Uchazeči o bakalářské studium

Prominutí přijímacích zkoušek

O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 27. 3. 2019. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 28. 2. 2019 (den odeslání) a do stejného data vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny v následující tabulce.

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Program

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Matematika

prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit nebo maturita z Matematiky+

Fyzika,
Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie
a biomedicína

Chemie, Chemie a technologie materiálů pro KaR, Biochemie

prospěch nebo OSP a současně jedna z motivačních aktivit

Experimentální a molekulární biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika

1.prospěch a současně OSP a současně jedna z motivačních aktivit, NEBO
2. jedna z dvojice SOČ nebo olympiáda na úrovni celostátního kola

Ekologická a evoluční biologie

prospěch nebo jedna z motivačních aktivit

Geografie a kartografie

prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

SDRUŽENÉ (dvouoborové) STUDIUM

 

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Oba programy pouze na PřF a mezi­fakultní studium s FI a s ESF

prospěch nebo OSP nebo motivační aktivity

Mezifakultní studium
s FF, PdF a FSpS

nelze prominout

1. Prominutí na základě prospěchu

Uchazeč vyznačí prospěch v e-přihlášce v sekci Osobní údaje - Středoškolské vysvědčení, vytiskne, nechá potvrdit střední školou a zašle na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Požádat může uchazeč, který dosáhl celkového průměrného prospěchu ze čtyř profilových předmětů nejvýše do 1,50. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a anglický jazyk.

Ve čtveřici profilových předmětů musí být pro jednotlivé programy povinně zastoupeny předměty uvedené v následující tabulce.

Program

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Fyzika, Fyzika-nanotechnologie, Fyzika se změřením na vzdělávání

x

x

 

 

Chemie, Chemie a technologie materiálů pro KaR, Chemie se zaměřením na vzdělávání

 

 

x

 

Biochemie, Experimentální a molekulární biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Životní prostředí a zdraví

 

 

x

x

Matematická biologie
a biomedicína

x

 

 

x

Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

 

 

x

Pro programy neuvedené v tabulce uchazeč doloží prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

U sdruženého studia je možný výběr profilových předmětů podle libovolně zvoleného programu z dané sdružené kombinace.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

2. Prominutí na základě Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2018, v únoru 2019 a 9. března 2019.

Test lze absolvovat v rámci NSZ, které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k  dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty nejpozději do 28. 2. 2019. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.

3. Prominutí na základě motivačních aktivit

 • a) Olympiáda
  Jedná se o krajské nebo celostátní kolo středoškolské olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií vědní disciplíny související s programem.
 • b) SOČ
  Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost na úrovni krajského nebo celostátního kola vědní disciplíny související s programem.

  Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády nebo SOČ. Řešitelé doloží ověřené kopie diplomů, může být i ověřené střední školou nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou.
  U sdruženého studia se posuzuje vědní disciplína libovolně zvoleného programu z dané sdružené kombinace.

 • c) Aktivity související s programem
  Uchazeč může uplatnit i jiné mimoškolní aktivity dokládající jeho zájem o zvolený program např. ViBuch, Bohatství Země, Ekologická olympiáda apod. Žádosti budou posuzovány individuálně.

4. Prominutí na základě maturity z Matematiky+

Uchazeč o studium v matematických nebo fyzikálních programech a v programu Matematická biologie a biomedicína doloží registraci nebo pozvánku k této zkoušce, postačí mailem. Do 28. 2. 2019 je nutné zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky, i když uvedené doklady nebude mít uchazeč k danému datu k dispozici. Doloží je ihned po jejich obdržení.

Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěl. Potvrzení o výsledku zašle e-mailem na studijní oddělení PřF do konce května.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 87062 od 18.9.2014