Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor hydrobiologie zajišťuje odborné vzdělávání a výchovu studentů v oblasti základní a aplikované hydrobiologie a limnologie se zaměřením na ekologii tekoucích a malých stojatých vod. Disertační práce se orientují především na témata z biologie a ekologie vodních bezobratlých (především meio- a makrozoobentosu) a obratlovců (především ryb) a mechanismy řídící utváření jejich společenstev na různých prostorových a časových škálách. Kromě nejčastěji řešených otázek, týkajících se vlivu podmínek prostředí, studenti zkoumají i vlivy biotických interakcí, trofických vztahů a vlastnosti druhů, včetně fenotypové plasticity. V duchu tradičního zaměření pracovní skupiny hydrobiologie na Ústavu botaniky a zoologie je zvláštní pozornost věnována dopadům antropické činnosti na vodní prostředí a společenstva, jmenovitě vlivům klimatických změn (zejména vysychání toků), znečištění a úprav toků, a také strategiím organismů pro přežívání silně pozměněných až extrémních podmínek. Těžištěm práce studentů je terénní výzkum probíhající na modelových lokalitách zahrnujících přirozené, dosud relativně neovlivněné biotopy (referenční toky, prameniště a rašeliniště) i biotopy pod silným antropogenním tlakem (velké řeky, vysychavé toky, polní mokřady, postindustriální stanoviště či rybníky). Specifické otázky jsou řešeny laboratorními experimenty zahrnujícími kultivaci organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušeném prostředí nebo molekulárními metodami. Velký důraz je kladen na aplikaci moderních metod a schopnost studentů správně naplánovat uspořádání terénních odběrů a laboratorních pokusů a jejich vhodné statistické vyhodnocení. Získaná kvalifikace absolventům dává dobré uplatnění ve vědě a výzkumu, vodohospodářských podnicích a také ve veřejných i soukromých organizacích správy a ochrany přírody.

Profil absolventa oboru

Úspěšný absolvent je vybaven znalostmi a schopnostmi pro samostatný odborný výzkum v oboru hydrobiologie, je schopen navrhnout vhodné uspořádání odborné studie, aplikovat adekvátní metodické postupy pro sběr biologických dat a moderní statistické vyhodnocení získaných dat. Je vyškolen v problematice ekologie tekoucích vod se základními znalostmi z ekologie stojatých vod, ekotoxikologie vodního prostředí a příbuzných oborech aplikované hydrobiologie (především metodiky bioindikace a monitoringu ekologického stavu tekoucích vod). Orientuje se v aktuálních problémech a směrech aplikovaného i základního výzkumu jak na úrovni národní, tak v mezinárodním měřítku. Ve své specializaci dané zaměřením disertační práce je specialistou schopným determinovat na druhovou úroveň určitou skupinu modelových organismů s hlubokými znalostmi biologických charakteristik této skupiny a jejich vazby na ostatní komponenty vodních ekosystémů. O výsledcích své práce je schopen referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a aktivních vystoupení na odborných konferencích a fórech. Získaná kvalifikace umožňuje uplatnění absolventa ve vědě a výzkumu a také ve veřejných i soukromých organizacích ochrany přírody, správy chráněných území a vodohospodářských podnicích.  

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Základní podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu doktorského studijního oboru hydrobiologie je ukončené magisterské vzdělání biologického směru (titul Mgr., popř. Ing. z biologicky zaměřeného studia nebo adekvátní titul ze zahraničních škol). Uchazeč může být přijat podmínečně, pokud termín přijímacího řízení předchází termín ukončení výše uvedeného studia. Uchazeč musí úspěšně složit přijímací zkoušky ke studiu, přičemž téma disertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení. Téma je součástí individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení oborovou komisí (radou). Případné úpravy tématu disertační práce během studia schvaluje na návrh školitele oborová komise (rada). Školitel nese plnou odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské disertace. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, který se skládá z části odborné a jazykové. V odborné části jsou prověřeny znalosti z oboru hydrobiologie a ekologie vodních organismů a schopnosti uchazeče vědecky pracovat. Důraz je kladen na prezentaci vlastních názorů a přístupů k řešení problematiky disertační práce, představení její náplně, cílů, a způsobů jejich dosažení a časovému harmonogramu. Jazyková část zkoušky probíhá formou konverzace v anglickém jazyce na téma dosavadní specializace a výsledků studenta a profesního životopisu, případně představení náplně budoucí disertační práce. Je také zevrubně prověřena schopnost přečíst, přeložit a porozumět odbornému textu v angličtině. Komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0–200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0–100 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studenti plní své povinnosti na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, pouze v odůvodněných případech spolupráce s jiným pracovištěm zabývajícím se hydrobiologií (např. PřF Jihočeské univerzity nebo Biologické Centrum AV ČR v Č. Budějovicích), může být po schválení školitelem část práce realizována na jiném pracovišti. Studium bez pravidelné docházky studenta na pracovišti je možné pouze v rámci kombinované formy. U prezenčního studia existuje i možnost částečného studia v zahraničí, např. i pod tzv. dvojím vedením. Také obhajoba pak může proběhnout na zahraničním pracovišti, a to za podmínek stanovených Studijním řádem MU.

Individuální studijní plán

Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálního studijního plánu (ISP), který je pro každý semestr dopředu upřesňován studentem za asistence školitele. Tento plán je etapovým vodítkem s jasnými časovými mantinely jednotlivých aktivit a má přednost před harmonogramem akademického roku. ISP je sestavován tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní doby studia a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za (i) absolvování odborných předmětů a kurzů, (ii) aktivní účast na oborových seminářích, (iii) prokázání odborných kompetencí v angličtině (např. absolvováním kurzu anglického jazyka a/nebo aktivní přednáškou na odborném fóru), (iv) za pomoc při výuce a další povinnosti. Optimálně v průběhu 5. semestru student podá žádost o vykonání teoretické státní doktorské zkoušky a ISP v dalších semestrech předepisuje především práci na dizertaci. ISP pro studenty v kombinované formě sestavuje školitel se studentem přiměřeně tak, že pro každý semestr může stanovit alternativní povinnosti/úkoly jako jsou například příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše, vypracování materiálů nebo úloh pro výuku nebo cvičení, pomoc při organizaci Noci vědců, dnů otevřených dveří apod. Na konci každého semestru je hodnoceno plnění ISP. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise a/nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru.

V rámci svého ISP student kromě práce na odborném tématu disertační práce absolvuje předměty z daných výukových okruhů (viz níže). V prvním ročníku je součástí ISP příprava tezí disertační práce, které jsou předloženy školiteli a oborové komisi (radě), a téma disertační práce je studentem představeno na oborovém (zoologickém nebo hydrobiologickém) semináři. V průběhu standardní délky čtyřletého studia student navštěvuje hydrobiologický seminář a každý akademický rok v rámci něj prezentuje dosavadní výsledky své disertační práce. V průběhu studia je doporučeno realizovat zahraniční stáž/pracovní pobyt v doporučeném rozsahu min. 2 měsíce.

Kontrola studia a jeho řádné ukončení

Plnění povinností studenta stanovených ISP kontroluje školitel a na konci každého akademického roku připraví v ISu MU písemné hodnocení. V případě veřejného zasedání oborové komise mají studenti povinnost referovat o průběhu svého studia a ve spolupráci se školitelem připravit shrnutí dosavadního průběhu studia a budoucího pokračování. Kromě splnění všech povinností, uvedených v individuálním studijním plánu, musí student doložit při uzavření studia (před vykonáním SDZ a obhajobou) nejméně jednu aktivní účast na oborové mezinárodní konferenci s aktivním vystoupením v angličtině, popř. v jiném mezinárodním konferenčním jazyce, vždy s následnou diskuzí. Student musí být publikačně aktivní a musí mít minimálně 2 publikace vztahující se k tématu disertační práce v časopise s přiděleným IF (zařazeném do databáze Thomson - Web of Science), z nichž alespoň u jedné je prvním autorem. Řádné ukončení studia se řídí Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační prací musí být originální dílo vzniklé během doktorského studia pod odborným vedením školitele, které přináší v rámci daného zaměření nové poznatky. Práce může obsahovat poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být jasně označeny, např. citací. Podstatná část výsledků práce získané během doktorského studia musí být v době předložení disertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF (jedna může být ve fázi „accepted“, minimálně 2 IF publikace). V případě jen dvou publikací je vyžadováno předložení dalších rukopisů a podrobných komentářů. Dosažené výsledky také musí být prezentovány na mezinárodní vědecké veřejnosti (aktivní konferenční vystoupení, viz výše). Disertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky. Práce se standardně člení na úvod, metodické části, výsledky, diskuzi, závěry a seznam literatury, musí být předložen i abstrakt v českém/slovenském a anglickém jazyce. Rozsah práce není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu lze doporučit a je preferována disertační práce předložená formou souboru publikací (standardem jsou tři až čtyři publikace a zaslané rukopisy). Vždy ale musí být opatřena jednotícím a vyčerpávajícím vědeckých komentářem daného tématu a výsledků tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo, včetně odkazů na relevantní odbornou literaturu. V případě kolektivně získaných výsledků, musí disertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). Práce musí být svázaná v pevné a nerozebíratelné vazbě. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení elektronické verze práce v Informačním systému MU. Autoreferát není vyžadován. Disertaci posuzují minimálně dva oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo jejím ekvivalentem (CSc., Dr.), alespoň jeden z nich není zaměstnancem MU.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška (SDZ) vychází z oboru a tématu disertační práce doktoranda, členové komise pro SDZ pokládají otázky ze souvisejících disciplín. Student v rámci SDZ komisi stručně představuje téma své disertační práce a následně odpovídá na otázky navazující na jeho odbornou práci a na otázky zaměřující se na znalosti oborů hydrobiologie, limnologie a biologie vodních organismů. Jedná se zejména o prověřování celkového rozhledu studenta, jeho detailní přehled v tématech souvisejících s disertační prací, schopnosti samostatně formulovat hypotézy a metodiky, a jeho informovanosti o nejnovějších poznatcích daného oboru a problematiky.

Okruhy témat disertačních prací

 • Biodiverzita na různých prostorových i časových škálách a ve vztahu k faktorům prostředí
 • Biotické interakce a trofické vztahy v modelových biotopech
 • Bioindikace stavu prostředí a hodnocení vlivu antropických činitelů na vodní ekosystémy
 • Analýza genetické diverzity ve vztahu k podmínkám prostředí a historickým procesům
 • Struktura a funkce společenstev v přírodních a silně ovlivněných biotopech
 • Životní strategie vodních organismů v závislosti na prostředí

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán je koncipován tak, aby zahrnoval:

 1. Předměty rozšiřující znalosti širšího oboru nad rámec studia v magisterském studijním programu si student vybírá dle pokynů školitele a absolvuje alespoň jeden předmět v prvním a druhém semestru.
 2. Předměty prohlubující specializované znalosti si student vybírá z nabídky přírodovědecké nebo dalších fakult MU po konzultaci se školitelem. K výběru jsou jen předměty, které student neabsolvoval dříve, a které mají akreditaci k výuce v doktorském studijním programu, včetně zahraničních předmětů. V každém semestru v období od prvního po šestý semestr student absolvuje zpravidla jeden předmět.
 3. Předměty prokazující jazykovou kompetenci studenta student získá zkouškou z cizího jazyka (akademická angličtina, angličtina pro biology apod.) nebo anglickou přednáškou na mezinárodní konferenci.
 4. Student navštěvuje hydrobiologický seminář po dobu 8 semestrů. Ve zdůvodněných případech, např. u kombinovaného studia nebo u zahraničních studentů, může školitel navrhnout jinou formu této aktivity. Školitel může určit účast na seminářích i v dalších semestrech nebo také na některém z oborových seminářů.
 5. Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských studijních programech. Student se podílí na přípravě a vedení praktických laboratorních nebo terénních cvičeních s příslušným učitelem. Minimální rozsah této aktivity je 2 vyučovací hodiny týdně v průběhu prvního až šestého semestru nebo odpovídající doba u laboratorních cvičení v bloku a cvičení v terénu.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174308 od 2.8.2011