Doktorské studium

přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (zákon o VŠ, § 48, odst. 3) v daném nebo příbuzném studijním oboru, na který se uchazeč hlásí, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Obsahem zkoušky je odborná rozprava v daném oboru a schopnost komunikace v jednom světovém jazyce.
Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a domluvit se na budoucí spolupráci. Vypsaná témata disertačních prací lze nalézt zde, v případě zájmu o jiné téma je možné kontaktovat předsedu oborové komise a dohodnout s ním případné vypsání tématu nového.

Přihlášky se podávají elektronicky - http://www.is.muni.cz/prihlaska - v době od 1. února do 30. dubna. Po stanoveném termínu nelze již v žádném případě přihlášku založit a podat! Student musí počkat na nový „běh“ přijímacího řízení.

zápis

Žádost o postup do dalšího semestru se podává elektronicky v ISu v období stanoveném harmonogramem. Dále je třeba vyplnit v ISu individuální studijní plán (ISP) na další semestr a zpětnou vazbu k semestrální náplni (viz návod).

průběh studia

Obecně o doktorském studiu

Standardní doba doktorského studia jsou 4 roky. Průběh studia každého studenta je zaznamenáván ve studijní evidenci IS. Na rozdíl od magisterského studia je to doktorské zaměřeno především na výzkum a tvůrčí vědeckou práci, z výsledků výzkumu postupně vzniká disertační práce studenta. Osou studijního plánu se tak stává příprava disertační práce – tento předmět (popřípadě i Teze disertační práce) by měl být zapsán v každém semestru studia. Kreditová hodnota přípravy disertační práce je stanovena od jedné poloviny zpravidla do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia (viz SZŘ MU čl. 30, odst. 5)-tj. za celé studium je třeba za tento předmět získat minimálně 120 kreditů. Vedle toho si student zapisuje další předměty v souladu se svým individuálním studijním plánem (ISP) schváleným školitelem. Součástí doktorského studia jsou zpravidla tyto předměty: Studium literatury, Příprava publikace, Oborové semináře, Odborná cizojazyčná přednáška a Pomoc při výuce (v bakalářském a magisterském studijním programu).
Další doporučené předměty a semináře prohlubující znalosti vědního oboru má každý z oborů stanoveny ve svých akreditacích.

V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro program nebo obor. Tato kompetence se ověřuje jedním z následujících způsobů:
a) ukončení dvou příslušných semestrálních předmětů
b) získáním zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru; zápočty uděluje školitel nebo hodnotitel předem stanovený oborovou radou

Pro každý program je v souladu s § 47 odst. 6 Zákona o vysokých školách (č. 111/Sb. 1998) ustavena oborová rada, která sleduje a hodnotí studium a garantuje jeho trvale vysokou úroveň. Pro jednotlivé obory programu jsou zřízeny oborové komise. Předsedové oborových komisí (=garanti oborů) odpovídají za uskutečňování oborů ve shodě s akreditacemi a za zabezpečení jejich odborné úrovně.

Seznam předsedů oborových komisí

Kreditový systém

Doktorské studium na MU – shodně s bakalářským a magisterským studiem – probíhá podle kreditového systému. Student musí získat za semestr minimálně 20 kreditů. Pokud jich získá méně, musí součet kreditů za dva po sobě jdoucí semestry dosáhnout aspoň hodnoty 45, aby mohl být zapsán do semestru následujícího. Ke zdárnému zakončení doktorského studia státní zkouškou a obhajobou disertační práce je třeba dosáhnout min. 240 kreditů. Proto je optimální počet kreditů za jeden semestr 30 (standardní doba studia jsou čtyři roky).

Zápis předmětů v IS

Registrace předmětů v doktorském studiu neprobíhá podle registračních šablon. Studenti si předměty registrují a zapisují vložením jejich kódů v ISu. Období registrace a posléze období zápisu předmětů probíhají v pevně stanoveném období, zveřejněném v IS MU v Přehledu harmonogramů období fakult.
! Zapsat si předměty do ISu je plně na zodpovědnosti studenta, studijní oddělení pomáhá dozapsat pouze předměty z jiných fakult nebo škol !

Jelikož kreditová hodnota některých předmětů DSP je proměnlivá, nastavuje si ji student v souladu s ISP sám. Nastavení kreditů lze provést pouze v období zápisů předmětů následujícím postupem:

V aplikaci Zápis předmětů sjedete na stránce dolů, vyberete z nabídky odkazů Změna kreditace předmětů - ten zakliknete, vpravo nahoře zvolíte příslušný semestr a zobrazí se předměty pro daný semestr zapsané. Do prázdných „kolonek“ pod názvy předmětů vepíšete počet kreditů. Nakonec vše na konci stránky uložíte.

Přerušení studia

Studenti obou forem studia mohou za určitých podmínek přerušit doktorské studium. Dle článku 13 Studijního a zkušebního řádu MU lze studium přerušit na počet semestrů odpovídající standardní době studia, tedy na čtyři roky. Žádost o přerušení podávají studenti prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu. Doba přerušení studia se započítává do celkové délky doktorského studia. Pouze přerušení z důvodu mateřské a rodičovské dovolené nebo z vážných zdravotních důvodů se do celkové doby studia nezapočítává.

ukončení studia

Student může řádně zakončit své doktorské studium, jestliže splnil všechny studijní povinnosti svého oboru a v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, získal min. 240 kreditů za celé DSP studium a má ukončeny všechny předměty zaregistrované v ISu. Poté může podat na oddělení DSP přihlášku ke státní doktorské zkoušce i k obhajobě disertační práce (formuláře jsou ke stažení zde). Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní závěrečné zkoušky. Časové rozpětí mezi závěrečnou zkouškou a obhajobou není stanoveno, limitem je pouze maximální doba studia.
Termíny podávání přihlášek ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce nejsou stanoveny, podávají se průběžně během celého akademického roku po domluvě se školitelem a předsedou oborové komise.

Disertační práce

K vypracování disertačních prací lze použít šablony pro bakalářské a diplomové práce, které jsou dostupné zde.

Jak předkládat disertační práci:

 • ve 3 – 4 kopiích (dle počtu oponentů v komisi)
 • vložit DP do ISu přes aplikaci Archiv závěrečné práce
 • abstrakt v české a anglické verzi
 • autoreferát - pouze v případě, že vyžaduje oborová komise (formu + počet kusů stanoví příslušná OK)
 • Spolu s disertační prací je třeba přinést následující dokumenty:

 • přihlášku k obhajobě
 • seznam publikovaných prací (může být součástí DP)
 • stanovisko školitele
 • vlastní životopis (s datem a vlastnoručním podpisem)
 • Disertační práci k obhajobě odevzdá student na oddělení VaV nejméně dva měsíce (v době letních prázdnin nejméně tři měsíce) před plánovaným datem obhajoby, aby byl dostatek času na jmenování oponentů a svolání celé komise.

  Diplom

  Po úspěšném absolvování státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce je studentovi udělen titul Ph.D. Poštou je mu oddělením VaV zasláno potvrzení o úspěšném ukončení studia.

  Slavnostní předání. Diplomy a vysvědčení jsou absolventům studia DSP slavnostně předávány vedením Masarykovy univerzity zpravidla dvakrát v roce. Absolventům budou pozvánky rozesílány elektronicky na jejich adresy v IS MU přibližně měsíc před konáním promocí.
  V případě, že student požaduje dřívější vydání diplomu a vysvědčení, obrátí se na Odbor pro výzkum MU, kde může své doklady získat proti podpisu (Mgr. Markéta Burešová, tel. 549 49 5365, e-mail: ).


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 31272 od 10.8.2011