Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na výzkum a systematickou tvůrčí činnost v těchto zaměřeních: geochemie, geologie se vztahem  k hydrogeologii, ložisková geologie, mezioborové studium kvartéru, mineralogie a krystalografie, paleobotanika, petrologie, regionální a stratigrafická geologie, zoopaleontologie, geoarcheologie. Každé zaměření je garantováno nejméně jedním docentem nebo profesorem či pracovníkem s titulem DrSc. Úzce souvisí s výzkumnými aktivitami školitelů, učitelů a výzkumnými záměry Ústavu geologických věd. Často má interdisciplinární charakter, a tak navazuje či prohlubuje spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Profil absolventa oboru

Absolvent je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů. Ovládá moderní metody geologického výzkumu, průzkumu a interpretace jejich výsledků. Absolvent umí publikovat v domácích a zahraničních recenzovaných časopisech. Rovněž dokáže prezentovat výsledky svého výzkumu na národních nebo mezinárodních konferencích.

Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu, tj. např. na vysokých školách, ČGS v Brně a Praze, GÚ AV ČR v Praze, Archeologických ústavech AV ČR v Brně a Praze a Moravském zemském muzeu. Další oblastí uplatnění jsou specializované laboratoře, ochrana životního prostředí i orgány státní správy.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Podmínkou je ukončení studia v magisterském studijním programu. Uchazeč musí dále prokázat odborné znalosti z geologie (na úrovni magisterských státních zkoušek),  jazykové schopnosti (představit ústně projekt doktorské práce v angličtině) a předpoklady k samostatné vědecké práci (předložení projektu, jenž zahrnuje stav řešeného problému, cíle doktorské práce, použitou metodiku a finanční zdroje potřebné k zajištění projektu). Přijímací komise hodnotí odborné znalosti (do 100 bodů), jazykové schopnosti (do 100 bodů) a kvalitu projektu (do 100 bodů), pro přijetí musí uchazeč získat v součtu minimálně 180 z možných 300 bodů.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Předmětové bloky studia

A.   Blok předmětů povinných pro podání přihlášky k doktorské zkoušce:

Před podáním přihlášky k doktorské zkoušce je student povinen získat minimálně 80 kreditů za předměty z tohoto bloku v předepsané skladbě, přičemž předmět GD621 Odborná publikace k disertaci (*) lze zapisovat opakovaně a vícekrát a lze jím (při jeho opakovaném nebo násobném zápisu) nahrazovat podle dosaženého počtu kreditů i jiné předměty tohoto bloku uvedené v bodech 4 a 5.  Tento blok zahrnuje:

1.      Prokázání jazykových znalostí (angličtiny) jedním z následujících dvou způsobů:

  a)      úspěšným ukončením dvou semestrálních předmětů zaměřených na jazykovou výuku, nebo
  b)      získáním zápočtů (uděluje školitel) za:

 • přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru – předmět GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr),
 •   napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník – předmět GD631 Publikace v cizím jazyku (za 5 kr) nebo předmět GD621 Odborná publikace (10 kr).

2.      Nastudování odborné literatury k tématu disertační práce, které student prokazuje získáním zápočtu za předmět GD001 Odevzdání rešerše (10 kr, zápočet uděluje školitel). Vyhotovenou rešerši je nutno v elektronické podobě vložit jako přílohu do Archivu závěrečné práce.

3.      Pomoc při výuce v bakalářských a magisterských programech nebo její přípravu, které student prokazuje získáním nejméně 6 zápočtů z předmětu GV001 Pomoc při výuce (5 x 6 kr, zápočty uděluje  pedagogický zástupce na základě doložené pomoci při výuce a materiálů v ISu).

4.      Specializované odborné semináře, za které musí student získat nejméně 4x zápočet z předmětu GB001 Geologický seminář (4 x 1 kr). Dále si po standardní dobu studia do složení státní zkoušky musí každý semestr zapisovat předmět GD101 Seminář DSP. Státní zkoušku může složit, získá-li nejméně 4x zápočet za tento předmět (nejméně 4 x 1 kr.).

5.      Odborné předměty (předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu a předměty prohlubující specializované znalosti), za které musí student získat tolik kreditů, aby celkový součet za výše jmenované skupiny bloku A činil nejméně 80 kreditů. 

(*)Za "odbornou publikaci" uznávanou oborovou radou DSP „Geologie“ se standardně považuje publikace v impaktovaném časopise. Doktorand musí být 1. autorem publikace nebo do třetího místa v pořadí autorů a zároveň korespondujícím autorem.

B. Blok ostatních povinných předmětů:

Před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce je student povinen získat minimálně 180 kreditů a úspěšně ukončit tyto povinné předměty:

1.  Základní práce na disertačním tématu (kolokvia uděluje školitel)

 • GD511 Disertační práce 1 (15 kr)
 • GD521 Disertační práce 2 (15 kr)
 • GD531 Disertační práce 3 (15 kr)
 • GD541 Disertační práce 4 (15 kr)
 • GD551 Disertační práce 5 (20 kr)
 • GD561 Disertační práce 6 (20 kr)
 • GD571 Disertační práce 7 (20 kr)
 • GD581 Disertační práce 8 (20 kr)

V disertační práci student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém na mezinárodně uznávaném stupni kvality s použitím nových metodických postupů.

2. Odborná přednáška a publikace

 • GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr)
 • GD621 Odborná publikace (10 kr)

C. Blok předmětů zapisovatelných po standardní době studia:

Po  skončení čtyřleté standardní doby studia si studenti mohou opakovaně zapisovat předmět GD591 Disertační práce - pokračování (29 kr).

D. Blok odborných předmětů:

Předměty určené výhradně pro doktorské studium zapisovatelné opakovaně:

 • GD211 Mikroskopování k disertační práci
 • GD221 Aktuální otázky z mineralogie (samostudium)
 • GD231 Současný stav a perspektivy paleontologie (samostudium)
 • GD241 Nové poznatky v krystalochemie (samostudium)
 • GD251 Pokroky v ložiskové geologii (samostudium)
 • GD261 Aktuální otázky tektoniky (samostudium)
 • GD271 Aktuální otázky vzniku minerálů (samostudium)
 • GD281 Novinky v regionální geologii (samostudium)
 • GD301 Nové poznatky z paleoekologie (samostudium)
 • GD311 Aktuální otázky sedimentární geologie (samostudium)

Speciální semináře zapisovatelné opakovaně:

 • GB911 Pokročilý seminář z tektoniky
 • GB921 Pokročilý seminář z petrologie

Ostatní předměty:

 • G9551 Paleobatymetrie
 • GB431 Zlato - přírodní zdroje a společenský význam
 • GB451 Aplikace katodové luminiscence v petrologii
 • GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů
 • GB481 Geochemie minerálních povrchů
 • GB541 Technolitologie II
 • GB351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra
 • GB361 Pokroky v modelování interakce silikát-voda

Časový průběh studia

1. V prvním semestru si student musí zapsat předmět GD511 Disertační práce 1 a další předměty podle doporučeného studijního plánu nebo jejich nahrazení (vícenásobným) zápisem předmětu GD621 Odborná publikace k disertaci.

2. V každém dalším semestru standardní doby studia si student musí zapsat předmět GD101 Seminář DSP, v době nad standardní dobu studia si seminář zapisuje pouze jednou v daném akademickém roce.

3. V každém podzimním semestru si student musí zapsat předměty G0101 Školení BOZP a PO pro geology a C7777 Zacházení s chemickými látkami.

4. V každém jarním semestru si student musí zapsat předmět GD201 Odevzdání výroční zprávy.

5. Nejpozději ve třetím semestru studia musí student odevzdat rešerši k disertační práci GD001 Odevzdání rešerše k disertační práci.

6. Nejpozději ve čtvrtém semestru musí student splnit předmět GA031 Publikace v recenzovaném časopise (nebo GD621 Odborná publikace k disertaci).

7. Nejpozději v šestém semestru studia musí student splnit povinnost přednášky na mezinárodní konferenci  GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci.

8. Nejpozději do konce osmého semestru musí student složit státní doktorskou zkoušku.

9. Nejpozději do konce desátého semestru musí student splnit povinnost publikovaného výsledku disertace (předmět GD621 Odborná publikace k disertaci).

Individuální studijní plán (ISP) a Výroční zpráva o studiu

Student je povinen před začátkem každého semestru vytvořit (po poradě se školitelem) semestrální ISP v ISu. Ten je školitelem připomínkován a schválen, tím se stává pro studenta závazný. Na konci každého semestru student sám vyplní a zhodnotí, jak se mu podařilo plán naplnit, školitel zkontroluje a schvaluje/neschvaluje.

Roční postup každého studenta je poté projednán oborovou radou, výsledek projednání zapíše do ISP v ISu předseda oborové rady nebo jím pověřený člen.

Dále je student povinen vypracovat výroční zprávu a zaslat ji v písemné podobě předsedovi oborové rady nejpozději do 15. srpna daného akademického roku. Odevzdání zprávy potvrzuje předseda oborové rady zapsáním zápočtu (GD201). Výroční zpráva musí obsahovat:

1.      Jméno studenta, název práce, jméno školitele, ročník a formu studia

2.      Informace o plnění výzkumné činnosti:

     a.  Postup prací na zadaném úkolu za daný akademický rok ve srovnání s plánem
     b.  Seznam publikovaných článků v odborných časopisech mezinárodních a domácích, ostatních publikací a zpráv
     c.  Aktivní účast na konferencích mezinárodních a domácích
     d.  Vystoupení na seminářích
     e. Úspěšné granty

3.      Informace o plnění studijních povinností za daný akademický rok ve srovnání s individuálním studijním plánem

4.      Skutečná pomoc při zajišťování výuky

5.      Uskutečněné a plánované zahraniční stáže

6.      Plán činnosti na další rok

7.      Podpis studenta a školitele

K výroční zprávě studenti přiloží výtisky publikací (resp. manuskripty prací přijatých do tisku), příp. další dokladový materiál.

Státní doktorská zkouška

Posluchač vykoná státní doktorskou zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden si posluchač volí po dohodě se svým školitelem, druhý je volitelný.

Předměty státní doktorské zkoušky:

 • Environmentální geologie
 • Geochemie
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Hydrogeologie
 • Ložisková geologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentologie a sedimentární petrologie
 • Strukturní geologie a geotektonika

ObhObhajoba doktorské disertační práce

Disertační práci pro studijní program Geologické vědy je možné předložit ve dvou formách:

 1. monografická práce,
 2. soubor publikovaných článků doplněný jednotícím textem, při čemž standardně nejméně tři články souboru musí splňovat podmínky předmětu GD261 Odborná publikace k disertaci. Vzhled úvodní části souborné disertace (doporuční studentům): rozsah 10-30 stran, úvod s vytyčením cílů; krátký rešeršní, popř. i metodický vstup; shrnutí hlavních výsledků disertace jako celku; seznam literatury použité v úvodní části disertace.

 

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený studijní plán na aktuální akademický rok je k dispozici ve studijním katalogu Geologie na stránce: http://www1.sci.muni.cz/katalog/

 

Individuální studijní plán zahrnuje:

 1. předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec magisterského studia,
 2. předměty prohlubující znalosti specializace studované v rámci DSP,
 3. specializované odborné semináře,
 4. pomoc při zajišťování praktické výuky v bakalářském a magisterském studiu,
 5. vypracování literární rešerše, shrnující nejnovější poznatky a metodické postupy,
 6. alespoň jedenkrát za studium přednese student výsledky své práce na mezinárodně uznávaném odborném fóru v některém světovém jazyce, splnění může potvrdit i školitel,
 7. výtah nebo část výsledků doktorské práce publikuje v anglickém (výjimečně jiném mezinárodním) jazyce v časopise, jenž je evidován v mezinárodních abstraktech pro daný obor.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174352 od 2.8.2011