Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor je určen pro studenty s vyhraněným zájmem o teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku, matematické modelování nebo o jejich aplikace. Poskytuje teoretické studium základních principů a metod teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, statistické analýzy dat a matematického modelován. Umožní studentovi hluboké proniknutí do speciálních partií uvedených teorií a student bude seznámen s moderními metodami zpracování dat, deterministického a stochastického modelování včetně využití nejmodernějších výpočetních systémů.

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání v moderních aplikovaných i teoretických odvětvích soudobé matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti, deterministického nebo stochastického modelování a připravit je na vědeckou práci v těchto oborech. Dále naučit je tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet metody analýzy dat, vytvářet příslušný software a popisovat reálné děje pomocí pravděpodobnostních, deterministických nebo stochastických modelů.

Profil absolventa oboru

Absolvent získá dobré teoretické znalosti pro práci v teoretickém i aplikovaném výzkumu. Bude umět tvůrčím způsobem provádět deterministické nebo stochastické modelování reálných dějů, bude schopen samostatné vědecké práce v matematické statistice, teorii pravděpodobnosti, v deterministickém nebo stochastickém modelování. Najde uplatnění v ústavech a institucích, kde se vyžadují konstrukce modelů reálných procesů, kde se vytváří moderní specializovaný statistický software, a v ústavech, které jsou zaměřeny na teoretický výzkum v oblasti pravděpodobnostních a matematicko-statistických metod.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Absolvent magisterského studia matematika nebo aplikovaná matematika nebo studia jiného oboru v kombinaci s matematikou. Výjimečně může být přijat ke studiu i absolvent magisterského studia jiného oboru, ale musí být obeznámen s teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky v rozsahu, který odpovídá základním kurzům magisterského studia matematiky nebo aplikované matematiky, popřípadě si musí tyto kurzy na začátku studia doplnit. Aktivní znalost cizího jazyka, preferována je angličtina, a dále pasivní znalost dalšího cizího jazyka. Pro přijetí musí uchazeč získat min. 120 bodů/200 (odborné znalosti 60 bodů/100, jazykové znalosti 60 bodů/100) bodů.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium.
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře. Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Znalost teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a příbuzných oborů podle zaměření disertační práce. Rozsah státní doktorské zkoušky je určen podle absolvovaných předmětů a budou vybrány 3 předměty tak, aby byl pokryt studovaný vědní obor a specializace a na tyto předměty bude směrována zkouška. Obvykle bude rozsah zkoušky specifikován zadáním kapitol z příslušných monografií. Předměty se vybírají z tohoto seznamu: Parametrická statistická inference, Neparametrická statistická inference a vyhlazování. Regresní modely, Výpočetní statistika a mnohorozměrná statistická analýza, Teorie pravděpodobnosti, Deterministické procesy. Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat původní a v zahraničí publikované výsledky nebo výsledky přijaté k publikaci. Mohou být teoretického charakteru nebo představovat originální aplikaci. Disertant musí prezentovat některé výsledky své vědecké práce na mezinárodních konferencích.

Okruhy témat disertačních prací:

  • Analýza přežití a regresní modely pro události v čase.
  • Jádrové vyhlazování a statistická inference pro sférická data.
  • Stochastické modely v neurovědách.
  • Analýza funkcionálních, prostorových a časo-prostorových dat.
  • Statistická inference v životném a neživotném pojištění.
  • Kvalitativní vlastnosti řešení stochastických diferenciálních rovnic.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172710 od 2.8.2011