Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Stručná charakteristika oboru

Obor Mikrobiologie je zaměřen na studium fenotypových a genotypových vlastností prokaryotních (bakterie, archaea) i eukaryotních (kvasinky, vláknité houby) mikroorganismů. Zahrnuje rovněž vliv těchto organismů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů. Obor integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci či typizaci klinicky, environmentálně a technologicky významných mikroorganismů.

Profil absolventa oboru

Po praktické i teoretické stránce by měl absolvent zvládnout principy a aplikační možnosti mikrobiologie. V průběhu studia získá absolvent nové znalosti a dovednosti včetně širokého informačního spektra ve zvolené oblasti, která je předmětem jeho disertační práce. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Absolventi doktorského studia oboru mikrobiologie PřF MU nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, v ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských a veterinárních podniků, a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč musí prokázat velmi dobré znalosti obecné mikrobiologie, molekulární biologie a biochemie vztahující se k tématu navržené disertační práce. Uchazeč předkládá stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém stanoví téma, pojmenuje možné problémy a navrhne metodické přístupy k řešení. Klíčovým předpokladem k doktorskému studiu je dobrá znalost anglického jazyka, které mu umožní nejen sledovat odbornou literaturu, ale i pohovořit o své odborné práci.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, ve kterém komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-100 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-90 bodů). Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 85 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálních studijních plánů (ISP), které jsou pro každý semestr dopředu upřesňovány studentem spolu se školitelem a jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. ISP jsou sestavovány tak, aby student úspěšně absolvoval studium v průběhu standardní doby studia a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za absolvování odborných předmětů a kurzů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru (doporučeny kurzy v angličtině). Student má povinnost během standardní doby studia (4 roky) získat 240 kreditů.

Během studia pracuje student zejména na disertační práci (XD100) jejíž kreditová hodnota během studia narůstá (120 – 160 kreditů při čtyřletém studiu). V prvním ročníku studia se student m.j. věnuje detailnímu studiu literatury (XD101) ze kterého následně vypracuje rešerši (XD104), kterou předloží školiteli (doporučeno v angličtině). Jako rešerši může školitel uznat studentem vypracované „Teze disertační práce“ předložené k teoretické SDZ. V průběhu standardní čtyřleté doby mají studenti povinnost aktivní účasti na specializovaných seminářích a dále musí prokázat odbornou kompetenci v angličtině (XD106) (např. absolvování kurzu anglického jazyka a/nebo odborná přednáška v angličtině na odborném fóru).

V prvních čtyřech semestrech studia mají studenti povinnost pomoci při výuce (XD102) i případné další povinnosti (pomoc při pořádání odborných akcí, exkurzích, letních školách apod.). Jedenkrát v průběhu studia má student povinnost realizovat zahraniční stáž (XD103) nebo zahraniční pracovní pobyt (XD110) v minimálním rozsahu 1 měsíc (1 měsíc = 10 kr, 1semestr = 30 kr). Optimálně v průběhu 5. semestru student podá žádost o vykonání teoretické státní doktorské zkoušky a ISP v dalších semestrech předepisuje zejména práci na dizertaci a přípravu cizojazyčných publikací (XD105).

ISP pro studenty v kombinované formě sestavuje školitel se studentem přiměřeně tak, že pro každý semestr může stanovit alternativní povinnosti/úkoly jako jsou například příprava zvláštní přednášky pro seminář, zpracování rešerše, vypracování materiálů nebo úloh pro výuku nebo cvičení, ad hoc pomoc při organizaci letních škol, dnů otevřených dveří apod.

Na konci každého semestru je zhodnocena realizace ISP. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise a/nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do následujícího semestru.

podmínky pro teoretickou státní doktorskou zkoušku

Při státní doktorské zkoušce je požadován širší přehled a orientace studenta v oboru; jsou kladeny otázky z mikrobiologie, molekulární biologie, virologie, ekologie mikroorganismů, biochemie a jedné nebo více oblastí zahrnujících vědecký problém řešený v disertační práci. Uchazeč nemusí prokázat znalost všech detailů, ale především dobrou orientaci v dané problematice. Teoretickou statni doktorskou zkoušku může student vykonat nejdříve v 5. semestru studia a po splnění výše uvedených povinností, tedy:

  • zápočet za XD100 v každém semestru
  • absolvování předmětů rozšiřujících širší znalosti oboru a předmětů rozšiřujících specializaci
  • minimálně 1x zápočet XD101
  • minimálně 4x zápočty XD102
  • minimálně 1x zápočet XD106
  • zápočty za oborové semináře
  • minimálně 1x zápočet XD104 (nebo „Teze“)

Pokud se teoretická zkouška koná odděleně od obhajoby dizertace, vypracuje student „Teze disertační práce“ v rozsahu cca 10 – 20 stran textu. Teze se předkládají předsedovi oborové komise cca 1 týden před teoretickou SDZ v počtu 4 kopií.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě, je psána v českém nebo anglickém jazyce (pokud je část práce realizována v zahraničí a školitel s tím souhlasí). Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články.

Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu 10 - 20 stran a ucelenou statí v rozsahu 10 – 20 stran textu (bez referencí), které jednotlivé články logicky propojí a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků. Disertační práce povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich a procentuální autorský podíl.

Disertační práce ve formě rukopisu (30-40 stran textu bez přiložených článků a seznamu literatury) musí být v příloze doplněna publikovanými články odpovídající požadavkům oborové komise.

Oborová komise Mikrobiologie stanovuje jako minimální podmínku nutnou k předložení disertační práce k obhajobě:

  • tři impaktované články dle ISI WOS se sumární hodnotou IF z těchto tří článků alespoň 2,5 
  • nejméně u dvou impaktovaných článků je doktorand prvním autorem a současně všechny články obsahově souvisí s předloženou prací

U disertační práce, která vyhovuje právě jen minimálním požadavkům, posuzuje komise pečlivě a kriticky celkovou kvalitu výsledků a zpravidla výsledek hodnotí sníženou známkou.

Informace o individuálním studijním plánu

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173824 od 2.8.2011