Ústav chemie

Výzkumné a výukové aktivity

Hlavní směry našeho výzkumu pokrývají všechny základní oblasti chemie. Věnujeme se syntéze, charakterizaci a zkoumání vlastností organických a anorganických sloučenin; látek s potenciálním medicínským využitím, ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů. Důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou a reaktivitou látek. Kvantově chemické výpočetní metody jsou využívány zejména pro studium vlastností kovových materiálů a slitin. Provádíme špičkový výzkum v oblasti fotochemie a supramolekulární chemie. Vyvíjíme analytické metody s využitím hmotnostní spektrometrie (ICP-MS, MALDI-MS, MS-TOF) pro analýzu vzorků z oblasti živé i neživé přírody. Vlastnosti komplexů kovů s makrocyklickými ligandy i koordinačních polymerů a jejich termodynamika i kinetika jsou studovány pomocí spektrofotometrie a fluorimetrie. Všestranně je využívána rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická resonance a další fyzikálně chemické metody analýzy, separace a charakterizace látek.

Ústav poskytuje vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských programech. V bakalářském studiu mohou studenti volit z pěti studijních oborů: Chemie, s pozdější specializací v chemii analytické, anorganické, organické, fyzikální a chemii materiálů, dále pak obory Biofyzikální chemie, Chemie konzervování - restaurování, Chemie se zaměřením na vzdělávání a obor Analytický chemik – manažer chemické laboratoře. V magisterském programu nabízíme studium v oborech Analytická, Anorganická, Fyzikální, Organická a Materiálová chemie a navazující studium v oborech Chemie konzervování – restaurování a Učitelství pro střední školy. Doktorský studijní program vychovává specialisty v prvních šesti výše popsaných oborech magisterského studia.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7379 od 29.10.2011