Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Výzkumné a výukové aktivity

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se věnuje problematice znečištění životního prostředí toxickými látkami, jejich výskytu a osudu v prostředí a studiu jejich účinků na živé organismy včetně člověka. Předmětem zájmu Centra jsou zejména persistentní organické polutanty, nové typy pesticidů, endokrinně-disruptivní látky, toxické kovy a sinicové toxiny. Dlouhodobým vědecko-výzkumným cílem Centra je komplexní poznání a řešení environmentálních problémů s použitím cílené kombinace přístupů chemie životního prostředí, ekotoxikologie, zpracování dat a hodnocení rizik pro životní prostředí a zdraví člověka.

Odborníci z Centra se podílejí na přípravě a zavádění legislativy týkající se životního prostředí České republiky a Evropské unie a spolupracují na přípravě a validaci nových norem. Centrum se účastní vývoje a realizace národních a mezinárodních monitorovacích programů a je zapojeno v mnoha významných vědeckých projektů financovaných vládou České republiky a Evropskou unií.

Aktivity Centra jsou zaměřeny také na aplikaci získávaných poznatků a vyvíjených metod v praxi, vzdělávání v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech a expertní činnost v dané oblasti. Pravidelnou aktivitou centra je rovněž pořádání mezinárodních i národních konferencí, seminářů, workshopů a letních škol.

Struktura Centra:

  • Divize environmentální chemie a modelování
  • Divize ekotoxikologie a hodnocení rizik
  • Stopová laboratoř
  • Laboratoř analýzy dat
  • Národní POPs centrum
  • Regionální POPs centrum Stockholmské úmluvy pro státy střední a východní Evropy


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6641 od 29.10.2011