Ekonomické oddělení

Číselník pracovišť

310000

Přírodovědecká fakulta

Sekretariát: Irena Pakostová
311010

Ústav matematiky a statistiky

Sekretariát: Radka Paliánová
312020

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Sekretariát: Jana Schmidtová
312030

Ústav fyzikální elektroniky

312031

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
312032

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
312033

Diagnostika a modelování plazmatu

vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
312034

Didaktika fyziky

312035

Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
312036

Aplikovaná plazmochemie

vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
312040

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Sekretariát: Lenka Santarová
313010

Ústav chemie

313050

Ústav biochemie

Sekretariát: Stanislava Fousová
314010

Ústav experimentální biologie

Sekretariát: Lenka Šťastná
314011

Oddělení experimentální biologie rostlin

vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
314013

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

314015

Oddělení mikrobiologie

314016

Oddělení genetiky a molekulární biologie

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
314017

Loschmidtovy laboratoře

vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
314019

Česká sbírka mikroorganismů

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
314020

Ústav botaniky a zoologie

Sekretariát: Věra Slezáková
314021

Biosystematika rostlin

vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
314022

Výzkum vegetace

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
314023

Ekologie rašelinišť

vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
314024

Výzkum terestrických bezobratlých

vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
314025

Výzkum obratlovců

314026

Parazitologie

314027

Hydrobiologie

vedoucí pracoviště: Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
314070

Ústav antropologie

315010

Ústav geologických věd

315030

Geografický ústav

Sekretariát: Ing. Barbora Kopecká
315040

Ústav fyziky Země

vedoucí pracoviště: Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
316000

Národní centrum pro výzkum biomolekul

318000

RECETOX

Sekretariát: Jana Vičarová, DiS.
318001

Národní centrum

318002

Kancelář ředitele

vedoucí pracoviště: Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.
318010

Environmentální chemie a modelování

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318011

Lidský expozom

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318013

Chemodynamika znečištění životního prostředí

vedoucí pracoviště: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
318015

Farmakokinetické modelování

vedoucí pracoviště: Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
318016

Biomarkery zdraví a nemoci

vedoucí pracoviště: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
318017

Chemické polutanty a expoziční cesty člověka

vedoucí pracoviště: Lisa Emily Melymuk, Ph.D.
318020

Environmentální toxikologie

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
318021

Mechanistická environmentální toxikologie

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
318022

Buněčná a tkáňová toxikologie

vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
318023

Bioanalytická toxikologie

318024

Půdní environmentální chemie a toxikologie

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
318030

Environmentální zdraví

vedoucí pracoviště: MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
318031

Environmentální epidemiologie ERA Chair

vedoucí pracoviště: Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc.
318033

Environmentální fyziologie

318035

Pohybová aktivita a zdatnost

vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
318036

Psychosociální faktory

vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
318037

Integrativní bioinformatika a biostatistika

vedoucí pracoviště: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
318038

Hodnocení expozice a zdravotních rizik

vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
318040

Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
318041

Organická fotochemie

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
318042

Supramolekulární chemie

318043

Fluorescenční sondy

vedoucí pracoviště: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
318050

Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství

vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
318051

Kinetika a mikrofluidika

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
318052

Molekulární modelování a bioinformatika

vedoucí pracoviště: Mgr. David Bednář, Ph.D.
318053

Umělá inteligence v proteinovém inženýrství

vedoucí pracoviště: Stanislav Mazurenko
318054

Strukturní biologie

vedoucí pracoviště: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D.
318060

Populační studie CELSPAC

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318061

Management studií a komunikace

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318062

Design studií a management dat

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318063

Nábor a vyšetřování

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318064

Biobanka a laboratoře CELSPAC

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318070

Centrální laboratoře

vedoucí pracoviště: RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.
318071

Laboratoře stopové analýzy

vedoucí pracoviště: RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.
318072

Laboratoře analýzy mikrobiomu

vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.
318073

Laboratoře analýzy biomarkerů

vedoucí pracoviště: Elliott James Price, PhD
318080

Datové služby

vedoucí pracoviště: Mgr. Richard Hůlek
318082

Informační systémy

vedoucí pracoviště: Mgr. Richard Hůlek
318084

CERIT SC

vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
318085

Biostatistika a analýza dat

vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce): Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
318086

Zpracování a analýza sekvenčních dat

vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce): Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
318087

Zpracování a analýza spektrometrických dat

vedoucí pracoviště: Elliott James Price, PhD
318090

Provoz a správa 

vedoucí pracoviště: Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA
318091

Provozní oddělení

vedoucí pracoviště: Bc. Tomáš Koláček
318092

Projektové oddělení

vedoucí pracoviště: Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA
318093

Oddělení strukturálních fondů

vedoucí pracoviště: Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
318095

Oddělení lidských zdrojů

vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Helclová
318096

IT oddělení

vedoucí pracoviště: Petr Dědina, DiS.
319511

Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

319513

Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

319514

Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

319515

Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

319517

Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

319520

Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR

319521

Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR

319810

Botanická zahrada

vedoucí pracoviště: Mgr. Magdaléna Chytrá
319840

Ústřední knihovna

vedoucí pracoviště: Mgr. Taťána Škarková
319900

Děkanát

tajemník fakulty: Roman Čermák, M.Sc.
Sekretariát: Irena Pakostová
319912

Personální oddělení

vedoucí oddělení: Mgr. Jana Kneblová
319913

Studijní oddělení

vedoucí oddělení: Ing. Marcela Korčeková
319914

Ekonomické oddělení

vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Miroslava Černá
319917

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

vedoucí oddělení: Ing. Lucie Janíčková
319920

Oddělení pro projektovou podporu

vedoucí oddělení: Ing. Bc. Martin Hovorka
319930

Oddělení informačních a komunikačních technologií

vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Ledvinka
319940

Kancelář tajemníka

vedoucí oddělení: Roman Čermák, M.Sc.
319942

HR AWARD

319943

Vnější vztahy, komunikace a marketing

319944

BOZP

319945

Sekretariát

319946

Právník

319980

Správa budov

vedoucí oddělení: Pavel Říha
963100

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

vedoucí pracoviště: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Pavlíková

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4371 od 28.11.2011