Stipendijní pobyty a stáže

Uznávání stáží

Každý výjezd do zahraničí v rámci studia na MU, který je delší 14 dnů, se považuje za studijní stáž či pracovní pobyt.
V obou případech musí tato stáž či pobyt být součástí studia a v rámci studia na MU tedy i uznány. Uznání zahraničních pobytů se řídí Směrnicí MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2013 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1. 7. 2013).
Pro všechny výjezdy v rámci programu Erasmus+ je tedy třeba vyplnit buď Learning Agreement pro studijní pobyt, či Learning Agreement for Traineeships pro praktické stáže.
Všechny zahraniční stáže uznávají koordinátoři jednotlivých ústavů. Těmito koordinátory, tedy osobami pověřenými podle ustanovení čl. 3 odst. 4 a čl. 7 odst. 4 Směrnice MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 9. 2011), jsou na jednotlivých ústavech tyto osoby:

Ústav experimentální biologie - doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Mgr. Soňa Hroudová
Ústav antropologie - Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav chemie - doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Ústav biochemie - doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
NCBR - Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
RECETOX - doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Ústav geologických věd - doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Geografický ústav - Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - RNDr. Jan Janík, Ph.D.
CEITEC - Olga Křížová

PřF obecně - prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. a Mgr. Eva Beránková

Tito koordinátoři potvrzují Learning Agreement za bilatelární smlouvu uzavřenou na jejich ústavu v rámci programu Erasmus, ale také všechny ostatní výjezdy do zahraničí.
Přehled institucí, s kterými mají ústavy uzavřené erasmus smlouvy, najdete zde.
Pracovní stáže (i absolventské) pak hodnotí a uznávají také tito koordinátoři na ústavech.

V případě výjezdů v rámci jiných programů než Erasmus+ je třeba použít formuláře Learning Agreement. Tento vyplněný dokument opět potvrzují tito koordinátoři na ústavech.

V případě výjezdů na pracovní (praktickou) stáž v rámci jiného programu než Erasmus+ se postupuje stejně, jen se vyplňuje formulář Training Agreement. V ISu si pak student pro daný semestr žádá o uznání předmětu XD110 Zahraniční pracovní pobyt (přes aplikaci Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech). Tedy předmět XD110 se neregistruje dopředu v průběhu registrace předmětů, ale žádá se o jeho uznání po úspěšném ukončení stáže! Za stáž se obvykle uděluje 5 kreditů za měsíc trvání stáže.

Po návratu ze stáže je pak zapotřebí zadat stáž do ISu a nahrát k ní skeny všech potřebných dokumentů se všemi podpisy:
v rámci programu Erasmus+ se jedná o dokumenty Learning Agreement pro studijní pobyt, či Learning Agreement for Traineeships pro pracovní pobyt.
V rámci ostatních výjezdů se pak použijí dokumenty (Learning Agreement, společně s Confirmation of Studies, Training Agreement společně s Confirmation of Placements).
Více informací ohledně uznávání zahraničních stáží naleznete na webových stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10566 od 25.7.2012