Doktorské studium

Studijní program Chemie

Studijní obory

Stručná charakteristika programu

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v níže uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální činnost, nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů; učí se kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a informovat o nich, stejně jako o svých výsledcích, odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech, naučit se sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

Stipendia a finanční podpora studia

V současné době činí měsíční stipendium doktorandů programu Chemie vyplácené fakultou 12 000 Kč. Z prostředků projektů Specifického výzkumu na Ústavu chemie navyšujeme toto měsíční stipendium o další 3 000 Kč a poskytujeme studentům stipendia na cesty na domácí i zahraniční konference a na zahraniční stáže. Dále se snažíme studenty motivovat odměnami za publikace; které dosahují až 20 000 Kč za publikaci v kvalitním časopise. Průměrná měsíční podpora doktoranda Ústavu chemie tak v r. 2018 činila téměř 21 000 Kč. Školitelé navíc obvykle doplňují měsíční stipendium formou částečného úvazku nebo dohod o provedení práce z prostředků řešených grantů nebo institucionální podpory.

Oborová rada


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174300 od 2.8.2011