Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Zápis ke studiu

Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se koná 22. července 2019  v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v přízemí v posluchárně Aula (budova č. 12).

Absolventi Přírodovědecké fakulty MU mají možnost zápisu bez osobní účasti. Informaci o této možnosti obdrží přijatí uchazeči e-mailem po jednání přijímací komise.

K zápisu si přineste:

  • rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • ověřenou kopii bakalářského diplomu (popř. potvrzení o složení bakalářské zkoušky). Absolventi PřF MU tyto doklady nepředkládají. Absolventi MU mimo PřF doloží neověřenou kopii diplomu.
  • občanský průkaz nebo pas
  • psací potřeby

V případě, že uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, při zápisu předkládá úředně ověřené kopie rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydaných kteroukoli českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a úředně ověřenou kopii diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka, případně úředně ověřenou kopii diplomu vydaného v anglickém jazyce. Postup při podávání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je uveden zde. Držitelé diplomu vydaného ve Slovenské republice při zápisu předkládají ověřenou kopii diplomu bez úředního překladu.

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete zde.

Součástí zápisu je povinné fotografování na průkaz studenta (ISIC kartu) pro uchazeče mimo MU. Focení studentů proběhne na Ústavu výpočetní techniky MUna Komenském nám. 2 v Brně.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7699 od 6.10.2014