Doktorské studium

Studijní obor Strukturní biologie

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor Strukturní biologie je moderní interdisciplinární a významně metodologicky zaměřený obor nabízející zájemcům studium z oblasti výzkumu struktury a funkce biologicky aktivních makromolekul - proteinů, nukleových kyselin a jejich funkčních komplexů. Informace o prostorovém uspořádání biomolekul dohromady s informací o jejich chování a funkci v živém systému jsou podkladem k definování jejich úloh ve fyziologických stejně jako patologických procesech v živých organizmech, a proto jsou středem zájmu výzkumu v mnoha světově významných vědeckých týmech, z výsledků jejichž bádání se rekrutují průlomové objevy dnešní doby.

Vzhledem k výjimečně kvalitní infrastruktuře, která je spojena s projektem CEITEC je studentům oboru Strukturní biologie od počátku jejich studia umožněno využívat široké spektrum metod s různým prostorovým a časovým rozlišením (např. rentgenovou difrakci monokrystalů, nukleární magnetickou resonanci, kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii apod.) v rámci čehož získají taktéž praxi ve vyhodnocování a interpretaci naměřených výsledků. Stejně tak studenti získají přehled a praktickou zkušenost z funkčních esejích, často založených na in-vitro studiích využívajících nejrůznější metody molekulární biologie, biochemie a biofyziky a v neposlední řadě se naučí využívat komplementární informace k experimentálním studiím, které přinášejí teoretické metody zahrnuté ve vědních disciplínách chemo- a bioinformatika.

Profil absolventa oboru

Absolvent studijního oboru Strukturní biologie získá komplexní zkušenosti v řešení výzkumných projektů z různých vědních oblastí spadajících do Life Sciences. Cílem je připravit kvalitního profesionála v dané oblasti, který kromě získání nezbytného vzdělání bude schopen samostatně navrhnout a řešit významné vědecké projekty včetně jejich finančního zajištění. Bez problémů se bude moci zapojit do mezinárodních výzkumných týmů, čemuž budou odpovídat i jazykové schopnosti, které mu umožní v anglickém jazyce výsledky nejen sepsat ve formě vědeckého článku, ale taktéž diskutovat s vědeckými kapacitami po celém světě a úspěšně prezentovat své výsledky. Kromě toho, že mají studenti možnost vzdělání v moderním oboru s širokým polem uplatnění v různých oblastech biomedicínsky a biotechnologicky orientovaných firem je pro ně absolvování tohoto oboru zejména přípravou pro jejich další vědeckou karieru. Inovativní přístup k výuce společně vysoce kvalifikovaným a současným kurikulem je nejlepším předpokladem pro bezproblémové zapojení absolventů do významných mezinárodních výzkumných týmů.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu Strukturní biologie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia se znalostmi v oborech biochemie, molekulárně biologie, fyzikální chemie, farmacie a příbuzných. Předpokládá se při tom, že vybrané téma bude odpovídat odborným znalostem uchazeče. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Součástí přijímacího řízení je i ověření motivace a zaujetí pro vědu, společně s hodnocení uchazečových vědeckých návyků a uvědoměním si základních pravidel vědecké etiky. K přijetí se požaduje velmi dobrá schopnost komunikace v anglickém jazyce v oblasti práce s textem, k tomu slouží mimo jiné dotazníky prvního kola, ale i v oblasti mluveného jazyka, což bude prověřeno v pohovoru s přijímací komisí na vědecká témata.

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou uchazeči posouzeni na základě přijímacího dotazníku. Vybraní uchazeči jsou následně pozváni k osobnímu pohovoru se členy oborové komise a potenciálními školiteli.

Pro přijetí musí uchazeč získat min. 85/100 bodů:

 • odborné znalosti v oblasti věd o životě     min. 34 bodů/40
 • jazykové znalosti                                       min. 26 bodů/30
 • dodané materiály                                       min. 25 bodů/30

Maximální počet přijímaných studentů: 15

Elektronická přihláška je na https://is.muni.cz/prihlaska.

Povinné součásti přihlášky pro první kolo:

 • životopis (specifický formulář)
 • motivační dopis (specifický formulář)
 • prohlášení školitele (specifický formulář)
 • kopie diplomů (BSc., MSc.) a dodatky k diplomům / přepisy (do angličtiny či češtiny)
 • reference (specifický formulář)
 • certifikáty cizího jazyka (angličtina) – nepovinné
 • dva doporučující dopisy (specifický formulář bude zaslán dvěma doporučujícím (jedním z nich musí být školitel diplomové práce). Tyto doporučující dopisy jsou povinné a musí být zaslané doporučujícími na
 • Poplatek za přihlášku 600 CZK

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

K zdárnému absolvování studia je student povinen dosáhnout 240 kreditů a plnit schválené individuální plány studia a v pravidelných semestrálních a ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. K ukončení studia musí student publikovat výsledky disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise, přičemž doktorand je hlavním autorem alespoň u jedné vědecké publikace v časopise nacházejícím se v posouzení hodnoty impaktního faktoru v prvním kvartilu (Q1) daného vědeckého oboru. Pokud se prvoautorský článek nachází v časopise v Q2 a nižším, je potřeba k ukončení ještě alespoň dva další články v Q1 či Q2, kde je kandidát spoluautorem.

Disertační práci k obhajobě odevzdá student na oddělení VaV Přírodovědecké fakulty MU nejméně dva měsíce před plánovaným datem obhajoby. Disertační práce se předkládá elektronicky prostřednictvím IS MU a v 5 tištěných vyhotoveních ve formátu B5 (1 výtisk k archivaci na Přírodovědecké fakultě, 3 výtisky pro oponenty, 1 výtisk k archivaci na CEITEC MU).

Státní doktorská zkouška (SDZ) i obhajoba probíhají v anglickém jazyce a konají se v jednom dni. Pro SDZ určí školitel ve spolupráci s předsedou oborové komise 3 obecná témata, která nepokrývají tématiku vlastní disertační práce (mohou se jí dotknout, ale nesmí na ní stavět). Student je s určenými tématy seznámen a dle vlastního výběru k jednomu z nich připraví pro SDZ prezentaci v rozsahu cca 10 minut. Na prezentaci naváže diskuse ke zvolenému tématu a dále dotazy pokrývající oblast daného oboru na základě stanoveného sylabu okruhů témat pro státní doktorské zkoušky.

Po úspěšném složení SDZ následuje obhajoba vlastní disertační práce ve formě prezentace v rozsahu cca 20 minut, na kterou naváže diskuse, v níž se vyjasní dotazy oponentů a další dotazy členů komise. Zkušební komise má 7 členů – předseda, členové, oponenti. Nejméně 2 členové jsou externisté, jeden z oponentů musí být ze zahraniční instituce.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán celého studia i jeho upřesnění pro jednotlivé semestry – tzv. Semestrální náplň tvoří doktorand ve spolupráci se svým školitelem. Vzhledem k náročnosti oboru je žádoucí prezenční forma studia.

Při vytváření studijního plánu a při jeho plnění je třeba dodržet následující podmínky:

a) V rámci každého roku je třeba absolvovat přednášku C7777 Zacházení s chemickými látkami (bez kreditového hodnocení).

b) V každém semestru studenti povinně absolvují S5003 Oborový seminář – Strukturní biologie (4 kr., ukončeno zápočtem) a čtyřikrát (ve všech semestrech 1. a 2. roku studia) také S5010 Friday CEITEC PhD Seminar (2 kr., ukončeno zápočtem).

c) Doktorandi absolvují opakovaně (4x za studium) S5009 Výpomoc při výuce (1-10 kr. ukončeno zápočtem), kde asistují pověřeným vyučujícím při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských oborech.

d) Doktorandi si během svého studia musí zapsat a splnit předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou (2 - 10 kr. zakončeno kolokviem), kde prokáží svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.

e) Doktorandi si zapisují předmět S5007 Příprava disertační práce (ukončeno zápočtem, 5-30 kreditů, zápis opakovaně, celkem je třeba získat 160 kreditů) a předmět S5008 Vědecká publikace (ukončeno zápočtem, 2-10 kreditů, možno zapsat pouze jednou).

f) Doktorandi musí absolvovat minimálně 3 předměty na prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí, předměty tzv. měkkých dovedností (soft skills) - doporučeno absolvovat v průběhu prvních tří let studia. Mezi tyto předměty patří např. S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4002 Právo, etika a filozofie vědy, S4004 Financování výzkumu – trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or perish: The art of research and scientific writing – přednáška, S5040 Publish or perish: The art of research and scientific writing – praktický kurz a C2110 Operační systém UNIX a základy programování.

g) Doktorandi absolvují alespoň 4 předměty zaměřené na prohlubující znalosti ve vztahu k tématu disertační práce (hard skills) – doporučeno absolvovat v průběhu prvních dvou let studia.

h) Doktorandi musí v průběhu studia absolvovat stáž v rozsahu nejméně 10 pracovních dní (80 pracovních hodin). Stáž je organizována po dohodě se školitelem v rámci laboratoří CEITEC či institucí mimo CEITEC, nejvíce doporučovaná je stáž na zahraniční instituci. V případě absolvování stáže na instituci v ČR, si studenti zapisují předmět S5011 Internship (4 kr., ukončeno zápočtem) a doloží závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři. Předmět lze zapsat v semestru, kdy se stáž uskutečnila, nebo v semestru následujícím. V případě zahraniční stáže student před výjezdem eviduje stáž v aplikaci v IS a po úspěšném absolvování stáže doloží veškeré dokumenty nutné pro uznávání zahraničních stáží a požádá o uznání předmětu XD110 Zahraniční pracovní pobyt. http://www1.sci.muni.cz/cz/Pobyty-a-staze/Uznavani-stazi

i) Doktorandi se musí účastnit každoročního veřejného hodnocení své práce v rámci Dne doktorského studia (PhD Day).

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174583 od 2.8.2011