Uchazeči o bakalářské studium

Odvolací řízení

Uchazeč o studium na Přírodovědecké fakultě MU může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení a zašle se na adresu: Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno. Děkan může odvolání sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle paragrafu 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak odvolání zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí nemůže být zejména:

  • velký zájem o studium zvoleného oboru
  • rodinná tradice
  • výborné výsledky v předchozím studiu
  • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • momentální zdravotní indispozice
  • sociální situace

Přijímací komise děkana PřF MU přijímá každoročně na každý obor vyšší počet uchazečů, než jsou plánované počty zapsaných. Již dopředu se počítá s tím, že někteří uchazeči ke studiu nenastoupí.

Stav uchazečů může být doplněn po zápisech do studia, pokud je zjištěno, že kapacitní limit oboru nebyl naplněn. Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv.

Dodatečné přijetí bude uchazeči zaznamenáno do e-přihlášky v následujícím týdnu po zápisech do 1. ročníku, které se konají ve dnech 16. - 18. 7. 2019. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8016 od 18.9.2014