Doktorské studium

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů

Děkan Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

oznamuje, že

od 1. února 2019 do 30. dubna 2019 přijímá přihlášky k

doktorskému studijnímu programu

Biochemie, Biologie, Fyzika, Geografie, Geologie, Chemie, Matematika a Pokročilé materiály a nanovědy


pro akademický rok 2019/2020

Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Výběr studentů bude proveden na základě přijímacího řízení. Obsahem přijímacího řízení je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace) umožní posoudit předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce.

Témata disertačních prací s uvedením školitelů jsou uveřejněna zde. (Studium - Doktorské - Doktorské studijní programy - Témata doktorských prací)

Informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacího řízení poskytnou předsedové oborových komisí (seznam předsedů oborových komisí je uveden zde ) nebo jsou k dosažení na doktorské studijní programy

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Téma dizertační práce a jméno školitele jsou povinné údaje, které je nutno do přihlášky uvést.

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek je 19. června 2019. Přesný termín spolu s místem konání zkoušky bude uveden v pozvánce, která bude každému uchazeči zaslána nejméně dva týdny před konáním zkoušky.

************************************************************************************************************************************************

Děkan Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

oznamuje, že

od 1. ledna 2019 do 15. března 2019 přijímá přihlášky k

doktorskému studijnímu programu

Vědy o živé přírodě (Life Sciences)


pro akademický rok 2019/2020

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Výběr studentů bude proveden na základě přijímacího řízení. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která umožní posoudit předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a schopnosti komunikace v anglickém jazyce.

Témata disertačních prací s uvedením školitelů jsou uveřejněna zde. (Studium - Doktorské - Doktorské studijní programy - Témata doktorských prací)

Informace o oborech studia, náležitostech přihlášky, obsahu a formě přijímacích zkoušek jsou k dosažení zde nebo na doktorské studijní programy.

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek je 8. až 12. dubna 2019. Přesný termín spolu s místem konání zkoušky bude uveden v pozvánce, která bude každému uchazeči zaslána nejméně dva týdny před konáním zkoušky.

************************************************************************************************************************************************


Děkan Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

oznamuje, že

od 1. září 2018 do 30. listopadu 2018 přijímá přihlášky k

doktorskému studijnímu programu

v těchto oborech:

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Obecné otázky fyziky
Analytická chemie, Chemie životního prostředí
Biochemie; Genomika a proteomika
Ekotoxikologie; Ekologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Parazitologie
Geologické vědy
Fyzická geografie; Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

pro akademický rok 2018/2019

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Výběr studentů bude proveden na základě přijímacího řízení. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce.

Témata disertačních prací s uvedením školitelů jsou uveřejněna zde. (Studium - Doktorské - Doktorské studijní programy - Témata doktorských prací)

Informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek poskytnou předsedové oborových komisí (seznam předsedů oborových komisí je uveden zde) nebo jsou k dosažení na doktorské studijní programy.

Téma dizertační práce a jméno školitele jsou povinné údaje, které je nutno do přihlášky uvést.

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek je v průběhu prosince 2018, nebo ledna 2019. Přesný termín spolu s místem konání zkoušky bude uveden v pozvánce, která bude každému uchazeči zaslána nejméně dva týdny před konáním zkoušky.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 89794 od 2.8.2011