Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.gacr.cz/

statutární zástupce projektu GAČR: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - děkan

Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)- 35%
Doplňkové (režijní) náklady - 20%

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
  • National Research Foundation of Korea (NRF)
  • Ministry of Science and Technology (MOST)

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Pro všechny soutěže platí:

Soutěžní lhůta začíná 22. února 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. dubna 2017.

Zadávací dokumentace na http://www.gacr.cz/ .

INFORMACE K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ S POČÁTKEM ŘEŠENÍ 2018

Je nezbytné přečíst zadávací dokumentaci  a FAQ, které jsou přílohou v rámci vyhlášení soutěže     https://gacr.cz/

Standardní projekty (+mezinárodní)

Jedna osoba se může v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Uvádění IF

u každého článku v impaktovaném časopise sledovaném v těchto databázích se uvádí impaktní faktor časopisu platný v době uveřejnění článku

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 30% pro osobu řešitele, alespoň 20% pro osobu spoluřešitele a alespoň 10 % pro odborné spolupracovníky.

Osobní náklady – mzda

Je třeba pečlivě přečíst celý čl. 3.3.1. Osobní náklady

Pozor: ….  dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 30 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance)

Informace k  možné výši mzdy má k dispozici ředitel ústavu nebo personální oddělení fakulty

Jsou stanoveny limity pro výši odměny v DPP – max. 250,- Kč/hod. U DPČ je max. 170,- Kč/hod.

Režie – 20% z celkových uznaných nákladů ( tedy i z dofinancování – změna oproti loňsku)

odvody z mezd  - 35%

Věnujte pozornost psaní C1 návrh projektu – uvádí se nejen popis projektu, jasné cíle,  ale i zdůvodnění účasti všech členů týmu, uvedení podílu osob na řešení, odhad předpokládaných výsledků s publikačním plánem (i když se toto vše uvádí dále v dalších záložkách). Hodnotiteli jde pouze tato část, proto je třeba to zde uvést.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese http://www.gacr.cz ve webové aplikaci vytvořené k tomuto účelu GRIS.

Aby mohlo dojít ke kontrole z úrovně fakulty, je nezbytné, aby v „users“ byla přidána Ing. Rašková „raskova“. Nelze podat projekt, který nebyl zkontrolován.

Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“

Generování finálního pdf souboru.

Po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu projektu stisknutím tlačítka "Draft".

Návrhy musí být VLOŽENY v GRIS do pondělí 27. 3. 2017 – následuje KONTROLA, až poté budou navrhovatelé  vyzváni k vygenerování pdf FINAL, které se zasílá na adresu

Vložení návrhu znamená: jsou vyplněny zejména finanční  plány a zdůvodnění ( mzdy , materiál, cestovné). Vlastní návrh může být vložen později.

Vygenerovaná pdf –!!!!!! NEPŘEJMENOVÁVAT!!!!!

!!!! Do ÚTERÝ 4. 4. 2017 do oběda je NUTNÉ dodat evidenční list ( 3A) k založenému projektu v ISEPu( průvodka) s podpisem navrhovatele a ředitele ústavu. Zasílá se k rukám Ing. Raškové.

V případě dofinancování mezd je třeba současně předložit čestné prohlášení podepsané ředitelem ústavu zde.

Etická komise

V případě, že zaměření návrhu projektu vyžaduje vyjádření Etické komise, najdete  informace na této stránce: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/zazemi/etika-vyzkumu/ekv ,pozor na dodržení termínu 22.3. 2017

Kontaktní osoby:

Ing. Rašková, , t.č. 6530 – administrativní podpora
Ing. Johnová, , t.č. 3873 – ekonomická kontrola
Jana Kneblová, , t.č.  1403 – personální kontrola 

Výše uvedené platí i v případě, že PřF MU bude v roli spolunavrhovatele.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 25494 od 31.10.2011