Doktorské studium

Studijní program Pokročilé materiály a nanovědy

Studijní obory

Stručná charakteristika programu

Program je realizován na Vysokém učení technickém v Brně a Masarykově univerzitě spolu s Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., zahrnuje především výzkumné programy centra a projekty CEITEC orientované na pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie a na pokročilé materiály). Na realizaci tohoto doktorského studijního programu se budou podílet zejména akademičtí pracovníci Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a vědečtí pracovníci Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Akreditační materiály programu najdete zde.

Pravidla pro sestavení individuálního studijního plánu v DSP Pokročilé materiály a nanovědy

Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Předmět Kód předmětu semestr kredity/sem
Odborný seminář (seminář ÚFKL) F6720 1-8 2
Přednáška v cizím jazyce XD106 1x za studium 2-10
Příprava disertační práce XD100 1-8 15-30
Studium literatury XD101 1-6 5
Pomoc při výuce XD102 1-4 5-10
Příprava publikace XD105 1-8 10

Standardní doba studia jsou čtyři roky. Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který na začátku každého akademického roku sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem.
Důraz je kladen na výchovu k samostatné vědecké práci a na intenzivní plnění zadání disertační práce.
Z počátku studia je kladen důraz na odbornou angličtinu, pomoc při výuce. Postupně těchto povinností ubývá a převažuje příprava publikace a zejména příprava disertační práce. Trvale se doporučuje účast na speciálním semináři včetně aktivní účasti. Za optimální se považuje roční zahraniční stáž, případně i delší.
Kompetenci v odborné angličtině musí student prokázat získáním zápočtu za cizojazyčnou publikaci v renomovaném zahraničním časopise a přednesením přednášky v angličtině na kvalifikovaném odborném fóru.
Během studia by měl také student získat alespoň 20 kreditů za předměty rozšiřující odborný základ. Předměty si student může zapisovat na MU i na VUT.

Oborová rada


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172693 od 2.8.2011