kondenzovaných látek ,
  • rentgenových a optických metodik.

Požadavky na doktorskou disertační práci

 • Obsahuje obvykle ucelený přehled o stavu problematiky.
 • Musí obsahovat vlastní výsledky, srozumitelně a dostatečně podrobně prezentované.
 • Zřetelně musí být oddělen vlastní přínos.
 • Obvykle by také měl být posouzen výhled dalších možností studia v dané oblasti.

Témata disertačních prací: 5 příkladů z poslední doby:

 • Studium strukturních defektů v monokrystalech Si a v epitaxních vrstvách na Si.
 • Optická diagnostika poruch v mříži Si a slitin SiGe.
 • Electronic Structure of the High-Tc Cuprate Superconductors.
 • Optical response of low-dimensional structures.
 • Theoretical study of electronic properties of high-Tc superconductors and other materials with strongly correlated electrons.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán sestavuje školitel s ohledem na téma disertační práce. V rámci studijního plánu absolvuje doktorand jednak předměty přímo související s tématem disertační práce, jednak předměty dotvářející jeho odborný profil:

 • profilující předměty: přednášky a semináře s obecnou fyzikální tématikou, jejichž cílem je rozšíření jeho fyzikálního vzdělání a prohloubení fyzikálního myšlení, umožňující kvalifikovaný přístup k řešení specializované fyzikální problematiky, včetně odborných seminářů,
 • detailní orientace v oblasti tématu disertace, znalost základní světové literatury v tomto oboru,
 • stáž na zahraniční či tuzemské instituci,
 • vlastní pedagogickou činnost v kurzech pregraduálního studia, jejímž cílem je získání praktických zkušeností (předmět Pomoc při výuce),
 • předměty související s jazykovými kompetencemi,
 • přípravu disertační práce, studium relevantní literatury a přípravu publikací a konferenčních či seminárních prezentací,
 • dosažení původních vědeckých výsledků a jejich publikace.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174348 od 2.8.2011