Uchazeči o bakalářské studium

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů je v přírodovědných, technických, případně ekonomických programech, především ve výzkumu na vysokých školách, rezortních výzkumných ústavech a v Akademii věd ČR, ve státní správě, v průmyslové praxi i v soukromých firmách a ve školství.

Absolventi bakalářských programů jsou primárně připravováni pro pokračování ve studiu v magisterských programech. Způsob jejich přípravy však počítá i s možností přímého vstupu do praxe.

Absolventi experimentálních bakalářských programů a jejich specializací jsou schopni samostatné experimentální a laboratorní práce včetně zpracování dat, kvalifikované obsluhy přístrojů a práce s počítači. Absolventi teoreticky, případně ekonomicky zaměřených specializací bakalářských programů jsou kvalifikováni pro samostatnou činnost zahrnující teoretické rozbory v oblasti příslušné problematiky, včetně zpracování a vyhodnocení dat a práce s počítači.

 Absolventi sdruženého bakalářského studia disciplín se zaměřením na vzdělávání jsou primárně připravováni pro studium v magisterských programech učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Bezprostředně po absolutoriu v bakalářském programu nejsou sice plně kvalifikováni pro výkon učitelské profese, jejich vzdělání však obsahuje základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky. Díky orientaci jejich odborné přípravy jsou schopni kvalifikovaného výkladu základní problematiky příslušných vědních programů i na popularizační úrovni. V případě přímého vstupu do praxe se mohou uplatnit při práci s mládeží v rámci zájmových sdružení, jako popularizátoři vědecké problematiky či demonstrátoři.

Absolventi magisterských programů jsou díky své erudici v teoretické i experimentální oblasti jednotlivých vědních programů, jakož i v problematice informačních technologií, plně kvalifikováni pro samostatnou tvůrčí činnost v základním i aplikovaném výzkumu v ústavech AVČR, rezortním či průmyslovém výzkumu a na vysokých školách. Absolventi programů učitelství jsou připraveni pro výkon učitelského povolání jako učitelé alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů na všech typech středních škol.

 

Jak vidí možnosti svého profesního uplatnění naši studenti, absolventi a učitelé?

Antropologie

„Archeologický antropolog odkrývá historii lidské kultury. Mě zajímá zemědělský pravěk a počátek domestikace zvířat.  Už jako student se podílím na výzkumu v severočeských převisech, jednom z nejznámějších evropských nalezišť mezolitu. Myslím si, že v mém zaměření je možnost uplatnění vysoká. Nadchla mě práce na vykopávkách. Moje práce mě baví a doufám, že ji budu jednou vykonávat i ve svém profesním životě. Odjela bych na vykopávky vždy na sezónu, věnovala se odkrývání materiálu, a v zimě bych tento materiál zpracovávala.“

Marie Prachařová, studentka oboru Antropologie

Biologie

„Odměnou po deseti, dvanácti letech, co učím, je, že přicházejí absolventi studia biologických oborů a řeknou, že díky mému nasměrování jsou tam, kde jsou. Uplatňují se na Akademii věd ČR, ve výzkumných ústavech, přírodovědných muzeích, orgánech státní správy či Agentury ochrany přírody a krajiny ČR sloučené se Správami chráněných krajinných oblastí. Možnosti uplatnění nabízí také referáty životního prostředí, nevládní organizace, výuková ekologická střediska.“

Michal Horsák, profesor, Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Fyzika

„Je přirozené, že uplatnitelnost je vyšší tam, kde mohou studenti přejít do průmyslu, což se týká spíše studentů zaměřených experimentálně. Na druhé straně, když si studenti vyberou téma z oblasti z ekonomického pohledu neatraktivní, třeba se rozhodnou zkoumat tajemství vesmíru, těžko mohou čekat, že by snadno našli uplatnění. Vyniknou-li, stanou se z nich výzkumníci, v opačném případě budou nejspíš nuceni obor časem změnit. To však nemusí být tragédie. Studium fyziky naučí logicky myslet, odhalovat souvislosti, vyvozovat z předpokladů důsledky, kvantitativně popisovat jevy, numericky řešit praktické úlohy a podobně. S touto obecnou průpravou je možné uspět v překvapivě mnoha oborech a fyzika tedy může být někdy nejen dobrou ale dokonce velmi šťastnou volbou.“

Jiří Chaloupka, odborný pracovník, Středoevropský technologický institut, Ústav fyziky kondenzovaných látek

Chemie

"Studovat chemii na PřF MU je výzva. Musím prokázat dostatečný rozhled nejen v chemii, ale skoro ve všech přírodovědných oborech. Rozdělení na předměty ve skutečnosti nefunguje. Záleží jen na způsobu popisu skutečnosti a na tom, jak k ní přistupujeme. Sice může být náročnější pro absolventy fakulty najít v některých případech na trhu práce uplatnění, ale když práci najdou, tak je velice perspektivní. A pokud je jejich výzkum baví, tak mají zábavu na celý život."

Michaela Doležalová, studentka oboru Chemie

Geografie

„Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoře, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření. Porovnání probíhalo s pomocí velmi přesného měřicího zařízení. Šlo o aplikaci série oprav, ze kterých bylo mým úkolem vybrat tu nejvhodnější úpravu přístroje a komentovat reziduální variabilitu, jež zůstává v měření i poté, co jsou aplikovány možné opravy. Nejdůležitějším výsledkem bylo zjištění nejvhodnější kombinace oprav. Věřím, že po ukončení studia najdu podobné pracovní uplatnění.“

Klára Čížková, studentka oboru Fyzická geografie

Geologie

„Myslím si, že uplatnitelnost našich absolventů je dobrá, především díky širokému spektru geologických oborů. Studium se po všeobecném základu už v bakalářském programu rozděluje podle zájmu posluchačů na různé specializace, zahrnující např. předměty z užité geologie jako jsou Inženýrská geologie, Environmentální geologie, Ložisková geologie nebo Hydrogeologie. Znalosti ze základních geologických oborů, kterými jsou například Strukturní geologie, Mineralogie, Paleontologie nebo Sedimentologie, mohou být uplatněny jak v základním výzkumu, tak samozřejmě opět ve sféře aplikované geologie. Dobrým příkladem je stavebnictví, každé větší stavbě předchází geologický průzkum a následný monitoring stavby.“

Tomáš Kumpan, odborný pracovník, Ústav geologických věd PřF MU

Matematika

„Praktické uplatnění studia matematiky je pro mne osobně nejvíc viditelné v kryptografii, tedy šifrování. Když potřebujete s někým komunikovat a nechcete, aby vás někdo odposlechl, vymyslíte šifrovací protokol. Kdo to umí, má velkou šanci najít dobré profesní uplatnění. Moji kolegové z ostatních matematických oborů ale nacházejí uplatnění v bankách, pojišťovnách a všude, kde je potřeba umět dobře počítat a zacházet s čísly.“

Jana Sotáková, absolventka oboru Obecná matematika


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1763 od 10.10.2018