Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

 • Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
 • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

V případě podání přihlášek na více programů se absolvuje TSP pouze jednou. Hlásí-li se uchazeč na více programů, u kterých je předepsán stejný odborný test, koná tento test pouze jednou.

 • Termín pro TSP: 27. a 28. dubna 2019 (sobota a neděle)
 • TSP se budou v roce 2019 kromě Brna konat také ve více městech v Česku a na Slovensku. Uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit od 1. 11. 2018 ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

 • Termín pro odborný test pouze v Brně: 27. dubna 2019 (sobota)
 • Odborné testy se konají pouze v Brně a nebudou se časově překrývat s TSP. V případě, že uchazeč koná v rámci přijímací zkoušky odborný test na Přírodovědecké fakultě, volí termín 27. 4. 2019 v Brně. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu .

  Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný program realizuje.

Pro každý program je předepsána jedna ze tří následujících možností písemné přijímací zkoušky.

1. Test studijních předpokladů nebo odborný test nebo oboje

 • Fyzika
 • Fyzika - nanotechnologie
 • Chemie 
 • Chemie technologie materiálů pro konzervování - restaurování
 • Geografie a kartografie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geologie (pouze pro jednooborovou Geologii)

U výše uvedených programů volí uchazeči jednu z a), b) nebo c) variant zkoušky.

 1. Test studijních předpokladů nebo
 2. Odborný test nebo
 3. Test studijních předpokladů i odborný test

Při variantě c. se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

2. Test studijních předpokladů + odborný test

 • Experimentální a molekulární biologie
 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika
 • Antropologie

U výše uvedených programů konají uchazeči přijímací zkoušku z Testu studijních předpokladů a odborného testu.

3. Test studijních předpokladů

 • Biochemie
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Matematická biologie a biomedicína 
 • Matematika
 • Životní prostředí a zdraví
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Geologie základní

U výše uvedených programů konají uchazeči přijímací zkoušku pouze z Testu studijních předpokladů.

Test studijních předpokladů

Test ze zeměpisu

Test z biologie se základy chemie

Test z biologie se základy historie a společenských věd

Test z chemie

Test z fyziky

Test z geologie

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich specializací. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů. Při vyhodnocení přijímací zkoušky může být brána v úvahu preference specializace.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

programy vyžadující pouze jeden test test = 1000 bodů
programy s TSP a povinným odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
mezifakultní studia s testy na obou fakultách 1. fakulta = 500 bodů, 2. fakulta = 500 bodů

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 161167 od 17.9.2014