Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Stručná charakteristika oboru

Moderní genetika spojuje v současné době původní tři základní odvětví: klasickou genetiku, molekulární genetiku a genetiku populací. Studuje přitom jednak samotné mechanismy dědičnosti a zároveň využívá těchto znalostí ke zkoumání základních biologických procesů a jevů. Doktorské studium oboru genetika na PřF MU je obecně zaměřeno na studium genomů eukaryot ve vztahu k normální a patologické funkci genů. Toto studium zahrnuje jak zástupce rostlin, tak živočichů včetně člověka. U rostlin je zaměřeno zejména na molekulárně genetickou analýzu genů (včetně genů cizorodých) a studium jejich exprese u modelových i hospodářsky významných rostlin (Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum, Silene sp., Hordeum aj.). U živočichů je výzkum obecně zaměřen na genetickou strukturu populací a speciálně v populacích člověka na molekulární diagnostiku prenatálních a postnatálních genetických patologických stavů, genetiku hematologických či solidních nádorů a na detekci genetických faktorů asociovaných s některými polygenně založenými chorobami.

Profil absolventa oboru

Absolvent oboru Obecná a molekulární genetika DSP Biologie získá během prvního roku studia teoretické znalosti širšího zaměření, jako je například metodologie biologických věd, biostatistika, analýza rizik, ochrana životního prostředí, biotechnologie apod. Po celou standardní dobu studia pak absolvuje předměty, které prohlubují jeho znalosti v oboru genetika a speciálně v problematice zaměření disertační práce. Tyto specializované přednášky a kurzy připravují absolventa na samostatnou aplikaci poznatků a metod ve výzkumné činnosti. Studijní program je zaměřen také na to, aby absolvent dovedl publikovat své výsledky a přednášet na seminářích a vědeckých fórech nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Absolventi DSP Biologie oboru Genetika najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu jako samostatní vědečtí pracovníci, především v ústavech AV ČR, ve zdravotnictví a v mnoha dalších resortech.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč, který se přihlásí na konkrétní téma disertační práce, složí v termínu předepsaném fakultou přijímací zkoušku. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, ve kterém komise ověřuje úroveň odborných znalostí z obecné a molekulární genetiky, předpoklady k samostatné vědecké práci, schopnost uvádět poznatky do obecných souvislostí (0-200 bodů) a schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce (0-100 bodů). Zkouška je zvláště zaměřena na téma předpokládané disertační práce. Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 120 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studium v DSP je uskutečňováno formou individuálních studijních plánů (ISP), které jsou pro každý semestr dopředu upřesňovány studentem spolu se školitelem. ISP určuje časové rozložení studia tak, aby jej student úspěšně absolvoval v průběhu standardní doby studia tří až čtyř let a aby optimálně v prvních čtyřech semestrech získal potřebné kredity za (i) absolvování odborných předmětů a kurzů, (ii) aktivní účast na oborových seminářích, (iii) prokázání odborných kompetencí v angličtině (např. absolvováním kurzu anglického jazyka a/nebo odbornou přednáškou na odborném fóru), (iv) za pomoc při výuce i případné další povinnosti. Na konci každého semestru je zhodnocena realizace ISP školitelem a výsledek hodnocení je zaznamenán prostřednictvím aplikace IS MU. V případě, že student neplní podmínky ISP, může školitel, oborová komise a/nebo oborová rada vyslovit nesouhlas s postupem do semestru následujícího.

Individuální studijní plán

Podle Studijního a zkušebního řádu MU, část IV, čl. 30 je hlavní součástí studijního plánu systematická tvůrčí vědecká práce na tématu disertační práce. Jako součást individuálního studijního plánu student absolvuje nejméně v předepsaném rozsahu:

 1. předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec Mgr. studia
 2. předměty prohlubující znalosti specializace studované v rámci DSP
 3. specializované odborné semináře
 4. pomoc při zajišťování praktické výuky v bakalářském a magisterském studiu
 5. vypracování tezí disertační práce
 6. přednesení výsledků své práce na mezinárodně uznávaném odborném fóru v anglickém jazyce

Společně se školitelem vypracuje doktorand individuální studijní plán na celé období studia, který je koncipován v souladu s pravidly pro Doktorský studijní program Biologie (uvedenými např. ve Studijním katalogu). Dále na začátku každého semestru vyplňuje doktorand návrh semestrální náplně schvalovaný školitelem. Konkrétní individuální studijní plán sestavuje školitel spolu se studentem tak, aby odpovídal požadavkům na obsah státní doktorské zkoušky a potřebám zadaného tématu disertační práce.

            Studium může mít formu prezenční nebo kombinovanou (při zaměstnání). Doktorand v prezenční formě studia si v každém semestru po celé studium zapisuje povinný předmět Doktorský seminář UEB (předmět Bi0100 a Bi0101) Podmínkou získání zápočtu je účast na nejméně 3 akcích semináře v každém semestru. Doktorand v kombinované formě studia nemá Doktorský seminář UEB povinný. Dalším povinným kurzem je seminář MU Life Sciences Series (XD010 a XD011). Student má povinnost zapsat si tento kurz alespoň ve 4 semestrech v průběhu studia. Podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr. První 4 semestry je v prezenční formě studia požadována pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu (předmět XD102) (cvičení, semináře či exkurze v předmětech garantovaných ÚEB nebo jejich školiteli).                             V průběhu studia má doktorand povinnost pravidelně prezentovat své výsledky na seminářích a vědeckých konferencích a alespoň jednou přednést přednášku v anglickém jazyce (XD106) na mezinárodně uznávaném fóru. Doporučená je v kterémkoli semestru zahraniční stáž (XD110).

            Školitel nese hlavní zodpovědnost za průběh a vedení studenta v DSP a dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Poskytuje písemně, alespoň jednou ročně, zprávu o průběhu školení a práce doktoranda. Plnění individuálního plánu je hodnoceno školitelem každý semestr a výsledek hodnocení je zaznamenán prostřednictvím aplikace IS MU. Minimálně jednou za rok hodnotí výkony studentů oborová komise.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorskou zkoušku může student vykonat nejdříve v 5. a maximálně 7. semestru studia po splnění všech povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu v předchozích semestrech.

Předměty SDZ - obecné:

 • Obecná genetika
 • Molekulární genetika 
 • Genetika populací
 • Vývojová genetika
 • Genové inženýrství
 • Metody molekulární genetiky

Předměty SDZ - speciální (podle zaměření disertační práce):

 • Lékařská genetika
 • Genetika živočichů
 • Genetika rostlin
 • Cytogenetika,
 • Mutageneze
 • Genetika kvantitativních znaků
 • případně další

Základní literatura:

SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 2. akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8613-5.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Formy disertačních prací

Student DSP si pro zpracování své disertační práce zvolí jednu z následujících dvou forem a tuto svoji volbu explicitně uvede v přihlášce k obhajobě u názvu disertační práce:

A) Plnotextová disertační práce

 • představuje ucelené zpracování zadaného tématu disertační práce
 • povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura (kapitoly Výsledky a Diskuse nelze slučovat)
 • publikace studenta DSP vztahující se k zadanému tématu disertace nejsou součástí disertační práce a do výtisku nesmí být zařazeny ani formou příloh; všechna prezentovaná experimentální data musí být součástí kapitoly Výsledky
 • přehled publikační aktivity student doloží seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací
 • publikace vztahující se k disertační práci se předkládají komisi jako samostatné materiály a student je odevzdá na oddělení VaV spolu s disertační prací
 • předpokládaný celkový rozsah této formy disertační práce je minimálně 80 stran textu (bez seznamu použité literatury) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

B) Komentovaný soubor publikací

 • představuje ucelený soubor nejméně 3 původních vědeckých článků, na nichž se student autorsky podílel a jejichž obsah pokrývá zadané téma disertační práce; součástí souboru mohou být i přehledové práce (reviews), tyto články se však nezapočítávají do minimálního limitu 3 článků
 • povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuse, Závěr, Literatura (výsledky a diskuse jsou povinně sdruženy do jedné kapitoly, jejímž smyslem je prezentovat dosažené výsledky v kontextu již publikovaných poznatků – reference na konkrétní publikaci se vkládají i k vlastním výsledkům)
 • část Materiál a metody se nezařazuje vzhledem k tomu, že dostatečné informace by měly být obsaženy v komentovaných publikacích
 • do komentovaného souboru publikací mohou být zařazeny pouze již zveřejněné články nebo manuscripty již odeslané k recenznímu řízení (dosud neodeslané manuscripty zařadit nelze), v případě zařazení odeslaných manuscriptů je nutno doložit potvrzení o jejich přijetí k recenznímu řízení na oddělení VaV
 • pro každou z komentovaných publikací student uvede svůj procentuální autorský podíl na publikaci a dále samostatně (mimo disertační práci) doloží evidenční list potvrzený školitelem a korespondenčním autorem, kde jsou explicitně uvedeny procentuální autorské podíly všech spoluautorů. Evidenční list student odevzdá společně s disertační prací na oddělení VaV
 • přehled publikační aktivity student doloží seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací
 • předpokládaný rozsah této formy disertační práce je 30-40 stran textu (bez seznamu použité literatury a bez přiložených článků) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

Nároky na publikace, které jsou součástí disertační práce

Minimální podmínkou nutnou k předložení disertační práce k obhajobě je, aby část jejích výsledků byla publikována (nebo byla přijata k publikaci) v mezinárodním recenzovaném odborném časopise s impaktovým faktorem jedna nebo vyšším (dle databáze ISI Journal Citation Reports), u kterého je doktorand prvním autorem. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich. Podmínku publikace v mezinárodním recenzovaném časopise nelze nahradit jinou formou odborného sdělení (příspěvky na kongresech, abstrakta, apod).

Školitel disertační práce

Funkci školitele doktorské disertační práce může vykonávat pouze takový pracovník, který dlouhodobě vykonává vědeckou a pedagogickou práci a publikuje původní vědecké články v oboru buněčné a molekulární biologie. V jednom roce může daný školitel přijmout maximálně tolik studentů DSP, kolik má v tříletém průměru ročně publikací v časopisech s IF=1 nebo >1.

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený plán studia:

1. rok - Podzimní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0100

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD011*

MU Life Sciences Seminar

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

11

0/0

z

XD101

Studium literatury

PV

5

0/0

z

XD102

Pomoc při výuce

P

2

0/0

z

* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta optimálně za celkem 8 kreditů.

1. rok - Jarní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0101

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD010*

MU Life Sciences Seminar

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

15

0/0

z

XD101

Studium literatury

PV

3

0/0

z

XD102

Pomoc při výuce

P

2

0/0

z

* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr.

Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta optimálně za celkem 6 kreditů.

2. rok - Podzimní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0100

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD011*

MU Life Sciences Seminar

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

19

0/0

z

XD101

Studium literatury

PV

3

0/0

z

XD102

Pomoc při výuce

P

2

0/0

z

* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta minimálně za 2 kredity.

2. rok - Jarní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0101

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD010*

MU Life Sciences Seminar

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

20

0/0

z

XD101

Studium literatury

PV

2

0/0

z

XD102

Pomoc při výuce

P

2

0/0

z

* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta minimálně za 2 kredity.

3. rok - Podzimní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0100

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

21

0/0

z

XD101

Studium literatury

PV

5

0/0

z

Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta minimálně za 2 kredity.

3. rok - Jarní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0101

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

21

0/0

z

XD106

Odborná přednáška v cizím jazyce

PV

5

0/0

z

Studenti si dále dle vztahu k tématu své disertační práce povinně zvolí další předměty zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující specializované znalosti studenta minimálně za 2 kredity.

 

4. rok - Podzimní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0100

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

23

0/0

z

XD105

Příprava publikace

PV

5

0/0

z

4. rok - Jarní semestr

kód

název předmětu

typ

kredity

rozsah

ukončení

Bi0101

Doktorský seminář ÚEB

P

2

0/2

z

XD100

Příprava disertační práce

PV

23

0/0

z

XD105

Příprava publikace

PV

5

0/0

z

Předměty doporučené k zápisu v 5.- 8. roce:

Bi0100, Bi101 Doktorský seminář ÚEB
XD101 Studium literatury
XD100 Příprava disertační práce
XD105 Příprava publikace

Možná alternativa v kterémkoliv semestru:

XD 103 Zahraniční stáž: 1 týden = 5kr, 1 měsíc =10 kr., 1 semestr=30 kr.
Předměty XD 105 Příprava publikace a XD106 Odborná přednáška v cizím jazyce mohu být alternativně zařazeny v kterémkoliv semestru dle průběhu disertační práce.

Studenti si vybírají předměty v rámci individuálního studijního plánu z nabídky předmětů Přírodovědecké fakulty vhodných pro studenty doktorského studia. Kromě toho si studenti mohou vybrat další kurzy, speciální přednášky, semináře apod. dle aktuální nabídky, a to i na jiných                    fakultách/universitách.

Za předměty prohlubující znalosti specializace studované v rámci DSP jsou považovány předměty z tematických okruhů oblasti vzdělávání Biologie vztahující se k tématu disertační práce. Jako předměty rozšiřující a prohlubující širší znalosti vědního oboru si studenti volí předměty vztahující se k tématu disertační práce okrajově, popř. některé předměty vedoucí k prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí, tzv. soft skills předměty, mezi které patří např. S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4003 Vedení vědecké kariery, S4004 Financování výzkumu – trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – přednáška, S5040 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – praktický kurz.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173820 od 2.8.2011