Doktorské studium

Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení

 • Podmínky přijetí ke studiu
 • Dny otevřených dveří
 • Jak podat přihlášku
 • Termín podání přihlášek
 • Poplatky za přijímací řízení
 • Přijímací zkoušky a termín jejich konání
 • Od podání přihlášky k zápisu
 • Podmínky přijetí ke studiu

  Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (u zahraničního vysokoškolského vzdělání je třeba požádat o nostrifikaci-podrobný postup najdete zde). Výběr studentů bude proveden na základě přijímacího řízení.

  Témata disertačních prací s uvedením školitelů jsou uveřejněna zde.

  Elektronické podávání přihlášek je na adrese: http://is.muni.cz.
  !!! Téma dizertační práce a jméno školitele jsou povinné údaje, které je nutno do přihlášky uvést!!!

  Dny otevřených dveří

  Dny otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium Přírodovědecká fakulta MU nepořádá, fakultu je však možno navštívit v průběhu dne otevřených dveří určených pro zájemce o bakalářské či magisterské stadium-jejich termín bude vyvěšen na stránkách MU: http://muni.cz/admission/info .

  Jak podat přihlášku

  Ještě před podáním přihlášky do doktorského studia musí mít student rozmyšleno, na kterém tématu disertační práce chce během studia pracovat. Téma si vybírá ze seznamu témat disertačních prací vypsaných daným oborem. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a domluvit se na budoucí spolupráci.

  Poté vyplní e-přihlášku, v níž jsou téma práce a jméno školitele povinnými údaji.
  POZOR: tyto údaje student do přihlášky pouze vepisuje (popř. kopíruje z webu PřF), na téma disertační práce se nijak nepřihlašuje! Přihlásit se bude moci až po přijetí do doktorského studia.
  Pokud si chce student konkrétní téma rezervovat, požádá školitele a ten jej může prostřednictvím poznámky v textu k tématu připsat.

  Po řádném vyplnění a uzavření e-přihlášky je nutné zaplatit poplatek za přijímací řízení.

  Náležitosti přihlášky – pokud jsou pro přihlášky pro konkrétní studijní obor stanoveny specifické náležitosti, jsou uvedeny zde: Bio-omika, Strukturní biologie.

  Termín podání přihlášek

  Přihlášky se podávají elektronicky - http://www.is.muni.cz/prihlaska - dle každoročního vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů zde. Po stanoveném termínu nelze již v žádném případě přihlášku založit a podat! Student musí počkat na nový „běh“ přijímacího řízení.

  Poplatky za přijímací řízení

  Poplatek za přijímací řízení činí 600 Kč. Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo platební kartou ve prospěch účtu Masarykovy univerzity.
  Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem pro vrácení poplatku.

  Přijímací zkoušky a termín jejich konání

  Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce.

  Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu jsou uvedeny na stránce daného oboru - zde.

  Přijímací zkoušky probíhají obvykle v červnu, u programu Vědy o živé přírodě v dubnu.
  O konkrétním termínu jsou uchazeči vyrozuměni nejméně 10 dnů předem.

  Od podání přihlášky k zápisu

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu se rozesílají nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí může uchazeč podat odvolání děkanovi fakulty. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi univerzity.
  Přesný termín zápisu do 1. ročníku je uveden v pozvánce. Pokud se uchazeč nedostaví a nepožádá o náhradní termín, jeho právo na zápis zaniká (SZŘ, čl. 10, odst. 3). K zápisu je třeba přinést:

 • případné chybějící doklady, které nebyly přiloženy k přihlášce (ověřená kopie absolventského diplomu)
 • občanský průkaz (cizinci pas)
 • Žádosti o koleje si vyřizuje každý student individuálně. Může tak učinit až v den zápisu, kdy se stává studentem. Nemáte-li přístup do Informačního systému MU (tj. nejste absolvent MU), bude Vám přidělen v den zápisu. Veškeré informace ohledně ubytování na kolejích najdete na těchto stránkách .


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 89795 od 2.8.2011