Oddělení informačních a komunikačních technologií

Provozní řád počítačových studoven Masarykovy univerzity

Směrnice MU č. 7/2012

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“ vydávám tuto směrnici:

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Provozní řád počítačových studoven Masarykovy univerzity (dále „řád studoven“) upravuje způsob využívání počítačových studoven Masarykovy univerzity (dále jen MU). Ustanovení směrnice o správě a ochraně počítačové sítě MU (č. 6/11) nejsou ustanoveními tohoto řádu dotčena.

(2) Počítačovou studovnou MU (dále „studovna“) ve smyslu tohoto řádu se rozumí počítačová studovna uvedená v seznamu počítačových studoven MU (dále „seznam“). Správu studovny zabezpečuje buď fakulta, uvedená v seznamu, nebo Ústav výpočetní techniky MU (dále „ÚVT“). Seznam schvaluje rektor na návrh ředitele ÚVT. U studovny ve správě fakulty je její uvedení v seznamu podmíněno souhlasem děkana.

(3) Uživateli studoven jsou studenti a zaměstnanci MU.

(4) Pravomocnou osobou studovny ve správě ÚVT resp. fakulty se rozumí ředitel ÚVT resp. děkan fakulty.

(5) Obsluhu studovny (dále jen „obsluha“) tvoří zaměstnanci MU pověření pravomocnou osobou výkonem dohledu nad provozem studovny.

(6) Ředitel ÚVT odpovídá za zajištění odborného vedení a metodické podpory obsluhy.

Článek 2
Služby počítačových studoven

(1) Služby studoven jsou poskytovány v souladu se vzdělávacím a výzkumným posláním MU.

(2) Studovny poskytují uživatelům zejména tyto služby

a) přístup k informačním zdrojům a službám počítačové sítě MU a sítě Internet,

b) možnost využití společných aplikací instalovaných na počítačích studoven,

c) přístup k uživatelským datům,

d) možnosti tisku a kopírování,

e) možnost připojení přenosných počítačů.

(3) Služby studoven jsou dostupné nejméně 10 hodin denně v pracovních dnech, s výjimkou prázdnin.

(4) Užívání některých služeb poskytovaných studovnami může být v případě potřeby dočasně omezeno. O omezení rozhoduje pravomocná osoba, v nutných případech obsluha.

(5) Lokalita CPS (Celouniverzitní počítačová studovna, Komenského náměstí) poskytuje učebny fakultám k jejich individuálním potřebám (např. strojové testy v rámci státních závěrečných zkoušek), a to vždy s ohledem na reálné možnosti vzhledem ke konkrétním potřebám fakulty a technickému vybavení CPS. Součásti MU, které projeví zájem o využití prostor CPS, zadají minimálně 30 dnů před požadovaným termínem požadavek elektronickou formou (více na cps.muni.cz – Rezervace CPS). Vedení CPS neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) požadavek potvrdí nebo navrhne změny, pokud podmínky a rozsah požadované rezervace není možné plně uspokojit vzhledem k možnostem a poslání CPS. V případě nedohody rozhodne o požadavku ředitel ÚVT MU. Omezení provozu CPS vyplývající z dohodnuté rezervace musí vedení CPS oznámit uživatelům alespoň se 7denním předstihem.

Článek 3
Přístup do počítačových studoven

(1) Uživatelé mají právo přístupu do kterékoli studovny, avšak pouze v případě, že při vstupu do studovny a po celou dobu pobytu v ní mají při sobě vlastní, platný a funkční průkaz vydaný podle směrnice č. 2/09 identifikační průkazy MU. Přístup do studovny může být uživateli zakázán podle čl. 6. Přihlásit se k počítači je možné pouze pomocí vlastního uživatelského jména a hesla.

(2) Uživatelé jsou povinni respektovat pravidla stanovená pro provoz budovy, v níž je studovna umístěna.

(3) Přístup do studoven je zakázán uživatelům pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek.

Článek 4
Práva a povinnosti uživatele počítačové studovny

(1) Uživatel studovny má právo

a) využívat jejích služeb, pokud nejsou dočasně omezeny (čl. 2 odst. 3 a 5, čl. 3 odst. 2) nebo pokud mu přístup k některým službám není dočasně odepřen (čl. 6),

b) využívat po dobu pobytu ve studovně nejvýše jeden počítač, až na výjimky povolené obsluhou,

c) využívat technickou a metodickou pomoc obsluhy studovny,

d) odvolat se proti opatřením obsluhy studovny k pravomocné osobě,

e) předkládat podněty pravomocné osobě, prorektorovi pro vzdělávací činnost (studenti bakalářských a magisterských programů) nebo prorektorovi pro akademické záležitosti (ostatní uživatelé). Podnět je třeba předložit písemně nebo elektronickou poštou.

(2) Uživatel studovny je povinen

a) seznámit se s řádem studoven a souvisejícími směrnicemi MU a dodržovat je,

b) řídit se pokyny obsluhy a sledovat aktuální informace vyvěšené v prostorách studovny,

c) provádět pouze činnosti slučitelné s posláním studovny (čl. 2 odst. 1 a 2) a zdržet se činností, které nesouvisí se studiem,

d) zdržet se jakéhokoli jednání, které může rušit nebo omezovat využívání studovny ostatními uživateli anebo narušit plynulý chod studovny,

e) zdržet se jakékoli manipulace s technickým vybavením studovny, kromě připojení vlastního počítače prostřednictvím povolených technologií na určených přípojných místech,

f) zajistit, aby jeho činnost ve studovně neohrožovala provoz počítačové sítě MU, zejména při připojení vlastního počítače ve studovně,

g) uzamknout užívaný počítač při krátkodobém odchodu (do 10 minut); dlouhodobé uzamykání počítače příp. blokování počítače osobními věcmi je zakázáno.

h) hlásit neprodleně obsluze studovny problémy a závady narušující chod studovny.

i) zdržet se konzumace jídla a pití ve studovně a odkládání jídla či pití na technické vybavení studoven (tiskárny, skartovačky apod.)

(3) Uživatel, který ve studovně užívá vlastní počítač připojený k počítačové síti MU, nese odpovědnost za jeho provoz.

Článek 5
Obsluha

(1) Obsluha je oprávněna vydávat pokyny k zajištění chodu studovny. Tyto pokyny nabývají účinnosti okamžikem, kdy jsou zveřejněny v prostorách studovny nebo oznámeny prostřednictvím počítačové sítě MU. Obsluha studovny je zejména oprávněna rozhodnout o omezení vstupu do studovny v případě jejího přeplnění nebo o dočasném omezení poskytování některých služeb.

(2) Obsluha je oprávněna přijímat vůči jednotlivým uživatelům rozhodnutí nutná k zajištění dodržování tohoto provozního řádu, dalších směrnic MU a pokynů podle odst. 1.

(3) Obsluha je povinna uživateli poskytovat informace nezbytné pro využívání studovny, případně technickou a metodickou pomoc k užívání služeb studovny.

(4) Obsluha není povinna řešit otázky platnosti průkazu studenta nebo zaměstnance MU, ani otázky technické funkčnosti průkazu. Obsluha je oprávněna uživateli jeho průkaz odebrat na dobu nutnou k jeho identifikaci, případě průkaz uživateli zadržet, jsou-li pochybnosti o tom, že osoba je oprávněným držitelem průkazu.

(5) Obsluha je povinna z prostor vykázat osoby, které se neidentifikovaly platným průkazem MU a do prostor nevstoupily s jejím souhlasem.

Článek 6
Opatření při porušení řádu

(1) Porušení tohoto řádu, směrnic MU vztahujících se k práci ve studovnách, pokynů obsluhy (čl. 5 odst. 1), nebo nerespektování rozhodnutí obsluhy (čl. 5 odst. 2) se stíhá sankcemi, o nichž rozhoduje obsluha podle odst. 2.

(2) Za přestupek podle odst. 1 je obsluha oprávněna přijmout vůči uživateli následující opatření:

a) odepření využívání vymezených služeb studovny nejdéle na 1 měsíc,

b) zákaz přístupu do studovny nejdéle na 1 měsíc,

c) zákaz přístupu do všech studoven nejdéle na 1 měsíc.

(3) Uživatel, vůči němuž bylo přijato opatření podle odst. 2 písm. a), b), je oprávněn odvolat se proti tomuto rozhodnutí k pravomocné osobě. Uživatel, vůči němuž bylo přijato opatření podle odst. 2 písm. c), je oprávněn odvolat se k prorektorovi pro vzdělávací činnost (studenti bakalářských a magisterských programů), nebo k prorektorovi pro akademické záležitosti (ostatní uživatelé). Rozhodnutí prorektora je konečné. Odvolání se podává písemně nebo elektronickou poštou. Odvolání nemá odkladný účinek.

Článek 7
Společná ustanovení

(1) Průběh využívání studoven může být zaznamenáván kamerovým systémem. Takto pořízené záznamy jsou archivovány.

(2) Úplné znění tohoto řádu a informace o studovnách nutné k jejich využívání musí být uveřejněny v prostorách studoven a na institucionálních www stránkách MU. Za uveřejnění odpovídá pravomocná osoba.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu dodržování této směrnice vykonávají prorektor pro informační technologie a ředitel ÚVT.

(2) Řád studoven nabývá účinnosti dne 1. října 2012.


V Brně 25. září 2012 Mikuláš Bek
rektor

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4495 od 7.10.2011