Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé materiály

Stručná charakteristika oboru

Obor „Pokročilé materiály“ poskytne studentům znalosti a dovednosti zaměřené zejména na pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. Tato oblast zahrnuje pokročilé metody přípravy pokročilých materiálů a multifunkčních kompozitů s polymerními, keramickými a kovovými matricemi, na charakterizaci jejich struktury na různých rozměrových úrovních, na kvantifikaci vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi těchto materiálů. Součástí oboru jsou i aplikace pokročilých materiálů v lékařství, strojírenství, elektrotechnice, energetice a chemii.

Profil absolventa oboru

Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých vědeckých problémů výzkumných a vývojových institucí a průmyslové praxi. Absolvent bude schopen na potřebné úrovni aplikovat pro další rozvoj oboru na pracovištích svého dalšího působení (akademických a vědeckých institucích a institucích realizační oblasti) a přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti výstupů výzkumné a aplikační oblasti těchto institucí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent tohoto oboru získá solidní schopnosti a dovednosti působit ve vědeckých a výzkumných centrech nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

(A) Odborné požadavky:

 • Zájem o vědeckou práci ve fyzice a schopnost fyzikálního myšlení.
 • Všeobecné znalosti fyziky v rozsahu standardního magisterského stupně fyziky nebo příbuzného oboru.

(B) Jazykové požadavky:

 • Schopnost studia odborných fyzikálních textů v anglickém jazyce. Schopnost písemné a ústní komunikace na odborná témata v angličtině, případně v dalších světových jazycích.

(C) Další požadavky:

 • Motivační rozprava o představě uchazeče o tématu disertační práce.

Hodnocení přijímací zkoušky a nutné podmínky pro přijetí:

 • Část (A) … dosažení 40 bodů z 60 možných
 • Část (B) … dosažení 20 bodů ze 40 možných
 • Část (C) … nebodována

 

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Student je povinen absolvovat alespoň jednu krátkodobou zahraniční stáž a publikovat výsledky své disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise.

Informace o individuálním studijním plánu

Pravidla pro sestavení individuálního studijního plánu v DSP Pokročilé materiály a nanovědy

Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Předmět Kód předmětu semestr kredity/sem
Odborný seminář (seminář ÚFKL) F6720 1-8 2
Přednáška v cizím jazyce XD106 1x za studium 2-10
Příprava disertační práce XD100 1-8 15-30
Studium literatury XD101 1-6 5
Pomoc při výuce XD102 1-4 5-10
Příprava publikace XD105 1-8 10

Standardní doba studia jsou čtyři roky. Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který na začátku každého akademického roku sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem.
Důraz je kladen na výchovu k samostatné vědecké práci a na intenzivní plnění zadání disertační práce.
Z počátku studia je kladen důraz na odbornou angličtinu, pomoc při výuce. Postupně těchto povinností ubývá a převažuje příprava publikace a zejména příprava disertační práce. Trvale se doporučuje účast na speciálním semináři včetně aktivní účasti. Za optimální se považuje roční zahraniční stáž, případně i delší.
Kompetenci v odborné angličtině musí student prokázat získáním zápočtu za cizojazyčnou publikaci v renomovaném zahraničním časopise a přednesením přednášky v angličtině na kvalifikovaném odborném fóru.
Během studia by měl také student získat alespoň 20 kreditů za předměty rozšiřující odborný základ. Předměty si student může zapisovat na MU i na VUT.

Seznam volitelných předmětů:
 • Advanced Topics in Polymer Physics
 • Biokeramické materiály a biokompozity
 • Degradace a stabilita polymerů
 • Fracture behaviour of polymers
 • Koloidy, povrchy a katalýza
 • Metody elektronové mikroskopie
 • Metody rentgenové strukturní analýzy
 • Mikromechanika deformace a lomu pokročilých materiálů
 • Neoxidová keramika
 • Piezoelectric materials and their applications
 • Pokročilé syntézy nanočásticových keramických materiálů
 • Polymer composites
 • Polymers in Medecine
 • Speciality Polymer Synthesis
 • Technologie pokročilé keramiky
 • Vysokoteplotní procesy v anorganických materiálech

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172704 od 2.8.2011