Ústav experimentální biologie

Výzkumné a výukové aktivity

Mezi oblasti, které jsou předmětem výzkumu Ústavu experimentální biologie patří:
 • Principy proliferace, diferenciace a programované buněčné smrti u nádorových buněk s důrazem na význam proteinové rodiny Myb v těchto procesech
 • Buněčné signální dráhy řídící buněčnou proliferaci, diferenciaci a smrt, které jsou aktivovány specifickými endogenními faktory a cytokiny (FGF, Wnt, TNF, TGF) a jejich interakce s lipidy v normálních a nádorových buňkách
 • Analýza chromosomových aberací relevantních pro progresi nádorů a jejich využití v diagnóze a prognóze nádorových onemocnění
 • Úloha prokatepsinu D při progresi nádorů
 • Molekulární mechanismy řídící diferenciaci osteoklastů
 • Buněčné a molekulární faktory zodpovědné za imunitu u hmyzu, molekulární základy magnetorecepce u hmyzu a některé aspekty imunitních odpovědí indukovaných patogenními mikroorganismy
 • Principy tvorby reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů fagocyty za stresových podmínek
 • Principy tvorby reaktivních kyslíkových radikálů během stresu a kvantifikace fotoprotektivních mechanismů aktivovaných v komplexech pigment-protein v tylakoidních membránách chloroplastů
 • Ekofyziologický výzkum vegetačních oáz antarktidy (Ostrov Jamese Rosse).
 • Molekulární diagnostika a genomika patogenních bakterií (zvláště klinicky důležitých kmenů rodu Staphylococcus).
 • Principy interakcí mezi stafylokokovými kmeny a bakteriofágy • Vývoj nových diagnostických metod pro molekulární epidemiologii a taxonomii stafylokoků
 • Využití magnetických nano a mikročástic s imobilizovanými specifickými ligandy v molekulárně biologické diagnostice bakterií
 • Vývoj metod pro evaluaci a rychlou detekci vybraných baktérií mléčného kvašení a bifidobaktetrií v komplexních matricích
 • Biologie vybraných zoonotických mikroorganismů, včetně virů
 • Vliv faktorů vnějšího prostředí na metabolismus mikroorganismů
 • Využití molekulárně biologických metod v ekologii mikroorganismů
 • Stanovení proteomu bakterií
 • Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci a charakterizaci nových kmenů bakterií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro prevenci civilizačních onemocnění
 • Hlavní principy enzymové katalýzy a vývoje enzymů pro environmentální a biomedicínské aplikace
 • Principy regulace metabolismu, růstu a diferenciace buněk a tkání funkčními analýzami vybraných genů a celých genomů a studium struktury a funkce nezbytných chromozomových elementů, tj. centromer a telomer.
 • Molekulármí a vývojová biologie hormonálních regulací u rostlin, funkční genomika a proteomika rostlin
 • Výzkum biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci, se zvláštním zaměřením na výzkum historické genetické informace (tzv. ancient DNA)
Ústav experimentální biologie garantuje tři studijní programy Biologie a to na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské. V bakalářském stupni garantuje výuku oborů Buněčná a molekulární diagnostika, Obecná biologie, Molekulární biologie a genetika. V magisterském stupni garantuje výuku Obecné biologie ve čtyřech zaměřeních - Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Mikrobiologie a Ekotoxikologie. Na doktorské úrovni Ústav experimentální biologie nabízí vzdělání v následujících oborech: Anatomie a fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Obecná a molekulární genetika, Genomika a proteomika.
 • Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů
 • Laboratoř buněčné diferenciace
 • Laboratoř nádorové biologie a genetiky
 • Laboratoř molekulární cytogenetiky
 • Laboratoř biologické a molekulární antropologie
 • Laboratoř molekulární genetiky rostlin
 • Laboratoř molekulární biotechnologie mikroorganismů
 • Laboratoř zoonotických mikroorganismů
 • Laboratoř environmentální mikrobiologie
 • Česká sbírka mikroorganismů
 • Laboratoř buněčných signalizací
 • Laboratoř imunologie
 • Laboratoř neuroetologie hmyzu
 • Laboratoř fotosyntetických procesů
 • Laboratoř experimentální histochemie a mykorhizy
 • Laboratoř stresové fyziologie rostlin
 • Laboratoř analýzy biologicky významných molekulových komplexů
 • Laboratoř molekulární fyziologie rostlin
 • Loschmidtovy laboratoře

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7965 od 29.10.2011