Oddělení pro projektovou podporu

GAMU - Grantová agentura MU

Podpora přípravy mezinárodních projektů

(založeno: 19. 2. 2018, aktualizováno: 7. 8. 2018 13:21)
 • Termíny pro podání návrhů projektů: výzva je průběžná
 • Interní termín: v dostatečném předstihu před podáním návrhu

 

Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). Tyto projekty musí být podány v období 12 měsíců následujících po udělení podpory. Podpora bude udělována ve dvou finančně odstupňovaných kategoriích:

 • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem hlavním navrhovatelem.

 • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem spolunavrhovatelem.

Maximální výše podpory je 400 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude hlavním navrhovatelem kolaborativního projektu), nebo 200 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude spolunavrhovatelem). Podpořeny mohou být i projekty, které budou aplikovat pouze na dílčí část přípravy projektu (např. na jazykovou korekturu aj.)

Způsobilé náklady jsou zejména:

 • Náklady na organizace přípravných jednání (např. pronájem místností, spotřební materiál, atd.).

 • Zahraniční cesty v souvislosti s přípravou projektů.

 • Konzultační a editorské služby.

Nezpůsobilé náklady jsou zejména:

 • Náklady na výzkumnou činnost (z projektu nelze hradit náklady spojené se získáváním předběžných dat).

 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu (například občerstvení)

 • Osobní náklady

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Výzva k předkládání žádostí je průběžná.

Návrh musí být podán minimálně 1 měsíc před plánovaným počátkem projektu. Posuzování návrhů bude prováděno vždy ke konci každého měsíce. Žadatel také musí v žádosti závazně uvést termín, ve kterém bude návrh projektu odeslán do grantové soutěže.

Seznam požadovaných dokumentů žádosti:

 • Vyplněný formulář žádosti (vygenerovaný z ISEP) podepsaný navrhovatelem.

 • Životopis navrhovatele.

 • Vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka (formulář není definován).

 • Průvodka návrhu projektu z ISEP.

Formulář žádosti se vyplňuje v systému ISEP, 1 výtisk podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává na Odbor výzkumu RMU.

Více informací zde.

Kontaktní osoba pro zájemce o podání návrhu projektu: Ing. Jana Kovaříková, , tel: 549 49 8781.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3443 od 25.6.2018