Doktorské studium

Základní informace o studiu

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno nabízí 9 vysoce kvalitních doktorských programů v 40 akreditovaných oborech. Přijetí ke studiu je garantováno pouze omezenému počtu studentů, kteří uspějí v přijímacím řízení.

Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou praktickou nebo teoretickou tvůrčí činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Hlavní podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Standardní doba studia jsou čtyři roky (podle zákona o VŠ 111/1998 Sb. a Studijního a zkušebního řádu), která může být prodloužena do maximální doby sedmi let včetně přerušení studia (pro studia zahájená v jarním semestru 2012 a později je maximální doba studia osm let). Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce (obvykle za čtyři roky). Absolventům se uděluje akademický titul "doktor", ve zkratce Ph.D., uváděný za jménem.

Přírodovědecká fakulta nediskriminuje studenty a zaměstnance z důvodu věku, pohlaví, tělesného postižení, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení a členství nebo výkonu funkce v odborové organizaci.

Formy doktorského studia

Na Přírodovědecké fakultě je možno studovat doktorské studium v prezenční (dříve interní) formě studia nebo v kombinované (dříve externí) formě studia.

Kritéria pro prezenční (dříve interní) formu studia

  • prezenční student plní své povinnosti denně na školicím pracovišti a studium probíhá dle individuálního studijního plánu (ISP) pod dohledem školitele a v souladu se Studijním a zkušebním řádem.
  • student pobírá měsíční stipendium (částku stanovuje každoročně kolegium děkana dle směrnic MŠMT) 12 měsíců v roce. Student dále požívá studentských výhod (ubytování na kolejích, stravování v univerzitních menzách, slevy na dopravě)
  • student má případné úlevy na daních a nárok na sociální dávky, pokud na ně vzniká nárok podle zákona

Kritéria pro kombinovanou (dříve externí) formu studia

  • student je zpravidla zaměstnán - stipendium a další výhody prezenčních studentů nemá
  • student plní studijní povinnosti rovněž dle individuálního studijního plánu, Studijního a zkušebního řádu a je v častém kontaktu se svým školitelem.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 26498 od 2.8.2011