Doktorské studium

Studijní obor Zoologie

Stručná charakteristika oboru

Podmínky vycházejí z nadřazených dokumentů, jako je Zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity a další pravidla pro vytváření studijních plánů, včetně kreditového systému. V této rovině ho upravuje Oborová rada DSP Biologie, ustavená podle vnitřního předpisu fakulty. Vzhledem k existenci příbuzných oborů Biologie, které se také zabývají živočichy, částmi jejich těl nebo jejich životními funkcemi, jsou na PřF akreditovány i příbuzné obory a specializace DSP, jako je studium živočišných cizopasníků (viz DSP Parazitologie), vodních bezobratlých živočichů (viz DSP Hydrobiologie), imunologie a fyziologie živočichů (viz DSP Fyziologie živočichů) a také DSP Ekologie.

V rámci Zoologie jsou studováni jedinci, populace, druhy a vyšší taxonomické a ekologické skupiny živočichů a jejich funkce v přírodě, používány jsou i metody zkoumající části živočišných těl, např. morfologické a morfometrické, karyologické nebo molekulárně biologické. Na rozdíl od lékařských, veterinárních a dalších příbuzných věd, považuje zoologie všechny živočichy významem za rovnocenné. Od paleozoologie se odlišuje zaměřením na recentní faunu, avšak věnuje pozornost i evoluci a příbuzenským vztahům jednotlivých druhů a vyšších taxonů. Podle zaměření studia se specializuje na taxonomii, evoluci, anatomii, ekologii, etologii apod.

Profil absolventa oboru

Absolvent DSP Zoologie je specializovaným biologem, avšak ve srovnání s Mgr. studiem získal vyšší kvalifikaci týkající se živočichů. Z obecné problematiky se klade důraz na znalost evoluční biologie, ekologie a fylogenetické taxonomie, míru znalostí určitých skupin živočichů a jejich teoretického a praktického aspektu. Uplatnění absolventů DSP Zoologie je zejména na vysokých školách, v ústavech AV ČR, přírodovědeckých odděleních muzeí, agenturách ochrany přírody, na správách národních parků a CHKO apod.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Základní podmínkou pro přijetí uchazeče o studium DSP Zoologie je ukončené magisterské vzdělání biologického směru (diplom Mgr., popř. Ing. z biologicky zaměřeného studia). Vlastní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, odborné a jazykové. V odborné části jsou prověřeny schopnosti uchazeče vědecky pracovat, jeho základní rozhled po biologii a zoologii a vlastní představa o řešení tématu dizertační práce. Mohou být rovněž prověřovány širší znalosti, jako je systém a ekologie živočichů apod. Součástí je i odborná rozprava v rámci užší specializace studenta. Jazyková část zkoušky probíhá formou konverzace týkající se specializace, dosavadních vědeckých výsledků studenta, profesního CV a podobných témat. Kromě zdůvodněných výjimek je tato část vedena v angličtině.

Pro přijetí musí uchazeč získat min. 60/100 bodů:

  • 1) odborné znalosti 30 bodů/50
  • 2) jazykové znalosti 30 bodů/50

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studenti plní své povinnosti především v Ústavu botaniky a zoologie PřF MU, mají-li externího školitele nebo na základě své specializace i v některých ústavech AV ČR v Brně (Ústav biologie obratlovců, Ústav živočišné fyziologie a genetiky). Studium bez stálé přítomnosti studenta na jednom z pracovišť může být řešeno pouze tzv. kombinovanou formou studia (tj. bez stipendia). U prezenčního studia existuje i možnost částečného studia v zahraničí, např. i pod tzv. dvojím vedením. Rovněž obhajoba pak může proběhnout na zahraničním pracovišti, a to za podmínek stanovených Studijním řádem MU.

Kontrola studia a jeho řádné ukončení

Plnění povinností studenta stanovených individuálním studijním plánem (viz dále) kontroluje školitel a na konci každého akademického roku připraví v ISu MU písemné hodnocení. Kromě splnění všech povinností, uvedených v individuálním studijním plánu, musí student odevzdat tézi (nebo literární rešerši) a doložit při uzavření studia (před vykonáním SDZ a obhajobou) nejméně jednu aktivní účast na oborové mezinárodní konferenci s vlastním orálním nebo posterovým vystoupením v angličtině, vždy s následnou diskuzí. Doporučuje se také zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíc. Student musí být publikačně aktivní a musí mít minimálně 2 publikace s IF, z nichž alespoň u jedné musí být prvním autorem. Řádné ukončení studia se řídí Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity.

Doktorská dizertace

Téma dizertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení, je součástí Individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení OR. Případné změny a úpravy během studia schvaluje OR na základě návrhu školitele. Nedílnou součástí studijního plánu je příprava tezí dizertační práce a krátké informativní vystoupení na specializovaném oborovém semináři k tématu práce. Alespoň jednou za rok student předkládá výsledky řešení své dizertační práce na společných seminářích ÚBZ. Školitel nese plnou odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské dizertace.

Dizertační prací musí být původní dílo vzniklé během DSP studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Minimálně část práce získaná během DSP studia musí být v době předložení dizertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF (nejméně ve fázi „accepted“, celkem 2 IF publikace, viz výše) a s dosaženými výsledky musí být seznámena mezinárodní vědecká veřejnost (aktivní konferenční vystoupení, viz výše). Dizertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky. Rozsah není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu je dizertace složen ze souboru publikací, opatřených jednotícím a vyčerpávajícím komentářem tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). V případě kolektivně získaných výsledků, musí dizertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení v ISu MU. Autoreferát není vyžadován. Dizertaci posuzují obvykle dva oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.).

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška vychází z oboru a tématu dizertační práce doktoranda, avšak členové komise pro SDZ mohou položit otázky z kterékoli související disciplíny. Kromě znalostí vycházejících z vlastní vědecké práce doktoranda, zaměřuje se zkouška jak na širší obor, např. Zoologie (bezobratlých nebo obratlovců), Ekologie (obecná i speciální) apod., tak i na oborovou specializaci (např. Entomologie, Ichtyologie, Ornitologie, Etologie apod.). Nejde ani tak o zjišťování detailních poznatků naučených zpaměti, ale o prověřování celkového rozhledu uchazeče, jeho schopnosti samostatně pracovat v oboru a jeho zájmu o nejnovější informace. 

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a zakončení. Při vytváření i plnění studijního plánu spolupracuje student se školitelem. Plán studenta DSP má přednost před harmonogramem akademického roku. Kromě práce na doktorské disertaci, absolvuje student DSP výukové okruhy (viz dále). Individuální studijní plán je koncipován tak, aby zahrnoval:

1. Předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu. Tyto předměty si zapisuje student DSP podle pokynů školitele. Kurzy student absolvuje v prvním až druhém semestru, v každém z těchto semestrů absolvuje zpravidla jeden předmět patřící do této skupiny.

2. Předměty prohlubující specializované znalosti. Tyto předměty si zapisuje student DSP dle vlastního zájmu, vždy však po konzultaci se školitelem. Vybírají se pouze předměty, které student dosud neabsolvoval, a to z nabídky domovské fakulty nebo jiných pracovišť, která mají akreditaci k výuce v DSP, včetně zahraničních. Kurzy student absolvuje v prvním až šestém semestru, v každém z těchto semestrů absolvuje zpravidla jeden předmět patřící do této skupiny.

3. Předměty osvědčující jazykovou vybavenost studenta. Svou schopnost aktivní komunikace v odborné problematice prokáže zkouškou z cizího jazyka (zpravidla z angličtiny) nebo jiným adekvátním způsobem, např. cizojazyčným referátem (obvykle anglicky) na mezinárodní konferenci (viz dále).

4. Specializované odborné semináře. Student se účastní odborných seminářů určených školitelem, a to v prvním až osmém semestru, školitel může určit účast na seminářích i v dalších semestrech. Ve zdůvodněných případech, např. u kombinovaného studia nebo u zahraničních studentů, může školitel navrhnout jinou formu této aktivity.

5. Příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Student se podílí na přípravě a vedení praktických cvičení v laboratoři i v terénu ve spolupráci s příslušným učitelem. Minimální rozsah této činnosti je dvě vyučovací hodiny týdně v průběhu prvního až šestého semestru nebo odpovídající doba u laboratorních cvičení v bloku a cvičení v terénu.

Po přechodu na kombinovanou formu studia po složení SDZ (typicky po 4 letech prezenční formy studia) pro individuální studijní plán již nejsou požadovány žádné z uvedených výukových okruhů, pouze práce na doktorské dizertaci.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174312 od 2.8.2011