Stipendijní pobyty a stáže

ERASMUS+

Program Erasmus+ je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Na výjezd v rámci programu erasmus+ nominuje studenta vždy erasmus koordinátor, tedy osoba, která na jednotlivém ústavu řeší zahraniční mobility a má podepsanou erasmus smlouvu se zahraniční institucí. Erasmus koordinátory, tedy osobami pověřenými podle ustanovení čl. 3 odst. 4 a čl. 7 odst. 4 Směrnice MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 9. 2011), jsou na jednotlivých ústavech tyto osoby:

Ústav experimentální biologie - doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Mgr. Soňa Hroudová
Ústav antropologie - Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav chemie - doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Ústav biochemie - doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
NCBR + CEITEC - Mgr. Martin Prokop, Ph.D. + Olga Křížová
RECETOX - doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Ústav geologických věd - doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Geografický ústav - Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - RNDr. Jan Janík, Ph.D.


Jedná se o seznam oborových koordinátorů, kteří potvrzují Learning Agreement za svoji bilatelární smlouvu uzavřenou v rámci programu Erasmus i Learning Agreement for Traineeships za celý ústav.
Přehled institucí, s kterými mají ústavy uzavřené erasmus smlouvy, najdete zde.

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet na studijní nebo pracovní pobyt.
Studijní pobyt – jedná se většinou o jedno až dvou semestrální pobyt na zahraniční univerzitě (maximální délka 12 měsíců). Student je povinen během jednoho semestru získat minimálně 20 kreditů (ECTS).
Více informací naleznete zde.

Pracovní pobyt – minimální délka je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Cílovou evropskou destinaci si student vybírá sám, bez ohledu na uzavřené smlouvy ústavů. Student si po návratu ze stáže požádá prostřednictvím IS o uznání předmětu XD110 Zahraniční pracovní pobyt (s uvedením konkrétního pracoviště v závorce), viz uznávání stáží. Obvykle se dává 5 kreditů/měsíc, ale může se lišit. Více informací naleznete zde.
Stipendium vyplácené Centrem zahraniční spolupráce je pro studijní Erasmus v rozmezí 330-510 Euro na měsíc.
Pro pracovní pobyty 400-600 Euro na měsíc, v závislosti na zvolené zemi pobytu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 20801 od 2.9.2011