Právní předpisy

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Verze ke stažení PDF

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)Tento Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „řád“) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Statutem Masarykovy univerzity, Volebním řádem Akademického senátu Masarykovy univerzity a Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „Statut“):
a) volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále rovněž jen „Senát“), který se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „Fakulta“) v souladu se Zákonem ustavuje jako samosprávný zastupitelský akademický orgán;
b)volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity ve volebních obvodech akademických pracovníků Fakulty a studentů Fakulty.
(2)Pro účely tohoto řádu se termínem předseda Senátu rozumí i předseda Senátu, jehož funkční období již skončilo, ale dosud nedošlo k volbě nového předsedy Senátu.
(3)Pro účely tohoto řádu se termínem „písemně“ rozumí odeslání elektronickou poštou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volebni.komise@sci.muni.cz.
(4) Pro účely tohoto řádu se termínem „zveřejnění“ rozumí oznámení v aplikaci Informačního systému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“) a současně na webových stránkách Fakulty.
(5) Pro účely tohoto řádu se termínem „volební komise“ rozumí buď Volební a mandátová komise Senátu (dále jen „volební komise Senátu“) anebo volební komise jmenovaná Vědeckou radou Fakulty, a to podle toho, která z nich v souladu s čl. 6 odst. 1 volby řídí.

Část druhá
Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Článek 2
Volební obvody

(1) Akademická obec Fakulty se pro účely voleb do Senátu dělí na jeden volební obvod studentů a pět volebních obvodů akademických pracovníků: volební obvod matematika, volební obvod fyzika, volební obvod chemie, volební obvod biologie a volební obvod vědy o Zemi.
(2)Každý člen akademické obce Fakulty přísluší pro účely výkonu práv podle tohoto řádu k jednomu volebnímu obvodu akademické obce Fakulty. Přiřazení akademických pracovníků jednotlivých ústavů k volebním obvodům je uvedeno v příloze č. 1 tohoto řádu.
(3)Akademický pracovník, který je souběžně studentem Fakulty, náleží k příslušnému volebnímu obvodu akademických pracovníků, ledaže se sám rozhodne pro příslušnost k volebnímu obvodu studentů. Své rozhodnutí musí písemně oznámit volební komisi nejpozději jeden týden před započetím voleb.
(4) Akademický pracovník náleží k příslušnému volebnímu obvodu akademických pracovníků dle svého kmenového pracoviště (ústavu Fakulty). V případě zaměstnání na více ústavech Fakulty, spadajících dle přílohy č. 1 tohoto řádu do různých volebních obvodů, je akademický pracovník oprávněn stanovit své přiřazení k volebnímu obvodu; své rozhodnutí musí písemně oznámit volební komisi nejpozději jeden týden před započetím voleb.

Článek 3
Volební klíč

(1) V každém volebním obvodu akademických pracovníků jsou voleni tři členové Senátu.
(2) Ve volebním obvodu studentů je voleno dvanáct členů Senátu.
(3) Kandidáti, kteří se v jednotlivých volebních obvodech umístí podle výsledků voleb za zvolenými členy Senátu, se v daných volebních obvodech stávají náhradníky, a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů.

Článek 4
Funkční období

(1) Funkční období Senátu trvá 36 kalendářních měsíců a je uvedeno ve vyhlášení voleb pro dané funkční období.
(2) Náhradníci povolaní k členství a členové zvolení v doplňovacích a opakovaných volbách působí jako členové Senátu pouze do konce příslušného funkčního období.
(3) Funkční období Senátu může být usnesením Senátu zkráceno. Pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlas tří pětin všech členů Senátu.

Článek 5
Organizace voleb

(1) Volby se konají elektronicky prostřednictvím Aplikace.
(2) Při volbách se činí přiměřená opatření k zajištění jejich tajnosti.

Článek 6
Volební komise

(1) Volby řídí volební komise Senátu s výjimkou voleb vyhlášených dle čl. 7 odst. 6, kdy volby řídí volební komise jmenovaná Vědeckou radou Fakulty.
(2) Členy volební komise Senátu včetně jejího předsedy a náhradní členy volební komise Senátu jmenuje a odvolává Senát. Členové volební komise Senátu musí být členy akademické obce Fakulty. Předseda volební komise Senátu musí být členem Senátu.
(3) Členů volební komise Senátu je sedm, přičemž každý volební obvod akademických pracovníků je zastoupen jedním a volební obvod studentů dvěma členy. Každý ze stávajících členů volební komise Senátu má svého náhradníka, který jej nahrazuje v případě zániku členství ve volební komisi Senátu dle následujícího odstavce.
(4) V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním, nebo spolu se zánikem členství v příslušném volebním obvodu.
(5) Pokud z příslušného volebního obvodu nejsou nominováni kandidáti na členy volební komise Senátu nebo nejsou navržení kandidáti Senátem zvoleni, zůstává jejich místo ve volební komisi Senátu neobsazeno. Počet členů volební komise Senátu však nesmí být nižší než pět. Při poklesu pod tento limit a při nebezpečí z prodlení jmenuje další členy komise předseda Senátu, a to bez ohledu na jejich příslušnost k volebnímu obvodu. Toto jmenování projedná Senát na nejbližším zasedání.

Článek 7
Vyhlášení voleb a harmonogramu úkolů a lhůt pro volby

(1)Volby vyhlašuje a harmonogram stanovuje předseda Senátu nejpozději 8 týdnů před koncem funkčního období Senátu (měsíce červenec a srpen se do této lhůty nezapočítávají). Neučiní-li tak, vyhlásí volby do tří týdnů od uplynutí této lhůty děkan Fakulty. Vyhlášením voleb se rozumí jejich zveřejnění na webových stránkách Fakulty a v Aplikaci. Vyhlášení voleb obsahuje harmonogram úkolů a lhůt pro volby a vymezení funkčního období, pro které jsou volby vypsány. Přitom nesmí dojít k překryvu dvou funkčních období a současně nesmí funkční období Senátu začínat později než 12 týdnů od ukončení voleb (měsíce červenec a srpen se do této lhůty nezapočítávají).
(2) Volební seznamy zpřístupní volební komise členům příslušného volebního obvodu prostřednictvím Aplikace do jednoho týdne od vyhlášení voleb.
(3) Období pro přijímání kandidatur volební komisí trvá nejméně tři týdny.
(4)Volební programy a prohlášení kandidátů musí být zveřejněny volební komisí po dobu nejméně jednoho týdne před volbami a po celou dobu trvání voleb.
(5)Volby trvají nejméně jeden týden. Volby musí začít do 8 týdnů po jejich vyhlášení a nemohou začít dříve než 12 týdnů před koncem funkčního období stávajícího Senátu (měsíce červenec a srpen se do těchto lhůt nezapočítávají).
(6)Pokud Senát po dobu šesti měsíců nekoná dle § 27 Zákona nebo pokud dojde ke zkrácení funkčního období Senátu dle čl. 4 odst. 3 tohoto řádu, vyhlašuje nejpozději do čtyř týdnů nové volby děkan Fakulty. Harmonogram takto vypsaných voleb musí respektovat skutečnosti uvedené v odst. 1 až 5 tohoto článku.

Článek 8
Volební seznamy

(1) Volební komise prověří správnost seznamu členů všech volebních obvodů.
(2)Námitky vůči správnosti seznamu členů volebního obvodu lze podávat pouze písemně (dle čl. 1 odst. 3), a to nejpozději jeden týden před začátkem voleb. Volební komise námitky bezodkladně vypořádá.

Článek 9
Kandidáti

(1)Kandidovat může pouze člen příslušného volebního obvodu.
(2)Kandidatura musí být oznámena písemně (dle čl. 1 odst. 3) volební komisi do konce termínu stanoveného harmonogramem. Povinnou součástí oznámení kandidatury je volební program a prohlášení kandidáta, ve kterém deklaruje svou případnou příslušnost k jiné akademické obci než Fakulty, členství ve statutárních orgánech právnických osob, vlastní podnikatelskou činnost a pracovní poměr k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě. Volební komise potvrdí kandidátovi přijetí a platnost kandidatury. V případě chyby v oznámení kandidatury vyzve volební komise kandidáta k nápravě, přičemž tato výzva nemá odkladný účinek na lhůtu k podání kandidatury.
(3)Seznam všech platných kandidátů v abecedním pořadí, včetně povinných součástí oznámení kandidatury, bude volební komisí zveřejněn (dle čl. 1, odst. 4) v termínu stanoveném harmonogramem.

Článek 10
Volební kampaně

(1) Na Fakultě se mohou konat předvolební shromáždění se všemi kandidáty nebo na podporu jednotlivých kandidátů.
(2)Fakulta v této souvislosti dbá na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně.

Článek 11
Průběh voleb

(1)Aplikace je otevřena pro volby podle vyhlášeného harmonogramu voleb.
(2)Volič může v Aplikaci odevzdat hlas tolika kandidátům, kolik členů Senátu se volí v příslušném volebním obvodu.
(3)Průběžné výsledky voleb se nezveřejňují.

Článek 12
Zjištění a vyhlášení výsledků voleb

(1)Volební komise zjistí prostřednictvím Aplikace výsledky voleb v příslušném volebním obvodu nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb.
(2)Minimální účast voličů nezbytná pro platnost voleb se v žádném volebním obvodu nestanovuje.
(3)Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ve svém volebním obvodu.
(4)Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky v pořadí podle počtu obdržených hlasů.
(5)Dojde-li k rovnosti hlasů, určí volební komise pořadí losem.
(6) Volební komise bezodkladně zveřejní (dle čl. 1 odst. 4) předběžné výsledky voleb. Součástí tohoto zveřejnění je rovněž uvedení přesného času zveřejnění.
(7) Volební komise zveřejní způsobem dle čl. 1 odst. 4 zvolené kandidáty po marném uplynutí lhůty pro podání stížností nebo po jejich vypořádání. K témuž datu předá předseda volební komise předsedovi Senátu zápis o výsledku voleb stvrzený podpisy všech jejich členů. Zápis obsahuje zejména statistické údaje o volbách a úplný seznam kandidátů po volebních obvodech v pořadí podle počtu získaných hlasů. Volební komise může v zápise v případě zjištěného závažného porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, doporučit Senátu opakování voleb.
(8)Na ustavujícím zasedání nového Senátu předá odstupující předseda zápis volební komise novému předsedovi Senátu.

Článek 13
Stížnosti

(1)Proti porušení Zákona, Statutu či tohoto řádu při přípravě voleb, průběhu volební kampaně, organizaci voleb a proti výsledkům voleb může podat volič stížnost adresovanou volební komisi.
(2)Stížnost musí být podána písemně (dle čl. 1 odst. 3) nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhlášení předběžných výsledků a musí v ní být uvedeny důvody.
(3)Volební komise rozhodne o stížnosti do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro jejich podávání a o výsledku vyrozumí stěžovatele.
(4)Znění stížnosti i způsob jejího vypořádání se připojí k zápisu o volbách.
(5)Odvolání proti rozhodnutí o stížnosti se podává písemně (dle čl. 1 odst. 3) nejpozději do pěti pracovních dnů od vyrozumění stěžovatele volební komisí. Toto odvolání přitom nemá odkladný účinek na platnost mandátů vzešlých z voleb. Volební komise odvolání neprodleně postoupí Senátu prostřednictvím předsedy Senátu. Senát odvolání projedná na svém nejbližším zasedání a o výsledku stěžovatele vyrozumí.

Článek 14
Opakování voleb

(1)Došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, mandáty jsou v daném volebním obvodu od počátku neplatné a volby se v daném volebním obvodu opakují.
(2)O opakování voleb rozhoduje Senát.
(3)Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Článek 15
Doplňovací volby

(1)Doplňovací volby pro daný volební obvod se konají v případě, že se uvolnilo místo člena Senátu a současně platí některá z podmínek:
a)na uvolněné místo člena Senátu není náhradník;
b)všichni náhradníci povolání odmítli;
c)v daném volebním obvodu akademických pracovníků byl již jedenkrát nahrazen člen Senátu;
d)ve volebním obvodu studentů byl již pětkrát nahrazen člen Senátu.
(2)Doplňovací volby se konají i v případě, že v řádných volbách nebyli v daném volebním obvodu zvoleni všichni členové Senátu.
(3)Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo člena Senátu bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období Senátu.
(4)Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Článek 16
Zánik členství

(1)Členství v Senátu v průběhu funkčního období zaniká:
a)zánikem členství v akademické obci volebního obvodu;
b)nástupem do funkce neslučitelné se členstvím v Senátu;
c)vzdáním se členství.
(2)Člen Senátu oznámí zánik svého členství z důvodů uvedených v odstavci 1 neprodleně písemně volební komisi Senátu (dle čl. 1 odst. 3).

Článek 17
Zachování členství při nástupu do navazujícího studia

(1)Členství v Senátu nezanikne v případě studenta, který v průběhu svého funkčního období ukončí veškerá svá studia na Fakultě, avšak je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu realizovaného na Fakultě. Členství v Senátu však skončí dnem, na kdy byl stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu, pokud se student nezapíše.
(2)Člen Senátu oznámí možnost zachování svého členství z důvodu uvedeného v odstavci 1 neprodleně písemně volební komisi Senátu (dle čl. 1 odst. 3).

Článek 18
Povolání náhradníka

(1) Zanikne-li během funkčního období členství některého člena Senátu, stane se novým členem Senátu první náhradník v pořadí ze stejného volebního obvodu, který funkci neodmítne. Toto ustanovení bude použito v každém volebním obvodu akademických pracovníků nejvýše jedenkrát, ve volebním obvodu studentů nejvýše pětkrát.
(2) Náhradníka povolává volební komise Senátu.

Článek 19
Dokumentace voleb a členství v Senátu

(1) Senát archivuje volební dokumentaci týkající se všech volebních obvodů (vyhlášení, kandidatury, seznam kandidátů, zápis o výsledku zjištěném z Aplikace).
(2) Předseda Senátu ve spolupráci s volební komisí Senátu vede seznam členů Senátu.

Část třetí
Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity

Článek 20
Organizace voleb do Akademického senátu Masarykovy univerzity

(1) Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity se řídí vnitřním předpisem Masarykovy univerzity Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity. V souladu s tímto vnitřním předpisem dále platí, že:
a) volební komise Senátu je obvodní volební komisí ve smyslu Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity;
b) tato komise zveřejňuje veškeré informace v Aplikaci a na webových stránkách Fakulty (čl. 1 odst. 4 tohoto řádu).

Část čtvrtá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 21
Přechodná ustanovení

(1) Funkční období členů Senátu zvolených před účinností tohoto řádu končí 31. srpna 2017.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

(1)Zrušují se části „II. Členové Senátu a jejich volby“, „V. Volby do senátu MU“ a „Příloha č. 1“ Volebního a jednacího řádu akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, účinného od 3. března 2008.
(2)Tento řád byl schválen Senátem dne 12. prosince 2016.
(3)Tento řád byl schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity a nabývá platnosti dne 9. ledna 2017.
(4)Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek Fakulty.

V Brně dne 9. ledna 2017

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Fakulty
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
Předseda SenátuZveřejněno dne: 6.2.2017
Příloha č. 1
Přiřazení ústavů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity k volebním obvodům

Článek 1
Definice volebních obvodů Fakulty

(1) Přiřazení ústavů k volebním obvodům je následující:
Volební obvod matematika
a) Ústav matematiky a statistiky.
Volební obvod fyzika
a) Ústav fyziky kondenzovaných látek;
b) Ústav fyzikální elektroniky;
c) Ústav teoretické fyziky a astrofyziky.
Volební obvod chemie
a) Ústav chemie;
b) Ústav biochemie;
c) Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí;
d) Národní centrum pro výzkum biomolekul.
Volební obvod biologie
a) Ústav antropologie;
b) Ústav botaniky a zoologie;
c) Ústav experimentální biologie.
Volební obvod vědy o Zemi
a) Geografický ústav;
b) Ústav geologických věd.

© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1329 od 8.2.2017