Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Stručná charakteristika oboru

Specializace Fyzika plazmatu je zaměřena na teoretický, experimentální i aplikovaný výzkum v oblasti neizotermického plazmatu buzeného za sníženého i atmosférického tlaku, a to jak na výzkum vlastního plazmatu, tak i na interakci plazmatu s povrchy včetně plazmochemického opracování povrchů, depozice tenkých vrstev a tvorby nanostrukturovaných materiálů. Jednou z částí výzkumu jsou numerické simulace plazmatu, zejména tzv. particle in cell - Monte Carlo simulace. Další kapitolu představuje vývoj a využití diagnostických metod plazmatu včetně metod s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. Spadá sem řada spektroskopických metod vč. čítání fotonů a laserové diagnostiky, mikrovlnné, sondové, korpuskulární a další metody. Další část výzkumu je zaměřena na depozici moderních materiálů včetně supertvrdých a nanostrukturovaných vrstev. Zde se využívají zejména metody magnetronového naprašování a plazmochemické depozice. Dalším objektem plazmochemického výzkumu a vývoje je povrchové opracování pevných substrátů v nízkoteplotním neizotermickém plazmatu za účelem žádané změny jejich vlastností (adhesivita, hydrofilita, hydrofóbnost, semipermeabilita vzhledem k různým plynům a kapalinám).

Spolupracující instituce

Při zajišťování oboru, zejména v rámci dizertačních prací, spolupracuje Přírodovědecká fakulta MU s řadou českých i zahraničních institucí, zejména vysokými školami (např. VUT v Brně, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, FMFI Univerzity Komenského v Bratislavě, EMA University Greifswald, Universityof Groningen), ústavy akademie věd a technologicky vyspělými firmami.

Profil absolventa oboru

Absolvent má poměrně univerzální vzdělání zejména v oblasti fyziky elektrických výbojů, diagnostiky plazmatu, depozice moderních materiálů a úprav povrchů pevných látek. Poměrně snadno se může adaptovat i v jiných vědních a technických disciplínách, zejména fyzikálního charakteru, ale také např. v řadě chemických a technologických disciplín. Absolvent je dále schopen numerického zpracování dat a modelování elementárních procesů v plazmatu. Absolventi nalézají uplatnění jako pedagogičtí a vědečtí pracovníci na fakultách vysokých škol s přírodovědným a technickým zaměřením. Jsou velmi ochotně přijímáni jako vědečtí pracovníci výzkumných ústavů. Uplatňují se jako vývojoví pracovníci v mikroelektronice, technologii depozice, spektroskopii, laserové fyzice, elektronové optice, materiálovém inženýrství, programování a v chemickém průmyslu.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Absolvování magisterského nebo inženýrského studia. Dobrá orientace v základech atomové fyziky, kvantové mechaniky, vakuové fyziky a elektroniky. Základní znalosti elementárních procesů probíhajících v plazmatu a kinetiky plazmatu. Přehled o používaných metodách diagnostiky plazmatu. Přehled o praktickém využití plazmatu, depozici tenkých vrstev a o povrchových úpravách využívajících plazma. Schopnost aktivní komunikace v anglickém, příp. v dalším světovém jazyce.

Celkový počet získatelných bodů: 100

Z toho
odborná část … 60
jazyková část … 40

Minimální počet bodů nutných pro přijetí: 50 ze 100

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Standardní doba studia jsou 4 roky, forma studia je buď prezenční nebo kombinovaná. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. K povinnostem studenta patří:

  • získání alespoň 240-ti kreditů (viz následující tabulky)
  • aktivní účast na seminářích ÚFE
  • pomoc při výuce v alespoň čtyřech semestrech
  • předložení disertační práce
  • publikace článku v odborném časopise
  • referát na sympóziu v cizím jazyce (angličtina)

Povinné předměty (210 kreditů):

název

kredity

semestr

kred./sem.

Příprava disertační práce

140

1 - 8

10 - 20

Seminář ÚFE

16

1 - 8

2

Specializační úvodní kurz

4

1

4

Studium literatury

12

1, 4, 5

4

Studium odborné literatury 1

4

2

4

Studium odborné literatury 2

4

3

4

Pomoc při výuce

16

2 - 5

4

Jazyková kompetence

6

6

6

Příprava publikace

8

5-6

4

Volitelné předměty (alespoň 30 kreditů):

název

kredity

Podzimní semestr:

Elementární srážkové procesy v plazmatu 2

3+1

Plazmochemické procesy

2

Fyzika plazmatu 3

2+1

Seminář diagnostiky a modelování plazmatu

1

Studentský seminář

1

Jarní semestr:

Nano- a mikrotechnologie

3+1

Numerické metody ve fyzice plazmatu

3+1

Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

1

Special Topics in Nanotechnology Science

2

Studentský seminář

1

 

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška prověřuje hloubku a rozsah uchazečových znalostí fyziky plazmatu, příbuzných disciplín a disciplín souvisejících s tématem dizertační práce a schopnost studenta přistupovat tvůrčím způsobem k řešení fyzikálních problémů. Státní doktorská zkouška je ústní, zkoušenou problematiku a otázky zadávají členové komise. Student má právo na přípravu délky do 30 minut.

Podmínkou pro přístup ke státní doktorské zkoušce je úspěšné absolvování předmětů FC154 Studium odborné literatury 1, FB153 Studium odborné literatury 2 a po zavedení specializačního úvodního kurzu alespoň jednoho z předmětů tohoto kurzu (Deposition and analysis of thin films, Plasma diagnostics and simulations, Surface modifications and plasma applications).

Požadavky na doktorskou dizertační práci

Student předkládá dizertační práci ve shodě se studijním a zkušebním řádem MU. Základem dizertace jsou původní vědecké (teoretické, experimentální či aplikované) výsledky studenta získané během jeho doktorského sudia. Podmínkou je, že tyto výsledky nebo jejich část byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaných odborných časopisech. Pokud student uvádí výsledky kolektivní práce, uvede i které části práce jsou jeho dílem. 

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán navrhuje student (příp. školitel) a schvaluje školitel zejména s ohledem na téma dizertační práce. Doporučený studijní plán je uveden níže:

1. rok – podzim:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FB151

Studium literatury

4

 

školitel

FB310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Trunec

 

Specializační úvodní kurz

2

0/1

Voráč, Souček, Homola

Volitelné předměty:

FB010

Elementární srážkové procesy v plazmatu 2

3+1

2/1

Trunec

FB051

Seminář diagnostiky a modelování plazmatu

1

0/1

Hnilica, Brablec

FB100

Plasma chemical processes

2

2/0

Černák

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

1. rok – jaro:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FC154

Studium odborné literatury 1

4

 

Trunec

FC310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Trunec

FC300

Pomoc při výuce

4

 

Černák

Volitelné předměty:

FC042

Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

1

0/1

Zajíčková

FC250

Nano- a mikrotechnologie

3+1

2/1

Zajíčková

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

2. rok – podzim:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FB153

Studium odborné literatury 2

4

 

Trunec

FB310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Janča

FB300

Pomoc při výuce

4

 

Černák

Volitelné předměty:

FB051

Seminář diagnostiky a modelování plazmatu

1

0/1

Hnilica, Brablec

FB240

Fyzika plazmatu 3

2+1

2/0

Dvořák, Černák

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

2. rok – jaro:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FC152

Studium literatury

4

 

školitel

FC310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Janča

FC300

Pomoc při výuce

4

 

Černák

Volitelné předměty:

FC042

Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

1

0/1

Zajíčková

FC020

Numerické metody ve fyzice plazmatu

3+1

2/1

Trunec

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

3. rok – podzim:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FB151

Studium literatury

4

 

školitel

FB310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Trunec

FB320

Příprava publikace

4

 

školitel

FB300

Pomoc při výuce

4

 

Černák

Volitelné předměty:

FB051

Seminář diagnostiky a modelování plazmatu

1

0/1

Hnilica, Brablec

 

 

 

 

 

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

3. rok – jaro:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FC310

Příprava disertační práce

20

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Trunec

FC320

Příprava publikace

4

 

školitel

FB330

Jazyková kompetence

6

 

hodnotitel

Volitelné předměty:

FC042

Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

1

0/1

Zajíčková

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

 

Special Topics in Nanotechnology Science

2

2/0

Ráheľ

4. rok – podzim:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FB310

Příprava disertační práce

10

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Janča

Volitelné předměty:

FB051

Seminář diagnostiky a modelování plazmatu

1

0/1

Hnilica, Brablec

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

4. rok – jaro:

kód

název

kredity

hodiny

vyučující

Povinné předměty:

FC310

Příprava disertační práce

10

 

školitel

F6710

Seminář ÚFE

2

0/1

Janča

Volitelné předměty:

FC042

Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

1

0/1

Zajíčková

F7900

Studentský seminář

1

0/1

Kudrle

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174342 od 2.8.2011